Σημαντική ενημέρωση προς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Η ΔΕΙΑ απέστειλε ενημέρωση προς τα σωματεία του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, εστιάζοντας στις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται κατά τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων.

Οδηγία Πρώτη: Υποχρεώσεις ενημέρωσης των καταναλωτών για το καθεστώς δραστηριοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών κατά τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων

Σύμφωνα με το ν. 4583/2018, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στο σύνολό τους υποχρεούνται να ενεργούν πάντοτε με εντιμότητα, αμεροληψία και επαγγελματισμό (Παράρτημα, αρ. 1), να παρέχουν ορθή, πλήρη, επαρκή και κατάλληλη προσυμβατική ενημέρωση στους αποδέκτες ασφαλιστικών προϊόντων (Παράρτημα, αρ. 2) και να ενεργούν με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους.

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν έδρα στην Ελλάδα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες (Παράρτημα, αρ. 3):
α) ασφαλιστικοί πράκτορες,
β) συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων,
γ) μεσίτες ασφαλίσεων,
με διακριτές μεταξύ των αρμοδιότητες / υποχρεώσεις κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους.

Ειδικότερα, ο ασφαλιστικός πράκτορας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει έγγραφης σύμβασης εντολής, και αμείβεται με προμήθεια αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα (Παράρτημα, αρ. 4).

Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω για τον πράκτορα, ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με γραπτή εντολή του πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων βάσει αμερόληπτης ανάλυσης, δηλαδή συστήνει στον πελάτη το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν κατόπιν της ανάλυσης επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης (Παράρτημα, αρ. 5). Είτε ο μεσίτης λαμβάνει προμήθεια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στις οποίες τοποθέτησε τον ασφαλιστικό κίνδυνο κατ’ εντολή του πελάτη, είτε λαμβάνει (και) αμοιβή από τον πελάτη βάσει έγγραφης σύμβασης μεταξύ τους (Παράρτημα, αρ. 6), σε κάθε περίπτωση δραστηριοποιείται με τρόπο που να αποτρέπεται η νομική και οικονομική εξάρτησή του από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Οι άνωθεν ορισμοί συνεπάγονται και διαφορετικές υποχρεώσεις εκ μέρους των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τις συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ τους και με τον πελάτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την προσυμβατική ενημέρωση που του παρέχουν. Κατά την ίδια λογική, δεν είναι επιτρεπτή η σύμπτωση αμφοτέρων αυτών των ιδιοτήτων (πράκτορα και μεσίτη) στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ – Παράρτημα, αρ. 7).

Σύμφωνα, επίσης, με το άρ. 28 παρ. 1 του ν. 4583/2018 (Παράρτημα, αρ. 8), ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής γνωστοποιεί εγκαίρως και πριν από τη σύναψη μιας ασφαλιστικής σύμβασης, μεταξύ άλλων (Παράρτημα, αρ. 9), και τις εξής πληροφορίες προς τον πελάτη:
α) την ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του, το γεγονός ότι είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και την συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραμμένος,
β) τον αριθμό ειδικού μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και το διαδικτυακό σύνδεσμο προς το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του ν. 4583/2018, ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να εξακριβώσει την εγγραφή του,
γ) αν ο διαμεσολαβητής εκπροσωπεί τον πελάτη ή αν ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Επιπλέον, αν είναι μεσίτης ασφαλίσεων, ο διαμεσολαβητής πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει αμερόληπτη και προσωπική ανάλυση των προϊόντων που προωθούνται στην ελληνική αγορά.

Η δε ανωτέρω ενημέρωση παρέχεται εγγράφως, με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητή στον πελάτη (Παράρτημα, αρ. 10).

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής :

– Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή πρέπει να αποδίδουν με ακρίβεια την κατηγορία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην οποία είναι εγγεγραμμένος.
– Άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία (επωνυμία, διακριτικός τίτλος), που χρησιμοποιεί ο διαμεσολαβητής στις συναλλαγές του, πρέπει να συμπίπτουν με τα δημοσιευμένα στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (ΕΣΗΠ), τα δε δημοσιευμένα στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης στοιχεία πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή.
– Οποιαδήποτε αναφορά στην επωνυμία, διακριτικό τίτλο ή την εν γένει ταυτότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που αναγράφεται σε έντυπα, λογότυπα, σφραγίδες, κάρτες, εμπορικά σήματα, domain names/websites, profiles στα social media, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στην πάσης φύσεως επικοινωνία με τον πελάτη, οφείλει να ανταποκρίνεται στην κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην οποία είναι εγγεγραμμένος, σύμφωνα με τα ανωτέρω (πάντοτε επικαιροποιημένα και ακριβή).
– Ομοίως, οι αιτήσεις ασφάλισης και οι ασφαλιστικές συμβάσεις πρέπει να αναγράφουν την ακριβή επωνυμία του διαμεσολαβούντος συνεργάτη, επίσης βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης.
– Τα στοιχεία του δικτύου συνεργατών πρέπει να είναι διαρκώς επικαιροποιημένα τόσο στα συμβατικά έγγραφα, όσο και στα εν γένει συστήματα, αρχεία και αναφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και η κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του συνεργάτη πρέπει να αναφέρεται σε κάθε έγγραφο και αρχείο με ενιαίο τρόπο.
– Ξενόγλωσσες μεταφράσεις της επαγγελματικής επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου θα πρέπει επίσης να αποδίδουν ορθά την κατηγορία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην οποία αναφέρονται (για παράδειγμα, στην αγγλική γλώσσα έχει επικρατήσει ο όρος agent για τον πράκτορα και broker για τον μεσίτη).
– Η αμερόληπτη ανάλυση που διενεργεί ο μεσίτης δεν πρέπει να συγχέεται με την αμεροληψία και τον επαγγελματισμό που ούτως ή άλλως οφείλουν να επιδεικνύουν έναντι του ασφαλισμένου οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ανεξαρτήτως κατηγορίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Οδηγία Δεύτερη: Υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε σχέση με τους υπαλλήλους τους, που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων

Υπενθυμίζεται σε όλους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που απασχολούν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, το οποίο συμμετέχει άμεσα στη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, ότι τα πρόσωπα αυτά πρέπει να καταχωριστούν στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4583/2018 (Παράρτημα, αρ. 11), οι άνωθεν υπάλληλοι πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη πιστοποίηση γνώσεων (ΠΕΕ 153/2/2019) ανάλογα με την κατηγορία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στην οποία απασχολούνται, και να παρακολουθούν ανελλιπώς την ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση των 15 ωρών κατ’ ελάχιστον (ΠΕΕ 169/1/29.04.2020 και ΠΕΕ 213/3/05.12.2022). Πρέπει επίσης να υποβάλλονται στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρ. 21 (Παράρτημα, αρ. 12) ή/και της παρ. 1 του άρ. 23 (Παράρτημα, αρ. 13) του ν. 4583/2018 που αφορούν τους άνωθεν υπαλλήλους (Παράρτημα, αρ. 14).

Τηρουμένων των σχετικών υποχρεώσεων, τα ονόματα των άνωθεν υπαλλήλων πρέπει να αναγράφονται στο Ε.ΣΗ.Π., στην «εικόνα» του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή – εργοδότη τους (Παράρτημα, αρ. 15).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο Παράρτημα του παρόντος εκτίθενται οι διατάξεις της νομοθεσίας, στην εφαρμογή των οποίων αφορούν οι οδηγίες, καθώς και οι συναφείς διατάξεις στις οποίες αναφέρεται το παρόν για την καλύτερη κατανόηση των οδηγιών. Η επίκληση του θεσμικού πλαισίου είναι προφανώς ενδεικτική και σε καμία περίπτωση εξαντλητική. Ο δε νόμος 4583/2018 βρίσκεται στον σύνδεσμο:
https://www.bankofgreece.gr/RelatedDocuments/%CE%9D_4583_2018.pdf

1 Άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 4583/2018:

«1. Οι διανομείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων κατά την άσκηση δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, ενεργούν πάντοτε με έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη»

2 Άρθρο 27 παρ. 3 περ. α του ν. 4583/2018:

«3. Οι διανομείς των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων: α) επεξηγούν […] τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πελάτη και διασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο πελάτης είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη…».

3 Άρθρο 4 παρ. 1 αρ. 3) του ν. 4583/2018:

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορισμοί: […]

3) «Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από την ασφαλιστική ή την αντασφαλιστική επιχείρηση ή τους υπαλλήλους τους και εκτός από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, το οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν έδρα στην Ελλάδα και υπόκεινται στα άρθρα 19 έως 26, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) ασφαλιστικοί πράκτορες, β) συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, γ) μεσίτες ασφαλίσεων».

4 Άρθρο 4 παρ. 1 αρ. 4) του ν. 4583/2018:

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορισμοί: […]

4) «Ασφαλιστικός Πράκτορας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στους ασφαλιστικούς πράκτορες εντάσσονται τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί όταν ασκούν τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων», σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 του νόμου αυτού: «1. Ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέμει προϊόντα μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει έγγραφης σύμβασης εντολής και αμείβεται με προμήθεια αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα».

5 Άρθρο 4 παρ. 1 αρ. 6) του ν. 4583/2018:

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορισμοί: […]

6) «Μεσίτης ασφαλίσεων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με γραπτή εντολή του πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης», σε συνδυασμό με τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4583/2018: «[…] ο μεσίτης ασφαλίσεων πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει αμερόληπτη και προσωπική ανάλυση των προϊόντων που προωθούνται στην ελληνική αγορά. Για το σκοπό της παροχής αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, ο μεσίτης ασφαλίσεων αναλύει επαρκώς μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών συμβάσεων και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει με εξατομικευμένα και επαγγελματικά κριτήρια τη σύμβαση ασφάλισης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη».

6 Άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 4583/2018:

«4. Ο μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ασκεί τη δραστηριότητα διανομής βάσει έγγραφης σύμβασης με τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, με τρόπο που να αποτρέπεται η νομική και οικονομική εξάρτησή του έναντι αυτών. Ο μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων λαμβάνει: α) προμήθεια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στις οποίες τοποθέτησε τον ασφαλιστικό κίνδυνο κατ’ εντολή του πελάτη του, ή και β) αμοιβή από τον πελάτη, βάσει έγγραφης σύμβασης μεταξύ τους. Ελάχιστο περιεχόμενο της συμφωνίας με τον πελάτη είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του μεσίτη ασφαλίσεων, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πελάτη, ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης της αμοιβής και το ακριβές ποσό της αμοιβής ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η βάση και η μέθοδος υπολογισμού της αμοιβής».

7 Άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4583/2018:

«4. […] Οι ιδιότητες του ασφαλιστικού πράκτορα και του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων».

8 Άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4583/2018:

«1. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής γνωστοποιεί εγκαίρως και πριν από τη σύναψη μιας ασφαλιστικής σύμβασης τις εξής πληροφορίες προς τον πελάτη:
α)την ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του, το γεγονός ότι είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και την συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραμμένος,
β) τον αριθμό ειδικού μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και το διαδικτυακό σύνδεσμο προς το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου 19, ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να εξακριβώσει την εγγραφή του,
γ) ότι παρέχει συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα,
δ) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10, οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, και τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στο άρθρο 11,
ε) αν ο διαμεσολαβητής εκπροσωπεί τον πελάτη ή αν ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της ασφαλιστικής επιχείρησης,
στ) αν επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση,
ζ) αν του έχει δοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της.

Επιπλέον όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο μεσίτης ασφαλίσεων πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει αμερόληπτη και προσωπική ανάλυση των προϊόντων που προωθούνται στην ελληνική αγορά. Για το σκοπό της παροχής αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, ο μεσίτης ασφαλίσεων αναλύει επαρκώς μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών συμβάσεων και προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει με εξατομικευμένα και επαγγελματικά κριτήρια τη σύμβαση ασφάλισης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη».

9 Ισχύει μεταξύ των άλλων και το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 4583/2018, που προβλέπει ότι:

«1. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εγκαίρως πριν από τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης παρέχει στον πελάτη, επιπροσθέτως όσων προβλέπονται στο άρθρο 28, και τις εξής πληροφορίες:
α) αν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της,
β) αν ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική ασφαλιστικής επιχείρησης κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή,
γ) σε σχέση με την προτεινόμενη σύμβαση:
αα) αν είναι μεσίτης, ότι παρέχει συμβουλή βάσει αμερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, δηλαδή με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε αυτός να είναι σε θέση να προβεί σε εξατομικευμένη σύσταση, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, της ασφαλιστικής σύμβασης που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του πελάτη,
ββ) αν ο ασφαλιστικός πράκτορας διανέμει προϊόντα μίας μόνον ασφαλιστικής επιχείρησης, είτε αυτή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη δραστηριότητά του είτε όχι, ενημερώνει τον πελάτη για την αποκλειστικότητα της συνεργασίας και για την επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης,
γγ) αν ο ασφαλιστικός πράκτορας δραστηριοποιείται σε συνεργασία με περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, γνωστοποιεί στον πελάτη τις επωνυμίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τα προϊόντα τους τα οποία διανέμει,
δ) Τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης,
ε) σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης αν εργάζεται:
αα) βάσει αμοιβής που καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη,
ββ) βάσει προμήθειας κάθε είδους που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο,
γγ) βάσει άλλου τύπου αμοιβής, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τη σύμβαση ασφάλισης,
δδ) βάσει συνδυασμού οποιουδήποτε τύπου αμοιβής ορίζεται στις υποπεριπτώσεις αα΄ έως γγ».

10 Άρθρο 33 του ν. 4583/2018:

«1. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 παρέχονται στον πελάτη εγγράφως και δωρεάν, στην ελληνική γλώσσα, ή σε άλλη γλώσσα, ύστερα από συμφωνία των μερών. Οι ανωτέρω πληροφορίες διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητές στον πελάτη.

Κατά παρέκκλιση από τη γενική υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 επιτρέπεται να παρέχονται στον πελάτη με ένα από τα εξής μέσα:
α) σε σταθερό μέσο πλην του χαρτιού, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 4,
β) μέσω ιστότοπου, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 5.

Ανεξαρτήτως της εφαρμογής της παραγράφου 2, οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 παρέχονται σε κάθε περίπτωση εγγράφως στον πελάτη, εφόσον αυτός υποβάλλει σχετική αίτηση.

Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 μπορεί να παρέχονται με σταθερό μέσο πλην του χαρτιού, εφόσον:
α) η χρήση του σταθερού μέσου είναι κατάλληλη στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων και πελάτη,
β) η δυνατότητα επιλογής μεταξύ πληροφόρησης σε χαρτί και σε σταθερό μέσο έχει δοθεί στον πελάτη και εκείνος επέλεξε το σταθερό μέσο.

Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 και των άρθρων 29, 30, 39 και 40 μπορεί να παρέχονται μέσω δικτυακού τόπου, αν απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη ή εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) η παροχή των πληροφοριών αυτών μέσω δικτυακού τόπου είναι κατάλληλη στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων και πελάτη,
β) ο πελάτης έχει συναινέσει στην παροχή των πληροφοριών αυτών μέσω δικτυακού τόπου,
γ) ο πελάτης έχει ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου και το σημείο αυτού με τις σχετικές πληροφορίες,
δ) οι πληροφορίες αυτές παραμένουν διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο για όσο χρόνο είναι εύλογο να τις συμβουλεύεται ο πελάτης.

Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5, η παρoχή πληροφοριών με σταθερό μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω ιστότοπου θεωρείται κατάλληλη, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης διανομέα και πελάτη, αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πελάτης έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί, ιδίως, η εκ μέρους του πελάτη παροχή στο διανομέα διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς αυτής της σχέσης.

Στην περίπτωση πώλησης μέσω τηλεφώνου οι πληροφορίες που δίδονται στον πελάτη από το διανομέα πριν από τη σύναψη της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν, παρέχονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τον διανομέα στον πελάτη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, αμέσως μετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης».

11 Άρθρο 20 παρ. 1 και παρ. 3 του ν. 4583/2018:

«1. Για την έναρξη της άσκησης δραστηριότητας διανομής, τα μέλη του οργάνου διοίκησης των ασφαλιστικών πρακτόρων, των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων και των μεσιτών ασφαλίσεων και τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων και των αγροτικών συνεταιρισμών που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, οι υπάλληλοι των ανωτέρω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, τα μέλη της διοίκησης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που φέρουν την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και οι υπάλληλοί τους που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα αυτή, κατέχουν επαρκείς γνώσεις και ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών και την άσκηση των καθηκόντων τους και συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικών γνώσεων και επάρκειας του Παραρτήματος XIIΙ» […]

«3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται σε επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών κατ’ έτος, προκειμένου να διατηρούν ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας και απόδοσης, και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση της εποπτικής αρχής της παραγράφου 4».

12 Άρθρο 21 παρ. 1 του ν.4583/2018:

«1. Για την εγγραφή του στο ειδικό μητρώο, ο ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 υποβάλλει στο αρμόδιο επιμελητήριο τα εξής έγγραφα:
α) Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.
β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, που αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη με επιμέλεια του αρμόδιου επιμελητηρίου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

γ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.
δ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
ε) Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται, με απόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το μέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση, δεν μπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (18.760) ευρώ.
στ) Ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων που κατά περίπτωση προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 20.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τις εξής πληροφορίες:
αα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή, και τα ποσοστά των εν λόγω συμμετοχών τους,
ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή,
γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής».
Για τα ισχύοντα όρια κάλυψης / απαλλαγής τής προβλεπόμενης στην άνωθεν περ. ε σύμβασης υποχρεωτικής ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ισχύει η ΠΕΕ 167/2020.

13 Άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 4583/2018:

«1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο του άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος υποβάλλουν στο αρμόδιο επιμελητήριο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής τους, τα έγγραφα των άρθρων 21 και 22, εκτός από αυτά των περιπτώσεων α΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και των περιπτώσεων α΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, με τις εξής παρεκκλίσεις:
α) τα έγγραφα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 υποβάλλονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους,
β) η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 21 και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 22, προσκομίζεται όποτε επέλθει μεταβολή στα σχετικά στοιχεία Επιπλέον των ανωτέρω, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση υποβάλλουν στο αρμόδιο επιμελητήριο, στην ίδια προθεσμία, βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ότι δεν έχουν δηλώσει διακοπή της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά που κατά περίπτωση προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής, που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 20, προσκομίζονται εντός του πρώτου τριμήνου του έτους που έπεται εκείνου της διενέργειας των σχετικών σεμιναρίων, ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της εγγραφής στο ειδικό μητρώο».

14 Άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 4583/2018:

«3. Τα έγγραφα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 και εκείνα της παραγράφου 2 αφορούν: α) το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται ως ατομική επιχείρηση στο ειδικό μητρώο, β) τα φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων κοινοποιούνται στο αρμόδιο επιμελητήριο σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19, γ) τους υπαλλήλους του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων».

15 Άρθρο 19 παρ. 11 περ. δ’ υποπερ. γγ’ του ν. 4583/2018:

«11. Τα στοιχεία των ειδικών μητρώων που δημοσιεύονται στο Ε.ΣΗ.Π. είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: […] δ) τα ονόματα και η ιδιότητα των εξής φυσικών προσώπων: [….] γγ) των υπαλλήλων του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων».