Τέσσερις παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Γ. Βρούτσης στο συνέδριο του ΕΛΙΝΥΑΕ

της Ελενας Ερμείδου

Σε όλο τον κόσμο, κάθε 15 δευτερόλεπτα, ένας εργαζόμενος πεθαίνει λόγω επικίνδυνων ή ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας και 153 εργαζόμενοι έχουν ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υφίστανται σοβαρό εργατικό ατύχημα (πάνω από 5.000 θανατηφόρα), ενώ πεθαίνουν περίπου 160.000 λόγω επαγγελματικών ασθενειών.

Περισσότερο από το ήμισυ των παραπάνω θανάτων οφείλεται σε καρκίνους λόγω έκθεσης σε επιβλαβείς παράγοντες. Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, εκτιμούν ότι η εργασία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην υγεία τους. Και αναφερόμαστε σε προβλήματα που εμφανίζονται σε όλους τους εργασιακούς χώρους, μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, εργασιακό στρες, κ.λπ.

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τα άμεσα και έμμεσα οικονομικά κόστη λόγω εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, υπολογίζονται στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Σειρά παρεμβάσεων σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε  ο υπ. Εργασίας Γιάννης Βρούτσης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία του ΕΛΙΝΥΑΕ για την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με τα πρότυπα ανάπτυξης της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρώπης. Παράλληλα το Υπουργείο προχωρά στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το ΕΛΙΝΥΑΕ.

Μετά τις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου -με τη δημιουργία Μητρώων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, την ενθάρρυνση των εργοδοτών για την αξιοποίηση της πλήρους απασχόλησης και την καταπολέμηση των φαινομένων ψευδο -μερικής απασχόλησης, τη συστηματοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και τη δημιουργία μητρώου παραβατών αυτής της μορφής, την ενδυνάμωση της πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και την διαλειτουργικότητά τους με άλλα συστήματα, –η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον, τόνισε ο Υπουργός. Θα στηρίξει:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου

γ) στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την  παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία

δ) στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ε.Φ.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Μέσα στο επόμενο διάστημα σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου θα ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων. Ένας πρωτοποριακός μηχανισμός επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων. Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Για πρώτη φορά στην χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων.

Τούτων λεχθέντων είναι σαφές ότι στις προτεραιότητες του Υπουργείου βρίσκεται η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία δεν συνιστούν κόστος αλλά συνιστούν έναν από τους πιο κρίσιμους δείκτες που προσδιορίζουν το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας.

Κενό συμμόρφωσης παρουσιάζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας στους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασίας ενώ απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της, ιδίως σε πεδία υψηλής επικινδυνότητας όπως οι εργασίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νοσοκομεία.

Μεγάλη βαρύτητα δίνει το Υπουργείο Εργασίας στην εμπέδωση μιας κουλτούρας πρόληψης η οποία πρέπει να διαχυθεί σε όλο το σώμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Από την αρχή. Από το σχολείο, την εκπαίδευση και τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρά στην τροποποίηση/συμπλήρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την γενικότερη ενίσχυση και συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής, εξετάζοντας την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνοντας τη νέα Στρατηγική 2021 -2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες, πάντα  σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους  οργάνου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*