Στα 1,7 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις από τον σεισμό στη Θεσσαλία

Έρευνα σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των ζημιών που είχαν αναγγελθεί στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – Μέλη διεξήγαγε η ΕΑΕΕ, αναφορικά με τη σεισμική ακολουθία που σημειώθηκε στη Θεσσαλία την περίοδο 3 – 4 Μαρτίου 2021. Χάρις στη συνεργασία των Εταιριών – Μελών, η έρευνα ολοκληρώθηκε επιτυχώς και τα αποτελέσματα σας κοινοποιούνται με τη μορφή αναφοράς, η οποία είναι διαθέσιμη προς όλους από την ιστοσελίδα της Ενώσεως στη διεύθυνση: http://www1.eaee.gr/sites/default/files/Ζημιές_Σεισμός_Θεσσαλία_3_2021.pdf

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τις απαντήσεις αυτές έχουν ως εξής :

Υπενθυμίζουμε ότι η Ε.Α.Ε.Ε. καταγράφει συστηματικά τα τελευταία χρόνια τις ασφαλισμένες ζημιές από καταστροφικά γεγονότα. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www1.eaee.gr στην ενότητα Μελέτες & Στατιστικά / Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων.

Ζημιές από την σεισμική ακολουθία στη Θεσσαλία, 3 – 4 Μαρτίου 2021

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των ζημιών από την σεισμική ακολουθία στη Θεσσαλία την περίοδο 3 – 4 Μαρτίου 2021 (ιδιαίτερα στις περιοχές του Τυρνάβου, της Λάρισας και των Τρικάλων). Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας, που είχαν αναγγελθεί στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – μέλη, εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού. Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων και των ζημιών (σε επίπεδο πόλης ή περιοχής) με την χρήση του ταχυδρομικού κώδικα του ασφαλισμένου ακινήτου. Τα ακίνητα κατηγοριοποιήθηκαν περαιτέρω σε κατοικίες, εμπορικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 21 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 94,5% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας1 .

Η συνολική αποτύπωση των απαντήσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων από τις έως σήμερα αναγγελίες, αναφέρεται σε 214 ζημιές, των οποίων η αρχική πρόβλεψη ανέρχεται συνολικά σε 1,7 εκατ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημιά φθάνει τα 7.779 € για το σύνολο των κινδύνων. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 0,8 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή είναι μία διεθνής πρακτική που μειώνει κατά ένα ποσό τον ασφαλισμένο κίνδυνο (συνεπώς και την αποζημίωση) η οποία αντισταθμίζεται σε βάθος χρόνου με αντίστοιχη ελάφρυνση των ασφαλίστρων, αναλόγως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης. Οι συμμετέχουσες στην έρευνα Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) με συνολική ασφαλισμένη αξία 458 εκατ. €.

Α.1. Ανάλυση ζημιών ασφαλίσεων περιουσίας

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) τα οποία βρίσκονταν κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες: Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Κοζάνης. Οι περισσότερες ζημιές καταγράφηκαν στις πόλεις: Λάρισα, Τύρναβος, Τρίκαλα.

Η ΠΕ Λάρισας κατέγραψε τις περισσότερες ζημιές, τόσο σε πλήθος (69,6% του συνόλου), όσο και σε ποσό (78,1% του συνόλου). Οι ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και η αντίστοιχη ασφαλισμένη αξία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, διακρίνονται ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου ως ακολούθως:

Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 7.779 €, ενώ το μέσο ποσοστό ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 3,64 ‰. Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 5.867 € για τους βιομηχανικούς, 9.573 € για τους εμπορικούς, 6.507 € για τις κατοικίες και 6.500 € για τα ξενοδοχεία. Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 3,11 ‰ για τους βιομηχανικούς, 2,04 ‰ για τους εμπορικούς, 48,06 ‰ για τις κατοικίες και 1,62 ‰ για τα ξενοδοχεία. Η γεωγραφική κατανομή του συνόλου των ζημιών και των ασφαλισμένων τους κεφαλαίων, για τις Περιφερειακές Ενότητες που επλήγησαν περισσότερο, έχει ως ακολούθως:

Ακολουθούν σε ξεχωριστούς πίνακες η κατανομή ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου, των ζημιών και των ασφαλισμένων τους κεφαλαίων, για τις ΠΕ που επλήγησαν περισσότερο (με βάση τον ΤΚ):

Α.2. Ανάλυση των συνολικά ασφαλισμένων κινδύνων των ασφαλίσεων περιουσίας

Επιπροσθέτως των ανωτέρω στοιχείων των δηλωθεισών ζημιών, η έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. αναζήτησε από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – μέλη της, την πληροφορία του πλήθους των συνολικά ασφαλισμένων κινδύνων και των συνολικών ασφαλισμένων κεφαλαίων, είτε επηρεάστηκαν είτε όχι από το συγκεκριμένο φαινόμενο, στις ανωτέρω πληγείσες γεωγραφικές περιοχές (με βάση τον ΤΚ). Ακολουθούν σε ξεχωριστούς πίνακες η κατανομή ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου, του πλήθους των συνολικά ασφαλισμένων κινδύνων και των συνολικών ασφαλισμένων κεφαλαίων, για τις ΠΕ που επλήγησαν (με βάση τον ΤΚ). Σε ξεχωριστές στήλες υπολογίζονται οι δείκτες που προκύπτουν από τον συνδυασμό των ζημιών και των ασφαλισμένων κινδύνων: η μέση συχνότητα (%) ζημιών και το μέσο ποσοστό (‰) των αποζημιώσεων επί των συνολικών ασφαλισμένων κεφαλαίων

 

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την έκθεση

371253_2021 – 225650 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*