Υδρόγειος: SCR 204,2%, με αύξηση παραγωγής 2,6% το 2023

Ελενα Ερμείδου

Δείκτη κάλυψης Κεφαλαιακών Απαιτήσεων SCR 204,2%, εμφάνισε η Υδρόγειος Ασφαλιστική στις 31 Δεκεμβρίου του 2023, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2022. Οι Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (MCR) ανέρχονται σε 16,3εκ κατά την 31.12.2023, με τον Δείκτη κάλυψης των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (MCR Ratio) να ανέρχεται σε 575,9%, έναντι 527,4% κατά την 31.12.2022.Η  Εταιρεία υπερκαλύπτει κατά 77,4εκ (476 μονάδες) το όριο των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Φεβρουαρίου 2024 η Società Reale Mutua di Assicurazioni (Reale Mutua) η μεγαλύτερη ιταλική εταιρεία αμοιβαίας ασφάλισης, μητρική του Ομίλου Reale, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Υδρογείου Ασφαλιστικής. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη στις 11 Ιουλίου 2023, περιλαμβάνει και ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026 και αφορά την απόκτηση ενός επιπλέον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Υδρογείου Ασφαλιστικής, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό που θα κατέχει η Reale Mutua στο 85%.

Παραγωγικά αποτελέσματα

Το 2023 η Υδρόγειος σημείωσε αύξηση παραγωγής 2,6% σε σύγκριση με το 2022 με την συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας να ανέρχεται στα 91,7εκ. Κατέγραψε ανάπτυξη σε όλους τους επιμέρους κλάδους πλην του κλάδου νομικής προστασίας, ατυχημάτων και μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Ειδικότερα στις «Ασθένειες» και «Αστική Ευθύνη από πλοία» κατά 51,1% και 25,2%αντίστοιχα καθώς και στους κλάδους «Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως» και «Λοιπές Ζημιές αγαθών» κατά 8,5% και 12,6% ενώ μείωση παρουσιάστηκε στους κλάδους «Ατυχήματα» (-2.7%), «Νομική Προστασία» (-2%) και «Μεταφερόμενα Εμπορεύματα» (-13,4%). Αύξηση, επίσης σημείωσε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των κλάδων ασφάλισης Αυτοκινήτου 1,5%.

«Daniel» και«Elias επηρέασαν το τεχνικό αποτέλεσμα

Το Τεχνικό Αποτέλεσμα  επηρεάστηκε από τις ζημιές που προκάλεσαν τα καιρικά φαινόμενα «Daniel» και«Elias» και ανήλθε σε 3,1 εκ έναντι 12,6εκ το 2022. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν κατά την 31.12.2023 σε 98,0 εκ, παρουσιάζοντας αύξηση 14,7% από τα αντίστοιχα της 31.12.2022. Σημειώνεται ότι λόγω της αύξησης της αξίας των ομολόγων μετά την μεγάλη μείωση του 2022, τα συνολικά έσοδα επενδύσεων ανήλθαν σε13,1εκ έναντι 24,9εκ το 2022.

Το 2023 τα αποτελέσματα προ φόρων βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε 7,2εκ έναντι 16,4εκ το 2022, τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε 5,4εκ έναντι 12,9εκ το 2022 και τα λοιπά εισοδήματα το 2023 ανήλθαν σε 6,0εκ έναντι 15,5εκ το 2022. Τα συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανέρχονται το 2023 σε 11,42 έναντι -2,6 εκ το 2022, διαμορφώνοντας τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας βάσει ΔΠΧΑ στα 96,3εκ κατά την 31.12.2023.

2000 Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές σε όλη την Ελλάδα

Η Εταιρεία διαθέτει υποκαταστήματα και γραφεία σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Απασχολεί 212 εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας, έναντι 214 κατά την 31.12.2022, και το Δίκτυο Πρόσκτησης Ασφαλιστικών Εργασιών της αποτελείται από περίπου 2.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*