26 Ιανουαρίου η έναρξη διαπραγμάτευσης της INTERLIFE στο ΧΑ

Ντεμπούτο στο ταμπλό του ΧΑ κάνει στις 26 Ιανουαρίου η INTERLIFE Ασφαλιστική, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική τόσο για τον ασφαλιστικό κλάδο όσο και για το σύνολο της χρηματαγοράς και της ελληνικής οικονομίας. 

Αναλυτικά: 

“Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των υφιστάμενων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας “ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” (ISIN: GRS805003001), ενώ ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης η 26/01/ 2021.

Η INTERLIFE θα εισάγει το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 18.567.912 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 €. Μετά την εισαγωγή της στο ΧΑΑ, η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται ταυτόχρονα και στα δύο Χρηματιστήρια καθώς είναι ήδη εισηγμένη στη ΝΕΑ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) από το 2012.

Η αυξημένη κερδοφορία της Εταιρείας και η κατ΄ επέκταση δυνατότητά της να χρηματοδοτεί από τα Ίδια Κεφάλαια την ανάπτυξή της, κατέστησε μη αναγκαία την άντληση κεφαλαίων.

Το πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, το οποίο και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος, είναι διαθέσιμο στο site της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.interlife.gr/Company/Pages/xa.aspx#tabs=stockdid

Ανάδοχος Εισαγωγής της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στο ΧΑΑ είναι η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Σε δήλωσή του ο Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας επεσήμανε:

Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν μια σημαντική πρόκληση και διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό για το μέλλον της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Η απόφαση εισαγωγής ήταν μια στρατηγική επιλογή, με πολλαπλούς στόχους, όπως η επιδίωξη διεθνών συνεργασιών, η ικανοποίηση της μεγάλης βάσης των μετόχων της και η δίκαιη αποτίμηση της αξίας της. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την πορεία της εταιρείας μας, η οποία ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια με αρχικό Κεφάλαιο 300.000€, με την αποτίμησή της σήμερα να  φθάνει τα 59,046 εκατ. ευρώ και να συμπεριλαμβάνεται στις 5 πλέον κερδοφόρες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας”.

Interlife, κτίριο

Ειδικότερα:

Οι Μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη (Κύρια) Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και στη μη Ρυθμιζόμενη (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπό τα σύμβολα «ΙΝΛΙΦ» και «ΙΝΛΙ» αντίστοιχα. Η διαπραγμάτευση θα γίνεται σε ευρώ και παράλληλα στις δύο αγορές κατά τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες.

Οι Μετοχές θα διαπραγματεύονται σύμφωνα με τα όρια διακύμανσης που ισχύουν στο ΧΑ και στο ΧΑΚ, ενώ κατά τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης της Μετοχής στην Κύρια Αγορά του XA, τα όρια διακύμανσης της τιμής την Μετοχής θα είναι ελεύθερα.

Η τιμή εισαγωγής θα ισούται με την τιμή κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης στην αγορά του ΧΑΚ.

Οι Μετοχές της Εκδότριας, που θα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, θα διακανονίζονται από το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) με την προϋπόθεση της μεταφοράς και καταχώρησης των μετοχών αυτών σε Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΛΚΑΤ. Αντίστοιχα, οι Μετοχές της Εταιρείας, που θα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στη ΝΕΑ του ΧΑΚ θα διακανονίζονται από το Κεντρικό Αποθετήριο της Κύπρου.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας θα έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταφέρουν τις μετοχές τους από το Κεντρικό Αποθετήριο της Κύπρου, στην ΕΛΚΑΤ.

Η εταιρεία έχει αιτηθεί στο ΧΑΚ να υπάρξει παύση διαπραγμάτευσης από 21.01.2021 και επανέναρξη ταυτόχρονα με την έναρξη διαπραγμάτευσης στο ΧΑ στις 26.01.2021.

Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταφέρει μετοχές από το ένα αποθετήριο στο άλλο χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον Χειριστή Παράδοσης και να τον ενημερώσει για τη βούλησή του να μεταφέρει τις μετοχές γνωστοποιώντας του παράλληλα και το Χειριστή/Λογαριασμό στον οποίο θα παραληφθούν οι μετοχές. Οι μεταφορές που αιτούνται, διεκπεραιώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Σε κάθε περίπτωση, για να διενεργηθούν οι ανωτέρω μεταφορές, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πλήρης εκκαθάριση των μετοχών και οι μετοχές να είναι ελεύθερες από κάθε βάρος ή υποχρέωση προς τρίτους.

Πληροφορίες αναφορικά με την Εισαγωγή παρατίθενται στην ενότητα 5.3 «Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση και Ρυθμίσεις της Διαπραγμάτευσης».

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων Μετοχών της Εταιρείας έχει ως εξής:

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 18.01.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Θέρμη Θεσσαλονίκης) και του Αναδόχου (ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*