Στο +17,8% η συνολική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων

Συνεχίζονται οι ανοδικές τάσεις στην παραγωγή ασφαλίστρων, όπως δείχνουν τα στοιχεία από την έρευνα που διεξάγει ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας (ΕΑΕΕ). Συνολικά ανταποκρίθηκαν 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 42 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις , οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων του μηνός Ιανουαρίου 2024 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2023 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτει αύξηση κατά 28,9%  στις ασφαλίσεις ζωής και 9,5% για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, με το σύνολο να διαμορφώνεται στο +17,8%.

Η ανωτέρω αποτύπωση της παραγωγής ασφαλίστρων, αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) μηνός Ιανουαρίου 2024 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2023.

Αναλυτικά, βλέπουμε μια αύξηση 10,2% στις απλές ασφάλειες ζωής, ενώ όσον αφορά τις ασφάλειες που είναι συνδεδεμένες με επενδυτικά προϊόντα σημειώθηκε εντυπωσιακή άνοδος 58,7%.

Σε ανάλογους ρυθμούς κινήθηκαν και τα ασφάλιστρα που αφορούν συνταξιοδοτικά κεφάλαια με +50,8%.

Στον κλάδο των ασφαλίσεων κατά ζημιών, οι ασφαλίσεις ασθενειών εμφανίζουν αύξηση 23%, ενώ με μεγάλη πτώση εμφανίζονται οι ασφαλίσεις πλοίων (θαλάσσιων, λιμναίων, ποταμιών) με 20,5%, όπως και η αστική ευθύνη από αεροσκάφη με -97,8%.

Ο κλάδος των αυτοκινήτων που κατέχει και τη μερίδα του λέοντος στην πίτα των ασφαλειών αστικής ευθύνης, παρουσίασε μια αύξηση 4,4% για τον Ιανουάριο του 2024 συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Απεικονίζεται ξεχωριστά ο μέσος όρος της παραγωγής ανά μήνα για την τελευταία τριετία (2021 – 2023).

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*