ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική: SCR 202%, Στόχοι και Βασικές Αρχές

Ελενα Ερμείδου

Προσηλωμένη στους στόχος και τις τρεις βασικές της αρχές, που ακολουθεί απαράβατα, η Ευρώπη Ασφαλιστική παρουσίασε στις 31/12/2023 δείκτη κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) 201,87%, και δείκτης κάλυψης της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR) σε 297,91%.

Κέρδη παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον

Η Εταιρεία  με πολύ μεγάλη παραγωγή στις ασφαλίσεις Πυρός και λοιπών υλικών ζημιών », όπου ειδικεύεται στις ασφαλίσεις των μεγάλων Βιομηχανικών, Εμπορικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, αλλά και με σημαντική παραγωγή σε όλες τις κατηγορίες γενικών ασφαλειών, το 2023 κατέγραψε, σύμφωνα με το τα νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 17 κέρδη προ φόρων 5.192 χιλ. ευρώ και σε 3.993 χιλ. ευρώ  μετά από φόρους, έναντι 4.318 χιλ. και 3.293 χιλ. αντίστοιχα του 2022.Η Εταιρεία παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον κατάφερε να διατηρήσει και να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία της.

Τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 11.917 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 1,79% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της αύξησης της διαφοράς ενεργητικού-παθητικού.

Παραγωγή με σημαντικές αυξήσεις  μεγαλύτερη συμμετοχή οι κλάδοι Πυρός, Λοιπών Ζημιών και Ευθύνες

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για τη χρήση του 2023 ανήλθε στα 17.907 χιλ. ευρώ αυξημένη κατά 11,27% σε σχέση με τη χρήση του 2022 που ανήλθε στα 16.093 χιλ.

Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων προήλθε από το σύνολο σχεδόν των κλάδων ασφάλισης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με σημαντικότερη αύξηση στους κλάδους Ιατρικών Δαπανών (43,86%), Χερσαίων Οχημάτων (83,31%), Θαλάσσιων, Αεροπορικών και Άλλων Μεταφορών (26,67%), Πυρός και Λοιπών Υλικών Ζημιών (11,65%) και Γενικής Αστικής Ευθύνης (42,12%). Παράλληλα υπήρξε σημαντική μείωση της παραγωγής στον κλάδο Πιστώσεων/ Εγγυήσεων (-46,32%).

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το έτος 2023 την είχαν οι κλάδοι Πυρός και Λοιπών Υλικών Ζημιών και Γενικής Αστικής Ευθύνης με ποσοστό 47,83% και 14,91% αντίστοιχα.

Μοιρασμένο το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας κατέχουν τα ακίνητα και ο λοιπός εξοπλισμός (34,33%), τα εταιρικά ομόλογα (27,04%), οι καταθέσεις όψεως και τα ταμειακά ισοδύναμα (15,59%), και τα κυβερνητικά ομόλογα (10,84%). Το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από προθεσμιακές καταθέσεις, μετοχές και συμμετοχές.

Το ομολογιακό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας για το έτος 2023 , αποτελείται κατά 71% από εταιρικά ομόλογα και κατά 29% από κυβερνητικά. Επίσης το 29% του χαρτοφυλακίου αποτελείται από ομόλογα πιστοληπτικής διαβάθμισης AAA, το 29% από ομόλογα πιστοληπτικής διαβάθμισης BB, ενώ το 24% αποτελείται από ομόλογα πιστοληπτικής διαβάθμισης Β.

Οι στόχοι της Ευρώπης Ασφαλιστικής

Η Εταιρεία συνεχίζει να επικεντρώνεται στους στόχους που σκοπό έχουν την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της αγοράς με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους καθώς επίσης και στην είσοδο της Εταιρείας σε νέους κερδοφόρους κλάδους.

Οι τρεις βασικές της Αρχές

Για να επιτευχθεί το όραμα, η Εταιρεία συνέδεσε άρρηκτα την ύπαρξή της, το παρόν και το μέλλον της, με τρεις βασικές αρχές:

  1. τη Φερεγγυότητα, διότι ανεξάρτητα από τις μακροοικονομικές συγκυρίες ή τον ανταγωνισμό, φρόντισε και φροντίζει, πάντα με σύνεση, για την υπερεπάρκεια των τεχνικών αποθεμάτων της και των περιθωρίων φερεγγυότητας.
  2. την Αξιοπιστία, διότι στέκεται αδιάλειπτα δίπλα στον πελάτη και συνεργάτη της και μεριμνά για την πιστή τήρηση των συμβάσεων της, αποζημιώνοντας γρήγορα και δίκαια τους ασφαλισμένους της.
  3. την Ποιότητα, διότι έχοντας την απόλυτη υποστήριξη των συνεργατών και του προσωπικού της, προσφέρει υποδειγματική εξυπηρέτηση στους ασφαλισμένους, προτείνοντας τις πλέον συμφέρουσες ασφαλιστικές λύσεις, απόλυτα προσαρμοσμένες στα διεθνή πρότυπα.

Κανάλια διανομής

H Εταιρεία δραστηριοποιείται εντός της Ελληνικής επικράτειας και τα ασφαλιστικά της προϊόντα προσφέρονται αποκλειστικά στην Ελλάδα είτε μέσω της απευθείας πώλησης, είτε μέσω εξειδικευμένων συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Πράκτορες και μεσίτες).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*