ΔΣΘ: Διαγωνισμός για την ασφάλιση των μελών του

Συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης επιθυμεί να συνάψει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για τα μέλη του και, πιο συγκεκριμένα, για την κάλυψη όλων των ζημιών και των απαιτήσεων που πηγάζουν από την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή και της απώλειας εγγράφων.

Ως λήπτες της ασφάλισης πρέπει να θεωρούνται τόσο οι ίδιοι οι δικηγόροι όσο και οι ασκούμενοι σε αυτούς δικηγόροι ή/και οι υπάλληλοί τους, για τις υποθέσεις που χειρίζονται για λογαριασμό και με τις οδηγίες των πρώτων.

Η προθεσμία για την υποβολή των έγγραφων προτάσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο 324192_2016 – 200696 – Εγκύκλιοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*