“Παγίδες” για τους επενδυτές κρύβει η Solvency II

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Κίνδυνο να περιθωριοποιηθεί ο ασφαλιστικός κλάδος από τους επενδυτές, καθώς η αξιολόγηση των επιδόσεων των εταιρειών έχει καταστεί πιο πολύπλοκη λόγω της εφαρμογής της Solvency II εντοπίζει η Willis Tower Watson.

Κοινή έρευνα της Willis Tower Watson και της Autonomous Research μετά από ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων 31 ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών έδειξε ότι η Solvency ΙΙ κατέστησε πιο δύσκολο για τους επενδυτές να έχουν σαφή εικόνα για το πώς αποδίδει κάθε ετιαρεία. “Δυστυχώς για τον ασφαλιστικό κλάδο, τα project της Solvency II και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις στο ορατό μέλλον”, σχολίασε ο διευθυντής της Willis Tower Watson Kamran Foroughi. “Ως απάντηση, αναπτύξαμε τυποποιημένα μοντέλα για την ασφαλιστική βιομηχανία, ελπίζοντας ότι θα καλύψουν το σχετικό κενό”.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Solvency II δεν είναι επαρκής ως δείκτης κερδοφορίας και παραγωγής ταμειακών ροών που να μπορεί να αντικαταστήσει την λεγόμενη “ενσωματωμένη ανάλυση αξίας” (Embedded Value-EV). Ο επείγων χαρακτήρας του θέματος αυτού υπογραμμίζεται από τις μειούμενες ανακοινώσεις χρήσιμων στοιχείων EV στην Ευρώπη και το γεγονός ότι η αναδιάρθρωση των ΔΠΧΠ (οι νέες προτάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν τον Μάιο) δεν θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ορατό μέλλον

“Η Solvency II παρεμποδίζει  τη μετάβαση από τα κέρδη κατά IFRS στα ρευστά διαθέσιμα και τα μερίσματα”, πρόσθεσε ο κ. Foroughi. “ Αυτό δημιουργεί κίνδυνο αύξησης του κόστου κεφαλαίων του κλάδου, ιδίως εάν καταγραφούν αναταράεξις στις αγορές. Την περίοδο 2008-2009 (Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση), η έλλειψη διαφάνειας αναφορικά με τα ρευστά διαθέσιμα και την κεφαλαιακή επάρκεια οδήγησε στο να εκτιναχθεί το κόστος κεφαλαίου του κλάδου στο 20%”.

Ο Andrew Crean, εκτελεστικός διευθυντής της Autonomous Research, πρόσθεσε από την πλευρά του: “Η  Solvency II συνέβαλε στο να υπάρχει καλύτερη εικόνα για την κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών, δίνοντας κατεύθυνση για το πότε κινδυνεύουν τα μερίσματα και πότε υπάρχει προοπτική επιστροφής περισσότερων κεφαλαίων. Ωστόσο, το νέο πλαίσιο δεν λαμβάνει πάντα υπόψη την οπτική γωνία των επενδυτών, δημιουργώντας προβλήματα για τους εξωτερικούς χρήστες όσον αφορά στην κατανόηση των επιδόσεων και την ικανότητα καταβολής μερισμάτων”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*