Ασφαλιστικές: Αγόρασαν ομόλογα εξωτερικού και μετοχές στην Ελλάδα

Οι ελληνικές εταιρείες πούλησαν μερίδια αμοιβαίων στο εξωτερικό και αγόρασαν μερίδια αμοιβαίων στην Ελλάδα

Διαφορετική αγορά αντιμετωπίζουν από την αρχή του χρόνου οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και αυτό έχει επηρεάσει, έστω και ελαφρά, την εικόνα των περιουσιακών στοιχείων τους, αλλά και την επενδυτική στρατηγική τους. 

Οι ελληνικές ασφαλιστικές αγόρασαν μερίδια ελληνικών αμοιβαίων και ξένα ομόλογα, ενώ έκαναν μικρές πωλήσεις κυρίως σε αμοιβαία (ή και σε μετοχές) στο εξωτερικό. Αυτό προκύπτει και από την αρκετά μεγαλύτερη αύξηση των καταθέσεών τους στο εξωτερικό σε σχέση με το εσωτερικό στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

 Η αύξηση των καταθέσεων στο εξωτερικό συμβαίνει ταυτόχρονα με τη μεγάλη αύξηση στην αξία των ευρωπαϊκών ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί σε εκτιμήσεις ότι οι ασφαλιστικές πουλούν μετοχές και μερίδια αμοιβαίων στο εξωτερικό και ενισχύουν τις θέσεις τους σε ομόλογα του εξωτερικού. 

Πρόκειται για μια συντηρητική πολιτική, μια στροφή προς την ασφάλεια και την αποφυγή του ρίσκου και, καθώς τα ομόλογα στο εξωτερικό υποχωρούσαν λιγότερο μεν από τα ελληνικά, αλλά έχαναν αξία στο πρώτο τρίμηνο, εξηγεί το γιατί οι ελληνικές ασφαλιστικές αγόρασαν ομόλογα στο εξωτερικό. 

Η αύξηση της αξίας των χαρτοφυλακίων σε ελληνικά αμοιβαία εξηγεί, επίσης, τις αγορές στην Ελλάδα σε συνάρτηση με κάποιες πωλήσεις ελληνικών ομολόγων. Αλλά οι βασικές μεταβολές στα χαρτοφυλάκια σχετίζονται με τη διόρθωση των τιμών στις αγορές.

 Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 235 εκατ. ευρώ κυρίως στο εξωτερικό, ως απόρροια των ρευστοποιήσεων που έκαναν σε ξένες αγορές, ενώ η αξία των μεριδίων σε αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα και μετοχές έχει μειωθεί, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών. 

Κάπως έτσι, το ενεργητικό των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών παραμένει μεν πάνω από τα 20 δισ. ευρώ, αλλά έχει μειωθεί κατά 558 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 2,5%. Η κατοχύρωση κερδών από πωλήσεις αντανακλάται στην αύξηση των καταθέσεων των ασφαλιστικών εταιρειών. Αυξήθηκαν φθάνοντας συνολικά το 1,88 δισ. ευρώ και η μεγάλη αύξηση έρχεται από το εξωτερικό, όπου οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 224 εκατ. ευρώ και πλέον ανέρχονται σε 951 εκατ. ευρώ, δηλαδή οριακά περισσότερες από τις μισές καταθέσεις τους είναι τώρα στο εξωτερικό. 

Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις τους ανέρχονται πλέον σε 931 εκατ. ευρώ, με αύξηση μόλις 11 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 9,4% στο πρώτο τρίμηνο από 8% στο τέλος του 2021.

Ομόλογα

Η αξία των ομολόγων στα οποία τοποθετούνται οι ασφαλιστικές μειώθηκε από 11,693 δισ. ευρώ σε 11,205 δισ. ευρώ. Η μείωση της αξίας των ομολόγων κατά 4,17% οδηγεί στην εκτίμηση ότι μειώθηκε κυρίως η αξία των αποτιμήσεων των ομολόγων, τόσο των ελληνικών όσο και των λοιπών ομολόγων στα οποία επενδύουν περισσότερο στην ευρωζώνη. Ωστόσο το ποσοστό της μείωσης δείχνει ότι έγιναν και κάποιες μικρές ρευστοποιήσεις. 

Όμως υπάρχουν και αγορές ομολόγων στο εξωτερικό, όπως προκύπτει από την αξία των τοποθετήσεων, που έχει αυξηθεί και φθάνει στα 7,295 δισ. ευρώ, από 7,150 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021. Μια αύξηση 145 εκατ. ευρώ, που σηματοδοτεί μια στροφή στην ασφάλεια, ενόψει της αύξησης των επιτοκίων. Αντίθετα, στην Ελλάδα, η αξία των τοποθετήσεων στα ελληνικά ομόλογα έχει μειωθεί από 4,543 δισ. ευρώ σε 3,91 δισ. ευρώ.

 Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 55,9% στο πρώτο τρίμηνο από 56,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Αμοιβαία κεφάλαια

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 4,14 δισ. ευρώ, έναντι 4,347 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021. Όμως το ενδιαφέρον εδώ εντοπίζεται στην Ελλάδα. Τα μερίδια αμοιβαίων που επενδύουν στο εσωτερικό έχουν αυξηθεί από 1,086 δισ. ευρώ σε 1,122 δισ. ευρώ, ανεξάρτητα από το αν διόρθωσαν ή όχι οι τίτλοι. 

 Αντίθετα, η αξία στα μερίδια σε αμοιβαία που επενδύουν στο εξωτερικό μειώθηκε σε 3,018 δισ. ευρώ, από 3,261 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 243 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 20,7%, έναντι 21,1%. Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Μετοχές

Οι ασφαλιστικές εξακολουθούν να προτιμούν τις ελληνικές μετοχές, επενδύοντας περισσότερα από τα διπλά κεφάλαια σε ελληνικές παρά σε ξένες εταιρείες. Παρά τη διόρθωση των μετοχών γενικά, το ποσοστό της αξίας των ελληνικών μετοχών έναντι των ξένων αυξήθηκε περαιτέρω.

 Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές μειώθηκε σε 700 εκατ. ευρώ, έναντι 803 εκατ. ευρώ, Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,5%, έναντι 3,9% το προηγούμενο τρίμηνο. Οι τοποθετήσεις σε ελληνικές μετοχές ανέρχονται, τώρα, σε 488 εκατ. ευρώ, από 552 εκατ. ευρώ, ενώ στις μετοχές του εξωτερικού η αξία μειώθηκε, αντίστοιχα, περισσότερο από τα 251 εκατ. ευρώ, στα 212 εκατ. ευρώ. 

Ελαφρώς μειωμένες προβλέψεις

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 3,641 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου, από 3,644 δισ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 638 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 14,506 δισ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μειώθηκαν κατά 578 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 11,440 δισ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 60 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 3,066 δισ. ευρώ. Το 71,7% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

*αναδημοσίευση από το περιοδικό Insurance World Μαϊου – Ιουνίου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*