Διαγωνισμός: Τα ΕΛΤΑ αναμένουν προσφορές για την ασφάλιση των δικύκλων τους

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ), σύμφωνα με την Απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Διεύθυνσης κατά την 1011/11.0 5.2020 (θέμα 4ο) συνεδρίασή του κάνοντας χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 269 περ. α) του Ν. 4412/2016 προβαίνουν στη διαδικασία της συγκέντρωσης προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση (Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και οδική βοήθεια οχήματος) 1. 904 μεταφορικών μέσων (δίκυκλα–τρίκυκλα) ιδιοκτησίας ΕΛΤΑ, CPV :66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων», προϋπολογισθείσας δαπάνηςεκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (125.000,00€) και διάρκειας ενός(1)έτους .

Κατόπιν αυτών, παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, για την υποβολή προσφοράς τους σε σφραγισμένο φάκελο υπογεγραμμένη
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας,στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών ΕΛΤΑ (Απελλού 1,2ος όροφος γραφείο 210), έως και τη Δευτέρα29/06/2020 και ώρα 15.30’.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

363879_2020 – 222051 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*