Επιδικάστηκαν έξοδα νοσηλίων για θύμα τροχαίου με ασφάλιση Ζωής

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 150.000 ευρώ, πλέον 100.000 ευρώ για Ηθική Βλάβη – Υποκατάσταση Ιδιωτικής Ασφαλιστικής Εταιρίας που κάλυψε τα εν γένει νοσήλια, δυνάμει ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων Ταξί και μοτοσικλέτας κατά την εκτέλεση Αναστροφής (1)

Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού ταξί ο οποίος επιχείρησε από προσωρινή θέση στάσης, προς αποβίβαση επιβάτη, αιφνίδιο ελιγμό προς τα αριστερά, προκειμένου να διασχίσει διαγώνια την οδό στην οποία κινείτο, για να εισέλθει σε κάθετη οδό, παρά την ύπαρξη απαγορευτικής πινακίδας Ρ 7, χωρίς όμως να βεβαιωθεί αν δύναται να πράξει τούτο με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να ανακόψει τη πορεία μοτοσικλέτας, που την ίδια στιγμή κινείτο ομόρροπα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Κράνος Μοτοσικλετιστή

Απορριπτέα κρίθηκε η ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος στον τραυματισμό του, λόγω μη χρήσης προστατευτικού κράνους, καθόσον όπως και η ίδια η εναγομένη με τις προτάσεις της αναγνωρίζει ο ενάγων υπέστη επιπόλαιο τραυματισμό στο κεφάλι, οι δε σοβαροί τραυματισμοί του δεν σχετίζονται αιτιωδώς με την μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Αποκλειστική Νοσοκόμος

Σίτιση Συγγενικών Προσώπων στο Νοσοκομείο – Απορριπτέα

Ο ενάγων αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί κατά την διάρκεια της νοσηλείας του στα νοσοκομεία και δη για 47 ημέρες συνολικά, και για τον λόγο αυτό χρειαζόταν αποκλειστική νοσοκόμο, για την οποία θα δαπανούσε το ποσό των 80 ευρώ ημερησίως, το οποίο κρίνεται εύλογο από το δικαστήριο, χρέη δε αποκλειστικής νοσοκόμου εκτέλεσαν η μητέρα και η αδερφή του. Για την (αποκλειστική νοσοκόμο) οποία θα δαπανούσε το συνολικό ποσό των 3.760 ευρώ (80 ευρώ ημερησίως X 47 ημέρες).

Αλλά και κατά την κατ’ οίκον νοσηλεία του, αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί, λόγω της εξωτερικής οστεοσύνθεσης και της σύστασης των θεραπόντων ιατρών για μη φόρτιση του σκέλους για χρονικό διάστημα 10,5 μήνες, χρέη δε οικιακής βοηθού έκαναν τα παραπάνω συγγενικά του πρόσωπα. Για την παραπάνω αιτία θα δαπανούσε το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως, το οποίο κρίνεται ως εύλογο από το δικαστήριο και δη το συνολικό ποσό των 6.300 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως X 10,5 μήνες).

Η αιτούμενη δαπάνη για την σίτιση των συγγενικών του προσώπων λόγω της παραμονής τους στο νοσοκομείου, πρέπει να απορριφθεί ως ζημία εμμέσως ζημιούμενων προσώπων, καθόσον δεν επικαλείται ο ενάγων ότι μετακινήθηκαν από άλλη πόλη προκειμένου να βρίσκονται δίπλα του, ώστε να δικαιούνται εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.

Πλαστικές Επεμβάσεις – Μέλλουσες (1)

Επιδικάσθηκε στον ενάγοντα το ποσόν των 10.023 ευρώ προκειμένου να υποβληθεί στο μέλλον σε επανορθωτικές πλαστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των δύσμορφων ουλών που προήλθαν από τον τραυματισμό του από το ένδικο ατύχημα, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα ως πλαστικές- αισθητικές επεμβάσεις.

Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη

Ενόψει του ότι η προσκομισθείσα βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. του ενάγοντος αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μέχρι τις 31-07-2018), καθώς και του γεγονότος ότι για το ζήτημα αυτό απαιτούνται γνώσεις ειδικής επιστήμης, το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ, προκειμένου να διενεργηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη, για να διαπιστωθεί η έκταση της ζημίας στην υγεία του ενάγοντος, και συγκεκριμένα η ύπαρξη ή μη μόνιμης βλάβης, ώστε να κριθεί το αιτούμενο κονδύλιο αλλά και το κονδύλιο της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Επί της Β Αγωγής

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας 150.000 ευρώ (2)

Σύμφωνα δε με τα προσκομισθέντα ιατρικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις γνωματεύσεις, αποφάσεις ΚΕ.Π.Α, ο 35χρονος ενάγων, συνεπεία του ένδικου ατυχήματος και του εξ αυτού τραυματισμού του, παρουσιάζει μόνιμη βλάβη και δη ανισοσκελία, δυσκαμψία γόνατος, δυσκαμψία ισχύος, ποδοκνημικής, αγκύλωση δακτύλων, ουλές ρικνώσεως, ελλείματα δέρματος του ΔΕ ποδός, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% δια βίου, ήδη 85% έως 31-03­2019. Κρίθηκε ότι αναπηρία του αυτή θα επηρεάζει ιδίως την επαγγελματική του εξέλιξη ως γλύπτη, και γενικά οι ως άνω υπολειμματικές βλάβες τον καταστούν ανίκανο για εργασία που απαιτεί ορθοστασία, παρατεταμένη βάδιση και γενικώς καταπόνηση του κάτω, καθώς επίσης επηρεάζουν οι άνω βλάβες και την οικογενειακή και εν γένει κοινωνική του εξέλιξή του. Για την αντιμετώπιση των δυσμενών αυτών επιπτώσεων στην παραπάνω εξέλιξη, πρέπει να του επιδικαστεί ως αποζημίωση, το ποσό των 150.000 ευρώ εξ ΑΚ 931.

Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ (2)

Στον ενάγοντα πρέπει να επιδικασθεί το ποσό των 100.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από το ένδικο ατύχημα, το οποίο το Δικαστήριο κρίνει εύλογο και δίκαιο σταθμίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο ατύχημα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, το βαθμό του πταίσματος του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος, το είδος και την έκταση του τραυματισμού του ενάγοντος, τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων φυσικών προσώπων.

Ολική Καταστροφή Μοτοσικλέτας

Για την επισκευή των ζημιών της μοτοσικλέτας απαιτείται το συνολικό ποσό των 5.396 ευρώ περίπου, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη προσφορά., Συνεργείο . Συνεπώς κρίνεται ασύμφορη, σε σχέση με την αξία που είχε κατά το χρόνο του ατυχήματος, καθόσον αυτή εκτιμάται από το δικαστήριο στο ποσό των 3.000 ευρώ, σύμφωνα με τις προσκομισθείσες αγγελίες.

Υποκατάσταση Ιδιωτικής Ασφαλιστικής Εταιρίας που κάλυψε τα εν γένει νοσήλια δυνάμει ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής (3).

Η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία που κατέβαλε τα νοσήλια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ασφαλισμένου της – παθόντος του ατυχήματος, αξίωσε καθ΄υποκατάσταση της ανωτέρω συνολικές δαπάνες, (68.894,31 ευρώ), οι οποίες και της επιδικάσθηκαν.

Πρόστηση

Ευθύνη ιδιοκτήτη οχήματος (ταξί) απεριόριστη, ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων περί πρόστησης (ΑΚ 922 επ). Απορρίπτεται η ένσταση περιορισμού της ευθύνης του, μέχρι της αξίας του οχήματος, για τις προσκληθείσες ζημίες από τον προστηθέντα από αυτόν οδηγό.

Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Μάιος – Ιούνιος 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*