Ασφαλιστική αγορά και εκτίμηση κίνδυνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Στις 9 Οκτωβρίου 2018 δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών η πρώτη Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου της χώρας για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΞΧ) και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ΧΤ). Η Έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο ενίσχυσης της δράσης και της αποτελεσματικότητας του εθνικού μηχανισμού ενάντια στα συναφή αδικήματα από ομάδα εξειδικευμένων στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση του ΞΧ και τη ΧΤ.Η ΕΑΕΕ συμμετείχε ενεργά στην εκπόνηση της Έκθεσης, συνδράμοντας στην αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης της ασφαλιστικής αγοράς(και δη των ασφαλίσεων ζωής)στο θεσμικό πλαίσιο για την Καταπολέμηση του ΞΧ και της ΧΤ.

Σύμφωνα με την Έκθεση, το επίπεδο εθνικού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εκτιμήθηκε σε «Μέσο – Υψηλό». Από την άλλη πλευρά, το συνολικό επίπεδο κινδύνου ξεπλύματος χρήματος στις ασφαλίσεις ζωής εκτιμήθηκε ως «Μέσο – Χαμηλό». Όπως αναλύεται στην Έκθεση, τα παρεχόμενα στην Ελλάδα προϊόντα ασφαλίσεων ζωής δεν προσφέρουν επαρκή ευελιξία, ώστε να θεωρούνται ελκυστικά για κάποιον που επιδιώκει ΞΧ, καθώς προϋποθέτουν πολύπλοκο σχεδιασμό και γνώσεις για την επί-τευξη του σκοπού αυτού. Η αξιολόγηση της τρωτότητας του ασφαλιστικού κλάδου ως προς το ΞΧ βασίστηκε σε μια διεξοδική ανάλυση τόσο της ποιότητας των γενικών Μηχανισμών Ελέγχων πρόληψης Ξ/Χ, όσο και της εγγενούς τρωτότητας των επιμέρους προϊόντων. Η ποιότητα των γενικών Μηχανισμών Ελέγχων πρόληψης ΞΧ αξιολογήθηκε ως «Μέση -Υψηλή», ενώ το επίπεδο τρωτότητας των προϊόντων ασφάλισης ζωής αξιολογήθηκε ως «Μέσο – Χαμηλό» για το σύνολο των προϊόντων, με εξαίρεση τα επενδυτικά προϊόντα (ιδίως τα εφάπαξ καταβολής), το επίπεδο τρωτότητας των οποίων αξιολογήθηκε ως «Μέσο».

To επίπεδο συμμόρφωσης των ασφαλιστικών εταιριών κρίθηκε σε γενικές γραμμές ικανοποιητικό. Παρά ταύτα, στην Έκθεση καταγράφεται η ανάγκη ενίσχυσης των πληροφοριακών συστημάτων πρόληψης ΞΧ για τη βέλτιστη παρακολούθηση των συναλλαγών, καθώς και περαιτέρω στελέχωσης των μονάδων πρόληψης ΞΧ των εταιριών. Η εν λόγω Έκθεση σε συνδυασμό με την τεχνική συμμόρφωση της χώρας με τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF ), καθώς και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης ενάντια στο ΞΧ και τη ΧΤ θα αποτελέσουν τον κορμό της αξιολόγησης της χώρας μας στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων της FATF, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2019. Για το σκοπό της αξιολόγησης αυτής, εκπρόσωποι της FATF πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Ελλάδα από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκαν και με εκπροσώπους της ΕΑΕΕΗ αξιολόγηση της FATF αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα συμπεράσματα αυτής μπορούν να επηρεάσουν τη θέση της χώρας και των επιχειρήσεών της στις διεθνείς συναλλαγές.

Αναδημοσίευση από την Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ για το 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*