Ευρώπη Ασφαλιστική: Ανάπτυξη με ενισχυμένη φερεγγυότητα και αξιοπιστία  

[starbox]

 

Για μία ακόμη χρονιά , το 2015 , η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική παρουσίασε μία εξαιρετικά διαφανή και φερέγγυα εικόνα ασφαλιστικής εταιρείας συνεχίζοντας ταυτόχρονα την κερδοφορία της (3,44 εκατ. ευρώ προ φόρων)  σε δύσκολους καιρούς για την ασφαλιστική αγορά με απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης  στο εξαιρετικά υψηλό  33,63%

 

Με παρουσία από το 1985 στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά , η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική τοποθετήθηκε στρατηγικά στην ιδιωτική ασφάλιση δίνοντας έμφαση στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους  καθώς και σε καλύψεις που αφορούν τις Εγγυήσεις , τις Μεταφορές και τα μεγάλα Έργα ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει την παρουσία της σε δύο ακόμα κατηγορίες ασφάλισης, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.  Η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία είναι τα δύο κυρίαρχα στοιχεία στα οποία η Ευρώπη Ασφαλιστική βασίζει την παρουσία της στην αγορά ως συγγενής εταιρεία της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Εταιρική Διακυβέρνηση – Solvency II

Στα πλαίσια της Προπαρασκευαστικής Φάσης των Solvency II , η εταιρεία προέβη σε υπολογισμό  του δείκτη Απαιτούμενης Κεφαλαιακής Επάρκειας  στο 207,1%  και του Δείκτη της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 238,4% δείκτες εξαιρετικά υψηλοί όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και σε πανευρωπαικό επίπεδο.

Πρωτοπόρος στις κανονιστικές αλλαγές της τελευταίας 5ετίας , η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική έχει διαμορφώσει  λόγω μεγέθους το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της σύμφωνα με τα SOLVENCY II , εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με

  • Υιοθέτηση της Τυποποιημένης Μεθόδου (Standard Formula) για τον υπολογισμό της Απαιτούμενης Κεφαλαιακής Επάρκειας
  • Χρήση απλοποίησης για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας για τα αμοιβαία κεφάλαια (μη χρήση Look through approach)
  • Xρήση απλοποιημένου υπολογισμού για το περιθώριο κινδύνου (Risk Margin)
  • Xρήση απλοποιημένου υπολογισμού της προσαρμογής λόγω αθέτησης αντισυμβαλλομένου , ανακτήσιμων πόρων από αντασφαλιστικές συμβάσεις
  • Σύμπτυξη λειτουργιών Διαχείρισης Κινδύνων και Αναλογιστικής

Κατά τη διάρκεια του 2015 και δεδομένων των απαιτήσεων Solvency II η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική προχώρησε σε πλήρη αναδιάρθωση της οργανωτικής της δομής. Στις Επιτροπές Διοίκησης , εκτός από την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων προστέθηκαν η Επιτροπή Επενδύσεων και η Επιτροπή Αμοιβών.

Όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας δημιουργήθηκαν οι Επιτροπής Κλάδου Αυτοκινήτου, Επιτροπή Λοιπών Κλάδων και Επιτροπή Πωλήσεων. Επιπλέον στελεχώθηκαν πλήρως οι 4 βασικές λειτουργίες της εταιρείας (Εσωτερικός Έλεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση, Διαχείριση Κινδύνων, Αναλογιστική) από έμπειρα στελέχη.

Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2015 βάσει ΔΠΧΑ

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για την χρήση  του 2015, βάσει των Δ.Π.Χ.Α., που εφαρμόζει η εταιρεία από τη χρήση του 2008, ανήλθαν σε 3,441 εκατ. ευρώ έναντι 4,003 εκατ. ευρώ για την χρήση του 2014. Το αποτέλεσμα της παραγωγής συναρτάται με την μείωση της παραγωγής στον κλάδο αυτοκινήτων, μετά από απόφαση της Διοίκησης της εταιρίας να μην ακολουθήσει την πολιτική του χαμηλού ασφαλίστρου, διαφυλάσσοντας πλήρως την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της και εξασφαλίζοντας αντίστοιχα υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (SCR). Η κερδοφορία της Εταιρίας για τη χρήση του 2015 επίσης επηρεάστηκε από την ζημιά που κατεγράφη στην πώληση τραπεζικών ομολόγων καθώς και από τη σημαντική επένδυση σε νέα μηχανογραφικά συστήματα τα οποία όμως θα αποδώσουν πολλαπλάσια οφέλη καθώς αναμένεται να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να μεγιστοποιήσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των συνεργατών και των πελατών.

Η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο Περιουσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων στους οποίους εξειδικεύεται η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα, ενώ η συμμετοχή του κλάδου Αυτοκινήτων ανήλθε σε 41,10% επί του συνόλου της παραγωγής των καθαρών ασφαλίστρων της χρήσης 2015.

Για τη χρήση του 2015 η απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 33,63%, η απόδοση των ενοποιημένων κερδών επί της παραγωγής ανήλθε σε 20,28%, ενώ ο δείκτης Combined Ratio ανήλθε σε 80,07%. Οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα για την χρήση του 2015 διαμορφώνονται στα 16,392 εκατ. ευρώ, ενώ η ελεύθερη περιουσία της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, βάσει των επίσημων στοιχείων που αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ανήλθε το 2015 στα 8,318 εκατ. ευρώ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*