στατιστικά, έρευνα, μελέτη, οθόνη, γραφείο

Κέρδη €224,7 εκατ. για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2016

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων (κέρδη) ύψους 337 εκατ. ευρώ κατέγραψαν το 2016 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, το οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους 111 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τελικά σε κέρδη μετά από φόρους 224,7 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία 57 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 με καθεστώς εγκατάστασης. Πρόκειται για 37 ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, 3 αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και 17 υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, το σύνολο του Ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε το 2016 τα 16,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12,6 δισ. ευρώ (76,5%) αποτελούν τις επενδύσεις τους. Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων ανήλθε στο 1,2 δισ. ευρώ και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ήταν 3,2 δισ. ευρώ.

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν το 2016 για το σύνολο των ασφαλίσεων ανήλθαν στα 11,4 δισ. ευρώ και αναλύονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Η ΕΑΕΕ σημειώνει πως οι διαφορετικές λογιστικές προσεγγίσεις πριν και μετά το 2016 οδηγούν σε διαφορετικό χειρισμό ορισμένων οικονομικών μεγεθών, με συνέπεια τη διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού των συνόλων της χρήσης. Συνεπώς, τα οικονομικά στοιχεία των ετών μέχρι και το 2015 και του 2016, όπως καταγράφονται στην παρούσα αναφορά, δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους.

Διαβάστε περισσότερα στη σχετική μελέτη:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*