Αυτοκίνητο: Το 23% σε 229 επιχειρήσεις

Ελενα Ερμείδου

Το 2023 αυξήθηκε το μερίδιο σε πλήθος οχημάτων των ασφαλιστικών με καθεστώς είτε ελεύθερης εγκατάστασης –υποκατάστημα- είτε ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο 21% στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 από 20% τον Δεκέμβριο του 2022.

Συγκεκριμένα σύμφωνα τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority ‒ EIOPA), το Δεκέμβριο του 2022 δραστηριότητα στην Ελλάδα, με καθεστώς είτε ελεύθερης εγκατάστασης (υποκατάστημα) είτε ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ασκούσαν και 229 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μεγάλο μερίδιο αγοράς στον τομέα ασφάλισης αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων. Μάλιστα, το 2023 αυξήθηκε το μερίδιό τους σε πλήθος οχημάτων και ανήλθε σε 21% από 20% το Δεκέμβριο του 2022.

Το 43% επί των ασφαλίστρων σε συμβόλαια που συνδέονται με επενδύσεις

Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά η οποία παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση και ελέγχεται από τις 5 με 6 μεγάλες ασφαλιστικές σημείωσε το 2023  παραγωγή άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στις ασφαλίσεις ζωής τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 2,6 δισεκ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% συγκριτικά με το 2022.

Από το ανωτέρω ποσό, 1,1 δισεκ. ευρώ αφορά συμβόλαια που συνδέονται με επενδύσεις, ποσοστό 43% επί των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων δραστηριοτήτων ζωής, έναντι 40% το 2022, καταγράφοντας σημαντική αύξηση (15%). Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των ασφαλίσεων με συμμετοχή στα κέρδη κατά 9% και μείωση των λοιπών ασφαλίσεων ζωής κατά 7%.

Αστικές ευθύνες οχημάτων και πυρός στις πρώτες θέσεις των Ζημιών

Τα ασφάλιστρα των δραστηριοτήτων ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθαν την ίδια περίοδο σε 2,5 δισεκ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% συγκριτικά με το 2022. Από το ποσό αυτό, σημαντικό μερίδιο σημαντικό έχουν οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (31%), οι ασφαλίσεις πυρός (21%) και οι ασφαλίσεις νοσοκομειακών εξόδων (17%), με μεταβολές ασφαλίστρων έναντι του 2022 κατά +3%, +13% και +11% αντιστοίχως.

Το 2023, οι επισυμβάσεις αποζημιώσεις, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αντασφαλιστικές ανακτήσεις, ανήλθαν σε 2,0 δισεκ. ευρώ για τις ασφαλίσεις ζωής και σε 1,4 δισεκ. ευρώ για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17% και 48%.

Ανεβαίνει ο δείκτης ζημιών, 7 μονάδες για το 2023

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, ο δείκτης ζημιών (loss ratio) της αγοράς το 2023 ανήλθε στο 55% έναντι 48% το 2022, ενώ ο δείκτης εξόδων (διαχείρισης και προμηθειών) ανήλθε στο 50%, έναντι 48% το 2022.