Αλλαγές στην Οδηγία περί Ασφάλισης ΙΧ εισηγείται η Κομισιόν

Πρόταση για αλλαγές στην Οδηγία περί Ασφάλισης ΙΧ (Motor Insurance Directive) κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εισηγείται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων θα αποζημιώνονται πλήρως ακόμα και όταν η εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένοι είναι αφερέγγυα και ότι οι κάτοικοι μια χώρας της ΕΕ που έχουν ιστορικό αιτήσεων αποζημιώσεων σε άλλες χώρες της ΕΕ θα έχουν ίση μεταχείριση με τους “εγχώριους” ασφαλισμένους.

Οι προτάσεις των Βρυξελλών θα διευκολύνουν επίσης τις αρχές να καταπολεμήσουν το φαινόμενο των ανασφάλιστων οχημάτων, ενώ εναρμονίζουν τα ελάχιστα επίπεδα κάλυψης στις ασφαλίσεις ΙΧ σε επίπεδο ΕΕ και αποσαφηνίζουν το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας σε συνέχεια πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Οπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Γίρκι Κατάινεν, “Οι αλλαγές διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για ασφάλιση ΙΧ, τόσον όσον αφορά τους οδηγούς όσο και τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων…Ενθαρρύνουμε την κινητικότητα εντός της EE μέσω της φορητότητας του ιστορικού αποζημιώσεων. Επιπροσθέτως, βελτιώνουμε την πρόσβαση στην αποζημίωση των θυμάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας της ασφαλιστικής και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για πάταξη του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων”.

Οι βασικές αλλαγές που εισηγείται η Κομισιόν είναι οι ακόλουθες:

-Αφερεγγυότητα ασφαλιστικής: Εάν η εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένο ΙΧ που ενεπλάκη σε ατύχημα κριθεί αφερέγγυα, τα θύματα θα αποζημιωθούν γρήγορα και πλήρως στη χώρα διαμονής τους. Σε περιπτώσεις με διασυνοριακά χαρακτηριστικά, αυτό θα διασφαλίσει ότι την ευθύνη θα φέρει ο ασφαλιστικός κλάδος της χώρας όπου εδρεύει η εν λόγω ασφαλιστική.

-Ιστορικό αιτήσεων αποζημιώσεων: Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να μεταχειρίζονται αιτήσεις αποζημιώσεις που προέρχονται από ασφαλιστική εταιρεία άλλης χώρας μέλους, με τον ίδιο τρόπο με τις “εγχώριες”. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες που αγοράζουν ασφάλιση από άλλη χώρα της ΕΕ θα μπορούν να επωφελούνται από τα ελκυστικότερα ασφάλιστρα, όπως οι “εγχώριοι” καταναλωτές.

-Ανασφάλιστα ΙΧ: Οι αρμοδιότητες των χωρών-μελών για καταπολέμηση του φαινομένου των ανασφάλιστων ΙΧ θα ενισχυθούν

Ελάχιστη κάλυψη: Οι πολίτες της ΕΕ θα επωφελούνται από το ίδιο επίπεδο ελάχιστης ασφαλιστικής κάλυψης σε όλες τις χώρες της Ενωσης. Η πρόταση της Κομισιόν θέτει εναρμονισμένα επίπεδα ελάχιστης ασφαλιστικής κάλυψης για σωματική βλάβη και υλικές ζημίες σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς αυτή τη στιγμή παρατηρούνται διαφορές από χώρα σε χώρα.

-Πεδίο εφαρμογής: Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, η οδηγία ενσωματώνει την πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται ότι τα ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα κατά τη συνήθη χρήση ενός ΙΧ για σκοπούς μεταφοράς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη Οδηγία της ΕΕ για την Ασφάλιση ΙΧ τέθηκε σε ισχύ το 1972, με σκοπό την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία ΙΧ εντός της ΕΕ. Εν συνεχεία, πέντε ακόμα οδηγίες ενίσχυσαν την προστασία των πολιτών της ΕΕ, οι οποίες το 2009 συγχωνεύθηκαν σε μια ενιαία Οδηγία για την Ασφάλιση ΙΧ  Motor Insurance Directive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*