Οι ΕΠΥ και οι 5 πυλώνες της Εποπτικής Αρχής στην Ελλάδα

Ελενα Ερμειδου

Ασφαλιστική παραγωγή ύψους 1,084 δις ευρώ συγκεντρώνουν οι ΕΠΥ, κατέχοντας μερίδιο 21%. Βάσει των στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) στην χώρα μας έχουμε είτε σαν εταιρείες ελεύθερης εγκατάστασης (υποκαταστήματα) είτε σαν ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, 229 επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και οι οποίες εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους. Η ετήσια παραγωγή των επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε 288 εκατ. ευρώ για τα υποκαταστήματα και σε 1.084 εκατ. ευρώ για δραστηριότητα μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Ποιοι βρίσκονται υπό την Εποπτεία της ΔΕΙΑ

Στόχος της εποπτείας είναι πρωτίστως η προστασία των ληπτών της ασφάλισης, των ασφαλισμένων και των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση. Πέραν αυτού, στους στόχους της εποπτείας συγκαταλέγονται:

  • η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν, και
  • η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης από την Τράπεζα της Ελλάδος αφορά στα εξής:

  1. Στην εποπτεία της χρηματοοικονομικής κατάστασης και φερεγγυότητας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και των Υποκαταστημάτων στην Ελλάδα επιχειρήσεων με έδρα σε χώρες εκτός ΕΕ και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Η εποπτεία αυτή αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και των Υποκαταστημάτων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας (εκτός ΕΕ και ΕΟΧ).

  1. Στην εποπτεία των επιχειρηματικών πρακτικών όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Η εποπτεία των επιχειρηματικών πρακτικών όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κατατείνει στη διασφάλιση της εφαρμογής από αυτές των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας που αποσκοπούν στην προστασία του ασφαλισμένου – καταναλωτή.

  1. Στην εποπτεία των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων

Η εποπτεία των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων που έχουν έδρα στην Ελλάδα συνίσταται στην παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με όλες τις προβλεπόμενες στη σχετική νομοθεσία υποχρεώσεις τους. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ως προς τις υποχρεώσεις των διανομέων για την επαρκή και ουσιαστική ενημέρωση των ασφαλισμένων, κυρίως στο κρίσιμο προσυμβατικό στάδιο, κατά το οποίο ο πελάτης χρειάζεται τις πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να αποφασίσει για την αγορά ενός ασφαλιστικού προϊόντος.

  1. Στην εποπτεία των Πανευρωπαϊκών Ατομικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (PEPPs – Pan-European Personal Pension Product)

Στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται η εποπτεία των πανευρωπαϊκών ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων (PEPPs) κατά τις διατάξεις της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

  1. Στην πιστοποίηση των γνώσεων και στη δια βίου επαγγελματική εκπαίδευση των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων

Στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος εντάσσεται και η πιστοποίηση των γνώσεων και η έγκριση των σεμιναρίων επανεκπαίδευσης των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος καταρτίζει και επικαιροποιεί την εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων, και διενεργεί τις σχετικές εξετάσεις.

Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο Συμβούλιο Εποπτών (Board of Supervisors) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, συμβάλλει στην ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών που αυτή εκδίδει και μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτών στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*