Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και συγχωνεύσεων στον ασφαλιστικό κλάδο τη διετία 2016-17

Η διετία 2016 -17 ήταν μια κομβική περίοδος για την ασφαλιστική αγορά, σε όρους οικονομικούς.

Πλήθος επενδύσεων αλλά και συγχωνεύσεων καταγράφηκε στον κλάδο, με το χαρτοφυλάκιο στην Ευρώπη να σημειώνει αύξηση της τάξης του 5,6% μόνο το 2016.

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση της ΕΑΕΕ, οι επενδύσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της ασφαλιστικής δραστηριότητας, καθώς έτσι διασφαλίζονται τα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι μέχρι την στιγμή που οι υποχρεώσεις καθίστανται απαιτητές για την πληρωμή των αποζημιώσεων. Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ευρώπη, καθιστώντας τον σημαντικό ρυθμιστή για την οικονομική ανάπτυξη.Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αντιστοίχως τοποθετούνται και οι επενδύσεις τους. Η διάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου τους συνεπώς συνδέεται στενά με ένα φάσμα μακροοικονομικών παραγόντων όπως και τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι μακροοικονομικές εξελίξεις – και μια σειρά άλλων παραγόντων όπως η νομισματική πολιτική – μπορεί να επηρεάσουν το διαθέσιμο ποσό για επένδυση, ενώ οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές επηρεάζουν άμεσα την αξία των μακροπρόθεσμων περιουσιακών τους στοιχείων.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΕΑΕΕ ενημερώνει πως το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που διαχειρίζονται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 5,6% το 2016, φθάνοντας τα 10.098 δισ. € ενώ το 2017 αυξήθηκαν περαιτέρω στα 10.154 δισ. €. Το μεγαλύτερο μέρος τους αφορά σε αποθέματα ασφαλίσεων Ζωής. Το 2016, οι επενδύσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ήταν ίσες με το 61,9% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, ενώ η εκτίμηση για το 2017 ανέρχεται στο 63%.

Πλήθος ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εργαζομένων

Οι συγχωνεύσεις ήταν η κυρίαρχη τάση στον ασφαλιστικό κλάδο το 2016 και το 2017, με τις περισσότερες χώρες να παρουσιάζουν μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων. Περίπου 3.400 ασφαλιστικές εταιρείες δραστηριοποιήθη-καν στην Ευρώπη το 2017, μειωμένες κατά 2,4%. Αυτό το πλήθος αναφέρεται στο σύνολο των ανωνύμων εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχει-ρήσεων με έδρα εκτός ΕΕ / ΕΟΧ . Το 2017, το πλήθος των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αυξήθηκε ελαφρώς σε περίπου 950.000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*