Νέες φορολογικές διατάξεις για ελεύθερους επαγγελματίες-διαμεσολαβητές

Νίκος Λάμπρου, Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΕΕΑΕ

Ας δούμε παρακάτω συνοπτικά, τι θα ισχύσει, με βάση τα σημερινά δεδομένα, για την φορολόγηση των διαμεσολαβητών για τα εισοδήματα του 2023 και εντεύθεν.

Καταρχάς η απόφαση για την υποχρεωτικότητα της αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS), αν τελικώς ισχύσει, δημιουργεί και ένα νέο θέμα με τον επαγγελματικό λογαριασμό των διαμεσολαβούντων (ο λογαριασμός που εισπράττονται τα ασφάλιστρα) ο οποίος πρέπει πλέον να αναφέρεται ως λογαριασμός που δημιουργεί το αφορολόγητο των πελατών μας και όχι εκτός αφορολόγητου όπως ίσχυε. Η βασική ένσταση εδώ είναι ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι εντολοδόχοι είσπραξης, επομένως αρκεί ο πελάτης να μπορεί να πληρώσει με κάρτα στην ασφαλιστική ή και μέσω των γραφείων συνεργατών απευθείας σε λογαριασμούς των ασφαλιστικών (οι οποίες λογικά θα φέρουν την ευθύνη να εφοδιάσουν τους συνεργάτες τους, με POS).

Επίσης η διάταξη για την πληρωμή με μετρητά, πλέον θα αφορά και την εξόφληση ασφαλίστρων στους λογαριασμούς μας. Επομένως για φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, ισχύει ότι εξοφλούνται αποκλειστικώς με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής,  όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω διατάξεων (πληρωμή με μετρητά) τα πρόστιμα θα φτάνουν στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις σχετικές εξελίξεις!

Διατάξεις του Νόμου για την φορολόγηση των Επαγγελματιών μετά την ψήφιση του Ν.5073/2023 και την επιβολή “τεκμηρίων” στα κέρδη των φυσικών προσώπων

1. Μείωση του τέλους επιτηδεύματος.
Για τους επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα μειώνεται σε τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325 €) ετησίως.

2. Ελάχιστο Καθαρό Εισόδημα (ΤΕΚΜΗΡΙΟ), πού ισχύει και πως προσδιορίζεται;
Προβλέπεται ότι το ελάχιστο καθαρό εισόδημα δεν εφαρμόζεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που συμβάλλονται με έως και δύο (2) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους. Ξεκαθαρίστηκε δε, ότι ως Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις εννοούνται μόνον οι Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα προσδιορίζεται από 3 παράγοντες αθροιστικά:

1. Πρώτος Παράγοντας (όριο τα 30.000€)

Υπολογίζεται το μεγαλύτερο ποσό από τα κάτωθι:

1Α Του ετήσιου ποσού του μικτού κατώτατου μισθού των άρθρων 134 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Π.Δ. 80/2022, Α’ 222) και 103 του παρόντος, όπως ισχύει κατά την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου φορολογικού έτους, προσαυξανόμενου κατά 10 % για τα τρία (3) έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας από τη δήλωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας, και επιπλέον 10% επί του ποσού της τρίτης τριετίας για τα τρία (3) έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας και επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%), επί του ποσού της
τέταρτης τριετίας για τα επόμενα έτη.

Επομένως με τον Κατώτατο μισθό για το 2023, τα 780,00€., έχουμε 780,00 χ 14 μισθοί = 10.920,00 €

Για τον υπολογισμό των τριετιών, το έτος έναρξης θεωρείται πρώτο έτος. Άρα ανώτερο ποσό υπολογισμού της προσαύξησης το 30%
10.920,00 Χ 30% = 3.276,00 επομένως 10.920,00+3.76.00 = 14.196,00 €

1Β Ή του ποσού που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου που απασχολείται από τον υπόχρεο.
Δηλαδή, αν απασχολούμε ασφαλιστικό υπάλληλο με μικτές μηνιαίες αποδοχές 1200,00€.

Άρα 1.200.00 Χ 14 = 16.800.00 €.

Από τα δύο ποσά κρατώ το μεγαλύτερο για τον τελικό υπολογισμό με ανώτατο όριο τα 30.000 €

2. Δεύτερος Παράγοντας (όριο τα 15.000€)

Ποσό έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €), που ισούται με το 10% του ετήσιου κόστους που καταβάλλει ο υπόχρεος της παρ. 1 για τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολεί.

Άρα στο προηγούμενο παράδειγμα

(ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ,ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)
21.840.00 Χ 10% = 2.184.00 €

Προσοχή εδώ, εάν το 10% του ετησίου κόστους μισθοδοσίας(όλωντωνυπαλλήλωνδηλαδή)ξεπερνάει τα 15.000,00€ εφαρμόζεται πλαφόν στα 15.000,00 €

3. Τρίτος Παραγόντας

Ποσό, που ανέρχεται στο 5% επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα {( περίπτωση ιστ’) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), και όπως ορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022}.
Εδώ ανακύπτει μια σοβαρή ένσταση, ήτοι ποιό είναι το ποσό του μέσου όρου του ΚΑΔ 66.22; Αυτό θα το ξέρουμε όπως λέει ο νόμος ένα μήνα μετά τις υποβολές των δηλώσεων του έτους. Επομένως σε αυτή τη φάση, δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ποιο θα είναι το ελάχιστο εισόδημα του φορολογούμενου διαμεσολαβούντα…! Για την οικονομία όμως του άρθρου ας δεχτούμε ότι ο μέσος όρος του ετήσιου εσόδου από ασφαλίσεις είναι τα 30.000,00€ (μάλλον απίθανο) έχουμε σε έναν διαμεσολαβούντα που  δήλωσε έσοδα από προμήθειες με τις εκκαθαρίσεις του, πχ 60.000.00€

60.000,00 – 30.000,00 = 30.000,00 και 30.000,00 χ 5% =  1.500,00 €.

4. Τελικός υπολογισμός Ελάχιστου Ποσού Δηλωθέντων Κερδών.

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα μας αθροίζουμε τα παραπάνω και έχουμε:

16.800,00 + 2.184,00 + 1.500,00 = 20.484,00€.

Σημείωση: Το τελικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000,00 €

Τρόποι μείωσης ελάχιστου ποσού δηλωθέντων κερδών

Αν παράλληλα με το επάγγελμα του διαμεσολαβούντα, κάποιοι είναι και μισθωτοί, συνταξιούχοι ή αγρότες, τα ποσά εισοδήματος από αυτές τις πηγές μειώνουν αντίστοιχα το ελάχιστο ετήσιο ποσό κερδών από το επάγγελμα του διαμεσολαβούντα.

Πως μπορώ να μην φορολογηθώ με αυτόν τον τρόπο;

Το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση το τεκμήριο της παρ. 2, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον υπόχρεο για αντικειμενικούς λόγους, εφόσον ιδίως συντρέχει κάποιες προϋποθέσεις όπως ενδεικτικά, στρατιωτική θητεία,νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική, αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή κατά τους δώδεκα (12) μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου, εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κλπ.
Στην περίπτωση επίσης που κάποιος επιθυμεί να αμφισβητήσει το τεκμήριο μπορεί να ζητήσει τακτικό έλεγχο από τα ελεγκτικά κέντρα, με τον κίνδυνο φυσικά, αυτό να αποβεί χειρότερο…!

Τέλος αν κάποιος αποφασίσει να μετατρέψει την ατομική του επιχείρηση σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ή ΕΠΕ ήΑΕ, στην ουσία δεν θα πετύχει πολλά, καθώς μέχρι και το 2026, η διαφορά του τεκμηρίου θα επιβληθεί στην φορολογία του φυσικού προσώπου, σαν να είχε κανονική έναρξη επαγγέλματος.

Από το περιοδικό ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ