Ασφαλιστικά προϊόντα; Πώς θα γίνεται η ενημέρωση εφ’ εξής;

Στις 11 Αυγούστου 2017 δημοσιεύθηκε ο Eκτελεστικός Κανονισμός (Ε.Ε) 2017/1469 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2016/97 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων προβλέπεται η κατάρτιση τυποποιημένου εγγράφου βασικών πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν από τους παραγωγούς προϊόντων ασφάλισης ζημιών ώστε οι καταναλωτές να διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να λάβουν κατάλληλη και ενήμερη απόφαση.

Ο παρών Εκτελεστικός Κανονισμός, τονίζει η Ένωση, προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της παρουσίασης των πληροφοριών που θα περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο πληροφοριών για τα προϊόντα ασφάλισης ζημιών. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τις 23 Φεβρουαρίου 2018 δηλαδή από την έναρξη ισχύος της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*