Στο μικροσκόπιο ο υπολογισμός κινδύνων του Solvency II

της Ελενας Ερμείδου

Tην επανεξέταση του καθεστώτος Solvency II από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροφοδότησαν οι δημοσιεύσεις της EIOPA που έγιναν στις 17 Δεκεμβρίου 2020. Σκοπός της επανεξέτασης οι μετρήσεις να αντικατοπτρίζουν πραγματικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές και ιδιαίτερα τον κίνδυνο των επιτοκίων,

Οι τροποποιήσεις που θα γίνουν θα εστιάζουν καλύτερα στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα κεφάλαια των ασφαλιστών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παρατεταμένα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια.σύμφωνα με την Moody’s.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της ρυθμιστικής αρχής στην προσαρμογή μεταβλητότητας θα λαμβάνουν καλύτερα υπ’ όψιν την ρευστότητα και τις υποχρεώσεις των ασφαλιστών, τον κίνδυνο που είναι εκτεθειμένη η χώρα και τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των ασφαλιστών Για παράδειγμα, η προσαρμογή θα αντικατοπτρίζει το πραγματική εικόνα των τίτλων σταθερού εισοδήματος στο χαρτοφυλάκιο μιας ασφαλιστικής εταιρείας, και όχι την μέση έκθεση του σταθερού εισοδήματος

Κατά την Moody’s οι προσαρμογές που θα γίνουν θα βελτιώσουν τους δείκτες φερεγγυότητας, καθιστώντας τους λιγότερο ευαίσθητούς στις αλλαγές στα περιθώρια των επιτοκίων. Επί του παρόντος η μεταβλητότητα που σχετίζεται με το spread στα ποσοστά φερεγγυότητας είναι στις περισσότερες περιπτώσεις δυσανάλογη με την έκθεση των ασφαλιστών στον κίνδυνο, δεδομένου της ικανότητα να διακρατούν ομόλογα μέχρι την λήξη τους στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Σύμφωνα με την EIOPA, ο μέσος λόγος φερεγγυότητας των ασφαλιστών στις χώρες που έχουν πρόβλημα θα παρέμενε κοντά στο 150%, και επομένως δεν θα πλησίαζε το όριο του 100% κάτω από το οποίο ενεργοποιείται ο κανονιστικός έλεγχος.

Η EIOPA αναφέρει ότι  πέντε εταιρείες ζωής  βρίσκονται στο κόκκινο βάσει στοιχείων του 2ου τριμήνου 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις της EIOPA προτού δημοσιεύσει την τελική έκθεση της Φερεγγυότητας II το τρίτο τρίμηνο του 2021, η οποία πιθανότατα θα τεθεί σε ισχύ πλησιέστερα το 2025. Η EIOPA προτείνει επίσης τη σταδιακή εισαγωγή αλλαγών με ορισμένα μεταβατικά μέτρα που θα καταργηθούν έως το 2032.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*