ΔΥΝΑΜΙΣ: Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Με νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα που αφορά στην ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τη δυναμική της και την ταχύτατη προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες ασφάλισης που δημιουργούνται.

Όπως αναφέρει η κα. Α. Κριτσωτάκη, Τεχνική Υποδιευθύντρια της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. «Η δημιουργία αυτού του προγράμματος αποτελεί και απόδειξη της επιλογής της εταιρείας να αναπτύσσεται σε τομείς που απαιτούν άρτια ενημέρωση και επάρκεια κεφαλαίων, χαρακτηριστικά τα οποία η ΔΥΝΑΜΙΣ διαθέτει και συνιστούν σταθερή βάση για την ανάπτυξή της».

Το νέο πρόγραμμα καλύπτει την Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι Τρίτων, εντός της Ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Νόμο 4685/2020 (ΦΕΚ Α’92/07.05.2020) Άρθρο 85 για ζημιές, οι οποίες οφείλονται σε αιφνίδια ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος, που τυχόν θα προξενηθούν, κατά τη συλλογή και μεταφορά ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΑ 2014/955/ΕΕ) καθώς και την επαναφορά αυτού, στην πρότερή του κατάσταση. Καλύπτονται επίσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες που πιθανόν να προκύψουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*