Γ. Χατζηθεοδοσίου: Τι έχουμε μπροστά μας; Μια νέα εποχή!

Επιμέλεια: Ελενα Ερμείδου

Από το 1925 στο σήμερα που γιορτάζει τα 99 του χρόνια, το ΕΕΑ είναι ένα επιμελητήριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, είναι ΝΠΔΔ, αυτοτελής φορέας ελεύθερων επαγγελματιών μικρών  και πολύ μικρών επιχειρήσεων Εμπορίου και Υπηρεσιών, θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας και ταυτόχρονα εκπρόσωπος των επιχειρήσεων – μελών του.Είναι το μεγαλύτερο Επιμελητήριο της χώρας σε αριθμό μελών.

«Απαντήσαμε δραστικά στις νέες προκλήσεις των κρίσεων και φέραμε σε πέρας το έργο μας αυξάνοντας τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και την οικονομία, στηρίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνία που υποφέρει και συμβάλλοντας στην πολύτιμη κοινωνική συνοχή.

Υποδεχόμαστε τις νεότερες γενιές επαγγελματιών σε ένα επιμελητήριο πλήρως ψηφιοποιημένο, με υπηρεσίες ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Επιλέγουμε για το άμεσο μέλλον να μεταβούμε σε ένα περιβάλλον επιπέδου τεχνητής νοημοσύνης, ως νέο εργαλείο ολοκληρωμένων υπηρεσιών στις νεοφυείς, καινοτόμες και στις ανθεκτικές παραδοσιακές επιχειρήσεις, τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα για να σταθεί σε ένα δύσκολο και αποσταθεροποιημένο διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. 

Θα συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο συνεχούς ανάπτυξης προσβλέποντας να κλείσουμε το 2025 τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου, αντάξια της ιστορίας και των, διαχρονικής ισχύος, ιδρυτικών του σκοπών», δηλώνει ο Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

99 χρόνια στην στήριξη του μικρόεπαγγελματία

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο αυτές τις μέρες συμπλήρωσε 99 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έλειψε ποτέ από την στήριξη του Επαγγελματία και του μικρού επιχειρηματία. Παρά τις όποιες δυσκολίες και διαταραχές πέρασε η χώρα κατάφερε να είναι πάντα λειτουργικό και ιδίως να προσαρμόζεται στις ανάγκες των καιρών. Έτσι μέσα από τις δεκαετίες εξέλιξης, από το χειρόγραφο του 1925 διανύει σήμερα την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Απρίλιο του 1925 ιδρύθηκε με νόμο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αρχικά ενιαίο ως  Επαγγελματο-Βιοτεχνικό και από το 1940 ως αμιγώς Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Η ίδρυση του ήταν καρπός έντονων πιέσεων και αγώνων από τα σωματεία των Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και από τη ΓΣΕΒΕ (σήμερα ΓΣΕΒΕΕ), από το 1920, ώστε η νομοθεσία να ξεχωρίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εποχής από τις μεγάλες, δεδομένου ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είχαν διαφορετικό πλαίσιο συμφερόντων και δράσης και απαιτούσαν να διαρθρωθούν ειδικές αναπτυξιακές, φορολογικές και κοινωνικές πολιτικές.

Το ΕΕΑ εξελίσσεται συνεχώς, έγινε το μεγαλύτερο, σε μέλη, Επιμελητήριο της χώρας και σήμερα προσφέρει στα μέλη του υπηρεσίες εφάμιλλες των καλύτερων επιμελητηρίων της Ευρώπης!

Τα 100 χρόνια του ΕΕΑ που έρχονται θα είναι εντελώς διαφορετικά από την ίδρυση του αλλά θα τα γιορτάσει με την ίδια ζέση και χαρά των πρώτων επαγγελματιών την ημέρα της ίδρυσης!

Διαχρονικά οι ιδρυτικοί σκοποί του παραμένουν ίδιοι: Ανάπτυξη της οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσφορά υπηρεσιών, υπεράσπιση των δικαίων τους.

Η ίδρυση των επαγγελματικών και βιοτεχνικών επιμελητηρίων κατοχυρώθηκε με το Νόμο υπ’ αριθμ. 3305/ ΦΕΚ 93/14.4.1925. Στο δε  Άρθρο 15 καθορίστηκαν οι βασικοί τους σκοποί τους όπως:

«Μελετώσιν είτε οίκοθεν, είτε τη προσκλήσει αρχών παν ζήτημα συνεχόμενον με τα συμφέροντα των βιοτεχνικών και επαγγελματικών τάξεων αμέσως ή εμμέσως, συλλέγουσι πληροφορίας ή στατιστικάς και παρέχουσι τοιαυτας προς τας αρχάς.

Τηρουσι πρωτόκολλον πασών των Επιχειρήσεων των υπαγομένων εις την δικαιοδοσίαν των.

Γνωμοδοτουσι περί Νομοσχεδίων και Διαταγμάτων σχετιζομένων με τα Επαγγελματικά και βιοτεχνικά συμφέροντα με την σύστασιν Επαγγελματικών Επι-μελητηρίων δι ’ αποστάσεως τμήματος εκ της δικαιοδοσίας των.

Υποβάλλουσι κατ’ έτος μέχρι τέλους Απριλίου εις το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας έκθεσιν περιληπτικήν της γενομένης κατά το λήξην έτος επαγγελματικής και βιοτεχνικής κινήοεως μετά των επ’ αυτής παρατηρήσεων και συστάσεων αυτών. (…)

-Δύνανται να συγκαλώσιν εις σύσκεψιν ωρισμένας κατηγορίας ή και πάντα σύλλογον, τον σύλλογον της περιφέρειας των προς εξέτασιν ειδικών ζητημάτων επαγγελματικών ή βιοτεχνικών.»

Αυτό το βασικό νομοθετικό πλαίσιο ήταν επίτευγμα των τότε μικρομεσαίων επιχειρηματιών (Επαγγελματιών, Βιοτεχνών (μικρο)Εμπόρων) που συνέλαβαν την ιστορική αποστολή τους με αποτέλεσμα οι διατυπώσεις αυτές να εξακολουθούν και σήμερα να είναι ισχύουσες, προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα.

Στην σύγχρονη εποχή

  • Το ΕΕΑ έχει συγκροτήσει 24 θεματικές και κλαδικές επιτροπές για μελέτη και προώθηση λύσεων σε προβλήματα κλάδων και επιχειρήσεων.
  • Διαθέτει ειδικούς συμβούλους – συνεργάτες που απαντούν στα προβλήματα των επιχειρήσεων.
  • Αναπτύσσει ευρύτατη κοινωνική δράση στήριξης πληττομένων ομάδων πληθυσμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*