Ανακοίνωση του ΠΣΣΑΣ για το θέμα με τις συμβάσεις της NN

Θέση στο ζήτημα των συμβάσεων της NN, και τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν, παίρνει ο ΠΣΣΑΣ.

Στην σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφέρονται τα εξής:

Το ΔΣ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Σ.Α.Σ.) έγινε αποδέκτης προβληματισμών και έντονων ανησυχιών μελών του, σχετικά με τους όρους που περιέχει  η σύμβαση Συνεργασίας, που έστειλε για υπογραφή η ΝΝ στους Συνεργάτες της και εκτιμώντας τη σοβαρότητα των παρατηρήσεών τους,  για αρκετούς όρους της, ως προς την νομιμότητά τους, προβαίνει  στην παρούσα παρέμβαση, στα πλαίσια της παροχής συνδρομής στα μέλη του στα επαγγελματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η παρέμβασή μας επικεντρώνεται  σε δύο κυρίως όρους της σύμβασης, πιστεύοντας ότι τα μέλη μας έχουν δίκαιο στα παράπονα και τις ανησυχίες τους ως προς το περιεχόμενό  τους.

1) Στην πρόβλεψη ότι   «θα αποτελεί καταγγελία εκ μέρους του συνεργάτη [παραίτηση] από την  σύμβαση συνεργασίας άλλως αμάχητο τεκμήριο της καταγγελία αυτής και θα επιφέρει όλες τις έννομες συνέπειες»  η περίπτωση της παράβασης της αποκλειστικότητας συνεργασίας, με προφανή συνέπεια ότι δεν θα οφείλεται αποζημίωση, όπως συμβαίνει στην περίπτωση  που η σύμβαση λύεται με πρωτοβουλία του συνεργάτη, κατά την πρόβλεψη του Νόμου 4583/2018 (άρθρο 5 παρ.3).

Ο Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι  η ανωτέρω πρόβλεψη δεν είναι νόμιμη,   άλλως είναι βαρύτατα καταχρηστική, αφού με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη, έχει σαν αποτέλεσμα τη μη τήρηση στοιχειωδών διατάξεων του Ν. 4583/18. Ο νόμος προβλέπει ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δικαιούται αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής του για οποιονδήποτε λόγο (άρθρο 5  παρ. 3 εδάφιο α΄του Νόμου) ακόμα και για την περίπτωση τέλεσης από μέρους του ποινικού αδικήματος (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο γ΄του Νόμου).

Η περίπτωση παράβασης της αποκλειστικότητας προφανώς είναι ένας από τους (πολλούς) «οποιουσδήποτε» λόγους και προφανώς θα μπορούσε να αποτελέσει και ποινικό αδίκημα (πχ. με τις διατάξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, παραβίασης του GDPR κλπ), περιπτώσεις για τις οποίες  ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δικαιούται αποζημίωση όπως, αυτή ορίζεται στον Νόμο.

Κατά συνέπεια  ο ανωτέρω όρος της   σύμβασης της ΝΝ, που έχει σαν συνέπεια να στερείται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής την αποζημίωση, αποτελεί σαφέστατη παράβαση του Νόμου αυτού,  με σχεδόν αστεία πρόβλεψη/αιτιολογία, την στιγμή μάλιστα που το ίδιο επιχείρημα θα μπορούσε να προβάλλει η ΝΝ και για σειρά άλλων βαρύτερων παραβάσεων του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (πχ υπεξαίρεση σημαντικών  χρηματικών ποσών, κλοπές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ) πράγμα που βέβαια (ορθώς) δεν πράττει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*