ΕΙ.ΑΣ.: Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων

Οι εναλλακτικές και, κυρίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν «αιχμή» των νέων ενεργειακών τεχνολογιών και διαρκώς ενισχύουν τη συγκριτική θέση τους στη διεθνή και την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ αυξάνουν ολοένα και πιο πολύ το μερίδιό τους στην παραγωγή και την εμπορία της.

Μάλιστα, μετά τις συμφωνίες του Κιότο και των Παρισίων, περί προστασίας του περιβάλλοντος από ρυπογόνους παράγοντες οι εν λόγω πηγές ενέργειας έχουν γνωρίσει περαιτέρω ώθηση και σημαντικά κεφάλαια, εγχώρια και διεθνή, επενδύονται πλέον σε αυτές, στην εγκατάσταση και την ανάπτυξή τους.

Στις περισσότερο προηγμένες χώρες και οικονομίες του κόσμου μας, αυτές οι πηγές ενέργειας ισχυροποιούνται πολύ και τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής, αφού οι κοινωνίες ευαισθητοποιούνται υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και, επομένως, τις ενθαρρύνουν και πιέζουν, καλώς εννοούμενα, τις κυβερνήσεις τους προς την κατεύθυνση ενίσχυσής τους, εγκατάστασης και ανάπτυξής τους.

Οι εν λόγω τάσεις, λιγότερο ή περισσότερο, χαρακτηρίζουν πλέον και τη χώρα μας, που κινείται και αυτή προς τις κατευθύνσεις ενθάρρυνσης και  εγκατάστασης τέτοιων νέων ενεργειακών τεχνολογιών.

Η πλέον γνωστή από αυτές τις νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, είναι αυτή των φωτοβολταϊκών συστημάτων, που τα τελευταία αρκετά χρόνια βλέπουμε να εγκαθίστανται σχεδόν παντού και να ευρίσκονται στο ενδιαφέρον επένδυσης τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και των ιδιωτών.

Πραγματικά, τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι απολύτως συμβατά με την ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, η εγκατάσταση τους διέπεται από σχετική ευκολία, η απόδοσή τους ενισχύεται από τις κλιματολογικές μας συνθήκες και την ηλιοφάνεια της Ελλάδος, ενώ η σχέση μεταξύ του κόστους επένδυσης και του προκύπτοντος οφέλους, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και επικερδής.

Η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων παρουσιάζει, επομένως, ορατές και μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, αφού οι δυνατότητες πολλαπλασιασμού τέτοιων ασφαλίσεων ευθυγραμμίζονται με τον συνεχιζόμενο πολλαπλασιασμό των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων που παρατηρούμε διαρκώς στη χώρα μας.

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο, διάρκειας δώδεκα (12) εκπαιδευτικών ωρών έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει πλήρη και συγκροτημένη γνώση της αγοράς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, ενώ αναλύει ενδελεχώς τις βάσεις και τα χαρακτηριστικά της ασφάλισής τους, με έμφαση στο γενικό και το ειδικό περιεχόμενο των ασφαλιστικών καλύψεων και των ωφελειών που απορρέουν υπέρ των πελατών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.

Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία υπέρ της ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας και στην ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων τέτοιων ασφαλιστικών προϊόντων.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

α. Περιγραφή της αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων

β. Περιγραφή βασικών στοιχείων ηλεκτρισμού

 • Τάση και ένταση η/ρ, αντίσταση
 • Συνεχές και εναλλασσόμενο η/ρ
 • Γείωση

γ. Περιγραφή φ/β εγκαταστάσεων

 • Σταθερές και κινητές βάσεις
 • Τι είναι το inverter, το string και ο μετασχηματιστής

δ. Περιγραφή μέτρων προστασίας και διαδικασίες έναντι ηλεκτρικών βλαβών

 • Γειώσεις και αντικεραυνικές προστασίες
 • Επιτηρητής φάσεων

ε. Περιγραφή μέτρων πυροπροστασίας και προστασίας έναντι κλοπής

στ. Πιθανότερες αιτίες ζημιών

 • Μη εφαρμογή προληπτικών μέτρων
 • Κακή μελέτη
 • Κακή γείωση

(ξέσφικτες επαφές, ακατάλληλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για θερμοκρασίες ελληνικής επικράτειας, hotspots)

ζ. Σπουδαία παραδείγματα ζημιών και ανάλυση των αιτιών τους

η. Φαινόμενο P.I.D.

 • Περιγραφή
 • Αιτίες που το προκαλούν
 • Μέθοδοι θεραπείας φαινομένου

(offset-boxes)

θ. Παρουσίαση μεθόδων και οργάνων ελέγχου φ/β εγκαταστάσεων και αξιολόγηση

ι.  Βασικά στοιχεία ανάληψης κινδύνου

 • Αριθμός και θέσεις inverters
 • Συγκέντρωση κινδύνου
 • Χρόνος παράδοσης inverters
 • Panels

ια. Παραδείγματα κακής ποιότητας φ/β εγκαταστάσεων

ιβ. Υπολογισμός απώλειας κερδών

 •  Μηνιαία κατανομή παραγωγής
 •  Συγκριτικά μεγέθη τηλεμετρίας
 •  Μέσες παραγωγές ανά είδος φ/β εγκατάστασης

ιγ. Στοιχεία ελέγχου και συντήρησης φ/β εγκατάστασης

 •  Το συμβόλαιο συντήρησης φ/ε, δομή και προβλέψεις

ιδ. Στοιχεία υπολογισμού παλαιότητας εξοπλισμού φ/ε

ιε.  Ανάλυση Όρων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

 • Ασφαλιστική κάλυψη Κερδών και υλικών εντός εγγύησης
 • Ο όρος 72 ωρών
 • Εξαιρέσεις και διαπραγματευόμενοι κίνδυνοι

ιστ. Σύνοψη της διαδικασίας ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων

ιζ. Οφέλη εκ της ασφάλισης, επιχειρηματολογία ανάπτυξης εργασιών και επισκόπηση

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

β. Ειδικότερα, Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού.

γ.  Πραγματογνώμονες, P & C Underwriters και Διακανονιστές Ζημιών που απασχολούνται στους τομείς Ανάληψης Κινδύνων και ασκούν καθήκοντα εκτίμησης και τιμολόγησής τους, καθώς και στους Κλάδους Ζημιών, όπου διαχειρίζονται θέματα μείωσης της ζημίας και επανείσπραξής της (Claims Managers, Adjusters και Handlers).

δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην αγορά των ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.

ε.  Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

στ.  Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα χρηματοδότησης επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα και εγκαταστάσεις.

ζ. Επενδυτές και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και   κατασκευαστές και ηλεκτρολόγους συντήρησης φ/β «πάρκων», που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους ή να θωρακίσουν τα εν λόγω «πάρκα» έναντι κινδύνων.

η. Όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν στα θέματα φ/β και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.
 • Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολό τους.
 • Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις ασφαλίσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων.
 • Να αναλύσει και να εξηγήσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική σύναψης της ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής.
 • Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, κατ’ αντιστοιχία της σημασίας των φ/β «πάρκων» στη νέα ενεργειακή πολιτική της χώρας μας.
 • Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Να διευκολύνει την εμβάθυνση των γνώσεων του εκπαιδευτικού κοινού στις τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και να συμβάλει στην ανάλυση των αιτιών των ηλεκτρικών βλαβών τους και, ιδιαίτερα, του φαινομένου P.I.D, προς τον σκοπό αποτροπής της επέλευσης τέτοιων κινδύνων.
 • Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν πλήρη λειτουργικότητα άριστης διαχείρισης σημαντικών περιπτώσεων ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων  και, επομένως, να έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις εργασιακές τους δυνατότητες και τις δυνατότητες εργασιακής εξέλιξής τους περαιτέρω.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Αργύρης Πανούσης, Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και Ειδικός Πραγματογνώμονας, με αξιοπρόσεκτη εμπειρία πλέον των 6.000 αυτοψιών, κατά την τελευταία 20ετία, καθώς και σημαντική εμπειρία στη μελέτη σχεδίασης και κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Τεχνικός Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών επί θεμάτων Insurance Product Engineering φ/β συστημάτων και εγκαταστάσεων.

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.) με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης επί του αντικειμένου, ελληνικές και διεθνείς.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €200
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€150 ανά συμμετοχή

 Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 75

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*