Αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Οι αλλαγές στις ασφαλιστικές διατάξεις

Τη δημιουργία μητρώων οργανώσεων εργοδοτών αλλά και συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, αλλά και αναβάθμιση του ρόλου του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» προβλέπει μεταξύ άλλων το «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο», το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Σε έναν άξονα 20 σημείων (για εργασιακά, επιχειρηματικότητα κλπ) στο νέο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, αλλαγές και σε ασφαλιστικές διατάξεις:

Αναλυτικότερα, σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν προσωπικό, μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) δύναται, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ.

Στις περιπτώσεις αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι συναλλαγές του εργοδότη πραγματοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Οι ΑΠΔ των περιόδων της αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με αυτές.

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η καταχώριση στις εξής περιπτώσεις:

α) Κατά την πρώτη, μετά την αναστολή υποβολή ΑΠΔ με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο, αν υποβάλλονται ΑΠΔ μέχρι έξι μισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας απαιτητής ΑΠΔ. Αν υποβάλλονται ΑΠΔ περισσότερων των έξι μισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις ΑΠΔ που υποβάλλονται.

β) Κατά τη δεύτερη υποβολή με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο, αν υποβάλλονται ΑΠΔ περισσότερων μισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις ΑΠΔ που υποβάλλονται.

Οι ΑΠΔ, των οποίων δεν είναι δυνατή η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, θεωρούνται μη υποβληθείσες.Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ μπορεί να αρθεί, μετά από αίτηση του οφειλέτη είτε μετά από εξόφληση είτε μετά από ρύθμιση της οφειλής, υπό την προϋπόθεση της αποστολής στο ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων που προσκόμισε ο εργοδότης και των αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενεργήθηκε στην επιχείρηση. Οι ΑΠΔ των μισθολογικών περιόδων από τη ρύθμιση της οφειλής και μέχρι την άρση της αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με αυτές.

Τέλος, με άλλη διάταξη, προσδιορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Αναλυτικά, οι βασικοί άξονες της νομοθετικής πρωτοβουλίας:

-Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

-Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής

-Λειτουργίας Επενδύσεων των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998

-Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη προκειμένου να υπάρχει δημόσια και δωρεάν πρόσβαση από το κοινό στα γεωχωρικά δεδομένα

-Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα

-Διατάξεις βελτίωσης της λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων

-Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων

-Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

-Διατάξεις για την τροποποίηση ελέγχου και εποπτείας της αγοράς

-Διατάξεις σχετικές με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά

-Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

-Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών

-Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

-Εργασιακά θέματα και ατομικές εργασιακές σχέσεις

-Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

-Ασφαλιστικές διατάξεις

-Διατάξεις σχετικές με παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη

-Διατάξεις σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών ΓΕΜΗ

-Διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις

-Ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου Α.Ε. και

-Λοιπές διατάξεις

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*