Τα ανεξάρτητα δίκτυα “στο τιμόνι “του κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Νέα έρευνα της ΕΑΕΕ αποτυπώνει σε νούμερα τις επιδόσεις των ασφαλιστικών στον κλάδο των Τεχνικών Ασφαλίσεων.
Ειδικότερα, κατά την διάρκεια του 2018 ήταν σε ισχύ 12.311 συμβόλαια στον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων, με καλύψεις κατά παντός κινδύνου εργολαβίας (CAR), κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (EAR), αποπερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού (CECR), κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EEI), κατά παντός κινδύνου μηχανολογικού εξοπλισμού εργολάβου (CPM) και μηχανικών βλαβών (MB).
Ένα μεγάλο μερίδιο των συμβολαίων (31%) καλύπτει τις ασφαλίσεις έργων (CAR,EAR, CECR).
Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετείχαν κατά79,9%, οι απευθείας πωλήσεις 7,5%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 6,6% και η συνεργασία με τις τράπεζες συμμετείχε με 6,0% επί του συνόλου.
Για το σύνολο των συμβολαίων, εντός του 2018, καταγράφηκαν 1.190 δηλώσεις ζημιών. Ένα μεγάλο μερίδιο των ζημιών
(23%) αφορά σε ζημιές συμβολαίων κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ).
Για το σύνολο τωνζημιών, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν περίπου το 1,9 εκατομμύριο € και στο τέλος του έτους εκκρεμούσαν αποζημιώσεις ύψους 7,4 εκατομμύριων €.
Η πιο συχνά κατονομαζόμενη αιτία ζημιάς αφορά την πυρκαγιά, ενώ οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις αφορούσαν τις φυσικές καταστροφές.
Η μέση ζημία σε συμβόλαια ασφαλίσεων έργων ήταν 15.528€, σε αυτά με την κάλυψη ΕΕΙ 3.451€ ενώ, συνολικά, η μέση ζημία των συμβολαίων ήταν 7.789€. Η μέση συχνότητα ήταν 9,67% (20,9% για τα συμβόλαια ΕΕΙ).
Στη σχετική μελέτη συμμετείχαν συνολικά 22 ασφαλιστικές επιχειρήσεις–μέλη απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι
οποίες εκτιμάται ότι εκπροσωπούν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων του αθροίσματος των κλάδων ασφάλισης Περιουσίας, δηλαδή των 8. Πυρκαϊα και στοιχεία φύσεως, 9.Λοιπές ζημίες αγαθών και 16.Χρηματικές απώλειες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*