Ασφάλιση Κατοικίας: Η χρησιμότητα ενός συμβολαίου, η υπασφάλιση και άλλα ερωτήματα

Το σχετικό άρθρο για την – υποχρεωτική – ασφάλιση νέων κτηρίων αποσύρθηκε, ενώ η εικόνα στην αγορά και την ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Κλιματική κρίση, φυσικές καταστροφές και άλλα φαινόμενα με έντονη συχνότητα και σφοδρότητα απειλούν περιουσιακά στοιχεία των πολιτών.

Οι πρώτες πυρκαγιές ήδη “έδειξαν τη παρουσία τους στην Εύβοια ακόμα και σε Βούλα, Άνω Γλυφάδα, δείχνοντας πως κανείς δεν μπορεί να είναι προστατευμένος.

Ως εκ τούτου η ασφάλιση κατοικίας αποτελεί μία πολύ καλή επένδυση καθώς προστατεύουμε το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, το σπίτι μας.

Ωστόσο απαιτείται προσοχή καθώς αρκετές φορές υπάρχουν φαινόμενα υπασφάλισης είτε από πρόθεση για χαμηλότερο ασφάλιστρο, είτε από λάθος εκτιμήσεις. Οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνουν τα κόστη σε όλα τα επίπεδα και δημιουργούνται οι κίνδυνοι υπασφάλισης στις μέρες μας, σύμφωνα με τους ειδικούς του κλάδου.

Πιο αναλυτικά, η υπασφάλιση προκύπτει όταν το ασφαλισμένο κεφάλαιο ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερο από την πραγματική του αξία. Σε αυτή την περίπτωση, η αξία του ασφαλιζόμενου αντικειμένου που δηλώθηκε κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης υπολείπεται της πραγματικής αξίας του. Άρα, το αντικείμενο ασφαλίζεται σε μικρότερη αξία και ο ασφαλισμένος πληρώνει μεν χαμηλότερο ασφάλιστρο, ωστόσο αν επέλθει ζημιά θα αποζημιωθεί βάσει του ποσοστού που έχει ασφαλιστεί.

Άλλα βασικά ερωτήματα για ένα συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να σας οδηγήσει στη διαμόρφωση του κατάλληλου συμβολαίου:

Από τι προστατεύομαι;

Εξωγενείς και όχι μόνο παράγοντες απειλούν την περιουσίας μας. Η αγορά διαθέτει ασφαλιστικές υπηρεσίες για συνηθισμένες ή άλλες σύνθετες καλύψεις. Βασική μέριμνα πρέπει να υπάρχει για σεισμούς, πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα ωστόσο πλήθος κινδύνων απειλούν την κατοικία μας: Κακόβουλες επιθέσεις – κλοπή, διάρρηξη, τρομοκρατικές επιθέσεις – ή δική μας αμέλεια από την οποία μπορεί να προκληθεί φωτιά ή διαρροή υδάτων.

Πως διαμορφώνεται το τελικό κόστος ενός συμβολαίου;

Ένας ασφαλιστικός σύμβουλος ή μια ασφαλιστική θα εξετάσεις τις πηγές πιθανών κινδύνων και ως εκ τούτου διάφοροι παράγοντες συνυπολογίζονται για την διαμόρφωση του τελικού κόστους ενός συμβολαίου, όπως το είδος της κατασκευής και της στέγης και η παλαιότητα του κτηρίου. Σημαντικά στοιχεία επίσης η τιμή της οικιστικής ζώνης, αν ασφαλίζουμε μια μόνιμη ή εξοχική κατοικία ή αν το ακίνητο χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση ή αν το ακίνητο ενοικιάζεται κλπ

Είμαι ενοικιαστής. Τι μπορώ να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση, μέσω της ασφάλισης του περιεχομένου κατοικίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιθανές μελλοντικές οικονομικές απώλειες από φθορές ή άλλες ζημιές στο περιεχόμενο του σπιτιού που κατοικούμε.

Όροι και υποχρεώσεις

Είναι κρίσιμο το γεγονός πως μέσα από ένα συμβόλαιο πρέπει να καλύπτονται οι πραγματικές μας ανάγκες, να αντικατοπτρίζεται η πραγματική αξία της ασφαλιστέας ύλης ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα υπασφάλισης και να λάβουμε εν τέλει τη σωστή αποζημίωση. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ενημερώνουμε για κάθε αλλαγή στα στοιχεία και τις πληροφορίες που επηρεάζουν το ασφαλιστήριο, να εξοφλούμε εμπρόθεσμα τα ασφάλιστρα ή σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου να ενημερώνουμε άμεσα τον ασφαλιστή.

Τι γίνεται με την ενυπόθηκη κατοικία;

Είναι γεγονός πως μεγάλο μέρος -του χαμηλού κατά τα άλλα ποσοστού – ακινήτων που είναι ασφαλισμένα οφείλεται στα στεγαστικά δάνεια και υποθήκες. Ωστόσο, δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να ασφαλιστεί μέσω της τράπεζας που χορήγησε το δάνειο. Έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό σύμβουλο αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή του σύμβαση.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*