Αλλαγές στο Solvency II σε ισχύ από το 2026

της Ελενας Ερμείδου

Δέκα χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του, η ΕΕ αποφασίζει να κάνει τροποποιήσεις στο ισχύον καθεστώς φερεγγυότητας με έναρξη ισχύος τους από το 2026.

Τον Δεκέμβριο του 2023, οι αρχές της ΕΕ συμφώνησαν να τροποποιήσουν τις διατάξεις του Solvency II που διέπει την λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προτείνοντας ένα νέο πλαίσιο που θα διορθώσει τις στρεβλώσεις σχετικά με τους κινδύνους και τα κεφαλαιακά αποθέματα.

Τροποποίηση δεικτών

Οι μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν στο καθεστώς Solvency II θα τροποποιήσουν έτσι τους δείκτες φερεγγυότητας των ασφαλιστών, ώστε να αντικατοπτρίζουν περισσότερο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές, κάτι που, σύμφωνα με την Moody’s είναι θετικό. Επίσης, οι τροποποιήσεις πιθανότατα θα απελευθερώσουν κάποια κεφάλαια και θα ενθαρρύνουν τους ασφαλιστές να χρηματοδοτήσουν έργα στην οικονομία, χωρίς να απαιτείται αύξηση των δεικτών στα κεφαλαιακά αποθέματα.

Προσαρμοσμένοι στην οικονομία εστιάζοντας στον κίνδυνο του επιτοκίου

Οι δείκτες Solvency II θα γίνουν πιο οικονομικοί τονίζει η Moody’s. Η αναθεώρηση Solvency II είναι η πρώτη σημαντική αναθεώρηση του καθεστώτος από την έναρξή του το 2016 και πιθανότατα θα τεθεί σε ισχύ το 2026.  Οι δείκτες Solvency II θα αντικατοπτρίζουν περισσότερο τον υποκείμενο κίνδυνο του κλάδου, ιδίως τον κίνδυνο επιτοκίου. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει, επίσης τροπολογίες που αποσκοπούν: να καταστήσουν το κεφαλαιακό καθεστώς λιγότερο προ-κυκλικό, να αποφευχθεί η υπέρβαση ορισμένων μέτρων και να αποτραπεί αυτό που οι ρυθμιστικές αρχές αντιλαμβάνονται ως υπερβολική χρήση ορισμένων μηχανισμών.

Η πτώση των επιτοκίων θα ρίξουν τα κεφάλαια των ασφαλιστών

Επομένως διευκρινίζει η Moody’s, οι δείκτες Solvency II δεν θα οδηγηθούν σε υψηλότερα επίπεδα από τις αλλαγές που θα γίνουν. Ο αναμενόμενος θετικός αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων στα κεφάλαια αντανακλά κυρίως την πρόσφατη απότομη άνοδο των επιτοκίων, προσθέτει. Η επιστροφή σε χαμηλά επιτόκια θα είχε πιθανώς αρνητικό αντίκτυπο στο κεφάλαιο και θα ήταν επίσης αρνητικό για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστών.

Εν μέρει σε ισχύ μεταρρυθμίσεις στο ΗΒ

Οι μεταρρυθμίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν παρόμοια πορεία, αλλά με διαφορετικές αποχρώσεις. Η παράλληλη μεταρρύθμιση του καθεστώτος Solvency II από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εν μέρει ήδη σε ισχύ. Μια σημαντική αλλαγή, με ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2023, είναι η μείωση του περιθωρίου κινδύνου, στοιχείο του συνόλου των ασφαλιστικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Solvency II.

Η μεταρρύθμιση θα διευρύνει, επίσης το πεδίο εφαρμογής της προσαρμογής αντιστοίχισης Solvency II, ενός μηχανισμού που επιτρέπει στους ασφαλιστές να προεξοφλούν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  σύντομα όταν αντιστοιχίζονται με μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Οι αλλαγές, αυτές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2024 και θα απελευθερώσουν κεφάλαια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*