ΕΑΕΕ: Oι βασικοί «άξονες» του Κανονισμού για το PEPP

Τους βασικούς άξονες του Κανονισμού για το PEPP σκιαγραφεί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, μέσω νέας εγκυκλίου.

Όπως αναφέρεται, παρέχεται ενημέρωση για τις βασικότερες διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων  PEPP καθώς και τις ειδικότερες  υποχρεώσεις που απορρέουν για τους παρόχους και διανομείς στο πλαίσιο της πώλησής τους.

Προϋπόθεση εγκυρότητας του PEPP είναι η προηγούμενη καταχώρησή του

Στο προβλεπόμενο από τον Κανονισμό κεντρικό δημόσιο μητρώο  της  ΕΙΟΡΑ, η δε λειτουργία του, ενταγμένη στον τρίτο (3ο) πυλώνα ασφάλισης, είναι συμπληρωματική σε σχέση τόσο με την δημόσια σύνταξη όσο και με την επαγγελματική ασφάλιση.

Οι εταιρίες, οι οποίες νομιμοποιούνται να υποβάλουν αίτηση για καταχώρηση PEPP (άρθρο 6) και άρα να είναι επιλέξιμοι κατά τον Κανονισμό πάροχοι τέτοιων προϊόντων είναι αποκλειστικά οι ακόλουθες:

  • τα πιστωτικά ιδρύματα
  • οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας για τους κλάδους ασφαλίσεων ζωής
  • τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ)
  • οι επιχειρήσεις επενδύσεων που λειτουργούν σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΚκαι οι οποίες παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου και ειδικότερα στην Ελλάδα οι ΑΕΠΕΥ (ν. 4514/2018)

Βάσει του άρθρου 23 ορίζεται ότι για τη διανομή των PEPP οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες που προβλέπουν τα κεφάλαια V (Απαιτήσεις Ενημέρωσης και Δεοντολογίας)και VI της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97-IDD (Πρόσθετες Απαιτήσεις για τα ασφαλιστικά προϊόντα επενδυτικού χαρακτήρα π.χ. Αξιολόγηση Καταλληλόλητας), με εξαίρεση τα άρθρα 20 (παροχή συμβουλής & IPID), 23 (όροι ενημέρωσης) και 25 (POG) και το άρθρο 30 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας (μη παροχή συμβουλής σε μη σύνθετα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα) καθώς και το άρθρο 34 παράγραφος 4 του παρόντος Κανονισμού (συλλογή πληροφοριών στο πλαίσιο της ανάλυσης αναγκών).

Βάσει του άρθρου 24 ορίζεται ότι οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP  παρέχουν όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες  στους πελάτες PEPP δωρεάν και ηλεκτρονικά, εκτός και αν υπάρξει αίτημα για την παροχή πληροφοριών και σε άλλο σταθερό μέσο συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού.

Επί του προκειμένου παρατηρείται ότι υιοθετείται ένα πιο ελαστικό σύστημα όρων ενημέρωσης, προάγοντας την ηλεκτρονική επικοινωνία

Βάσει του άρθρου 25 ορίζεται ότι καθιερώνονται, κατά το πρότυπο των άλλων τομεακών νομοθεσιών, ανάλογες διαδικασίες POG πριν από τη διανομή των προϊόντων PEPP.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ενημερωτική εγκύκλιο

357833_2019 – 218813 – Εγκύκλιοι

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*