Εκπαιδευτική ημερίδα: Φορολογική αντιμετώπιση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των πελατών τους

Περιγραφή και Θεματολογία

Ανέκαθεν, και περισσότερο προσφάτως, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αντιμετωπίζουν περίπλοκα θέματα, τα οποία σχετίζονται με την φορολόγησή τους, με την φορολόγηση των πελατών τους, νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και με τις δυνατότητες αναζήτησης φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και εκπτώσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές είναι καλό να γνωρίζουν επαρκώς τα προαναφερόμενα θέματα ή να έχουν καλή «εικόνα» αυτών, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τις δυνατότητες φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και εκπτώσεων, τόσο υπέρ των πελατών τους, όσο και υπέρ των ιδίων.

Η Εκπαιδευτική Ημερίδα εστιάζεται ακριβώς στην παροχή αυτής της απαραίτητης τεχνογνωσίας που θα διευκολύνει τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές να απαντήσουν πειστικά σε σειρά συχνών ερωτημάτων, όπως:

 • Ποια είναι σήμερα τα φορολογικά κίνητρα υπέρ των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των πελατών τους, επιχειρήσεων ή ιδιωτών;
 • Τι σημαίνουν αυτά τα κίνητρα, πώς αξιοποιούνται και ποια οφέλη εγγυώνται στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και στους πελάτες τους;
 • Ποιες δαπάνες απαλλάσσονται ή εκπίπτουν από την φορολογητέα ύλη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των πελατών τους;
 • Ποια είναι τα όρια τέτοιων φοροαπαλλαγών ή φοροεκπτώσεων;
 • Πώς διαμορφώνεται πλέον η φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των πελατών τους;
 • Ποια είναι τα «εργαλεία» βελτίωσης της προαναφερόμενης φορολογικής αντιμετώπισης;
 • Ποια είναι σήμερα η φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εργασιών και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανά κλάδο δραστηριότητας και ποια είναι τα ενδεχόμενα βελτιωτικών παρεμβάσεων;

Είναι προφανές ότι η επαύξηση των δυνατοτήτων απάντησης ή άρτιας διαχείρισης των προηγούμενων ερωτημάτων, καθιστά τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές ακόμη πιο ικανούς και ισχυρούς στις σχέσεις τους με το πελατειακό τους κοινό, ενισχύει ακόμη πιο πολύ την εργασιακή τους τεχνογνωσία και τους προστατεύει έναντι παρενεργειών και χαμένων ευκαιριών από ενδεχόμενη μη λειτουργική γνώση του φορολογικού μας περιβάλλοντος.

Αναλυτικά, η θεματολογία της Εκπαιδευτικής Ημερίδας, διάρκειας τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών ωρών έχει ως εξής:

α. Το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο

β. Παρουσίαση επερχόμενων αλλαγών στην φορολογία εισοδήματος και άλλων σχετικών νομοθεσιών

γ. Βασικές αρχές τήρησης βιβλίων, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

δ. Εκπτώσεις δαπανών και προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος (μεθοδολογία και τεκμηρίωση)

ε.  Φορολόγηση Ομαδικών συνταξιοδοτικών Ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οφέλη και περιορισμοί

στ. Φορολόγηση ασφαλίσματος ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και U/L

ζ. Περιοχές ειδικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. παροχές σε είδος, φορολογία ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαφορές από λοιπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις,……)

η. Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Ασφαλιστικών Εταιριών (σημαντικότερα θέματα, υποχρεώσεις δημοσίευσης, εναρμόνιση με νέο εποπτικό και νομοθετικό πλαίσιο).

Στο πλαίσιο της προηγούμενης θεματολογίας, θα δοθούν εύληπτες και χρηστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που θα θέσουν οι συμμετέχοντες. Επιπροσθέτως, η παρουσίαση και η εμπέδωση των προαναφερόμενων θεμάτων θα υποστηριχθούν από την ανάλυση κατάλληλων περιπτώσεων και ενδεικτικών παραδειγμάτων, που αφορούν στα φορολογικά ενδιαφέροντα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των κύριων ομάδων πελατών τους. 

Σε ποιους απευθύνεται

Η Εκπαιδευτική Ημερίδα απευθύνεται σε  Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, σε στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ειδικότερα των οικονομικών τους υπηρεσιών, καθώς  και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις φορολογικές τους γνώσεις, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 Στόχοι Εκπαιδευτικής Ημερίδας

Η Εκπαιδευτική Ημερίδα έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

 • Αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων στα ισχύοντα της Φορολογικής Νομοθεσίας
 • Επικαιροποιημένη ενημέρωση του κοινού επί των προσφάτων και των επερχομένων αλλαγών στο Φορολογικό μας καθεστώς
 • Ενδελεχής παρουσίαση του φορολογικού πλαισίου, εντός του οποίου λειτουργούν οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, και οι κυριότερες ομάδες πελατών τους, προς τον σκοπό αποφυγής φορολογικών κινδύνων
 • Χρηστική ενημέρωση περί των επιλογών και των ευκαιριών, αλλά και των φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και εκπτώσεων, που παρέχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των εργασιών και των επιχειρήσεων των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
 • Χρηστική παρουσίαση των ωφελειών από φορολογικές επιλογές, κίνητρα, απαλλαγές και εκπτώσεις, ως σημαντικών «εργαλείων» πωλήσεων και, ειδικότερα, συμβουλευτικών πωλήσεων.

 Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στην Εκπαιδευτική Ημερίδα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητής Εκπαιδευτικής Ημερίδας

Εισηγητής της Ημερίδας είναι ο κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

 Κόστος Συμμετοχής

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

·       εξατομικευμένες συμμετοχές: €50
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €40 ανά συμμετοχή

 Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

·       εξατομικευμένες συμμετοχές: €60
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): 50 ανά συμμετοχή

 Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €25

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 28 Μαΐου 2019.

Η ανωτέρω Εκπαιδευτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση της Ημερίδας προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*