ΤΧΣ: Σημαντική πτώση κεφαλαίων αλλά και εξόδων το 9μηνο 2015

Τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2015 δημοσιοποίησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

xenofos-smallΌπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ Άρης Ξενόφος: «Κατά τη διάρκεια του πρώτου εννιαμήνου η  αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ επιβαρύνθηκε σημαντικά από την πτωτική πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς (Τραπεζικός  Δείκτης Χρηματιστηρίου -82%), όπως επίσης και από την επιστροφή των αδιάθετων ομολόγων του EFSF αξίας €10,9 δισ., με τα συνολικά κεφάλαια του Ταμείου να διαμορφώνονται στα €4,7 δισ. Η μεταβολή αυτή στο χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ επηρέασε τα οικονομικά του αποτελέσματα, ωστόσο υπήρξε ουσιαστική βελτίωση όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα του ΤΧΣ, τα οποία παρουσίασαν μείωση της τάξης του 80% έναντι της προηγούμενης χρήσης (9/2015: €3,6 εκατ. έναντι 9/2014: €18,7 εκατ.). Ιδιαίτερα έντονη υπήρξε η δραστηριότητα του ΤΧΣ στη διάρκεια του 3ου τριμήνου του 2015, κατά το οποίο υλοποιήθηκαν σημαντικές διεργασίες και πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών, καθώς και των σημαντικών αλλαγών που επρόκειτο να επέλθουν στον νόμο που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ».

Τα κυριότερα σημεία των οικονομικών καταστάσεων το 9μηνο του 2015

Ι. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του ΤΧΣ

Έσοδα από τόκους: Κατά την εννιάμηνη περίοδο του 2015 που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2015, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €15 εκατ. έναντι €58,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται στην επιστροφή των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που κατείχε το ΤΧΣ, στις 27 Φεβρουαρίου 2015. Στα έσοδα από τόκους  για το 2015, εκτός των εσόδων από τα κουπόνια των ομολόγων του ΕΤΧΣ, περιλαμβάνονται και οι πρόσοδοι από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τα οποία ανήλθαν στα €6 εκατ.

Δαπάνες προσωπικού: Κατά την εννιάμηνη περίοδο του 2015 οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των €2,2 εκατ. έναντι ποσού €2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του αριθμού του προσωπικού. Ο μέσος όρος του προσωπικού κατά την εννιάμηνη περίοδο του 2015 ανερχόταν σε 32 άτομα, ενώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014 στα 28.

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Κατά την εννιάμηνη περίοδο του 2015 τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €1,5 εκατ. έναντι €16,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός πως κατά το 2014 στο εν λόγω κονδύλι περιλαμβάνονται έξοδα συμβούλων για τις Αυξήσεις Μετοχικών Κεφαλαίων (ΑΜΚ) των τραπεζών, καθώς και τη μείωση των εξόδων θεματοφυλακής λόγω της επιστροφής των ομολόγων ΕΤΧΣ και της μείωσης των τιμών των συμμετοχών του ΤΧΣ στις συστημικές τράπεζες.

Ζημίες από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Η ζημία ποσού  €8.271 εκατ. κατά την εννιάμηνη περίοδο του 2015 (ζημία €5.094 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014) οφείλεται α) στην αποτίμηση των συμμετοχών του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και στην πώληση μετοχών λόγω της εξάσκησης των warrants (ζημία €9.505 εκατ. στο εννιάμηνο του 2015 έναντι ζημίας €5.342 εκατ. στο εννιάμηνο του 2014) και β) στo κέρδος από την αποτίμηση των warrants (κέρδος €1.233 εκατ. στο εννιάμηνο του 2015 έναντι κέρδους €248 εκατ. στο εννιάμηνο του 2014). Η μείωση οφείλεται στη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα της αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εφάπαξ έξοδο: Το εφάπαξ έξοδο αφορά την προμήθεια προεγγραφής της τάξης των €555,6 εκατ. η οποία καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2012 από τις συστημικές τράπεζες που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ και αναγνωρίστηκε στις οικονομικές καταστάσεις του 2012 ως εφάπαξ έσοδο από προμήθειες. Στις 19 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4320/2015, το ΤΧΣ συνεισέφερε στην Ελληνική Δημοκρατία το ποσό αυτό καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους, ποσό το οποίο ανήλθε συνολικά σε €555,9 εκατ.

Ταμείο και διαθέσιμα σε τράπεζες: Κατά την 30ή Σεπτεμβρίου του 2015  τα ταμειακά διαθέσιμα του ΤΧΣ ανερχόταν στο ποσό των € 344,3 εκατ. έναντι ποσού €670 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου του 2014. Από το ποσό των €344,3 εκατ., το ποσό των €340,8 εκατ. έχει κατατεθεί σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4323/2015.

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο: Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τη λογιστική αξία των ομολόγων ΕΤΧΣ που ήταν μηδενική στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 μετά  την επιστροφή των αδιάθετων ομολόγων του ΕΤΧΣ στις 27 Φεβρουαρίου 2015, έναντι €10.937 εκατ., συμπεριλαμβανομένου και του δεδουλευμένου εσόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2015 η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμήθηκε στα €2.117 εκατ. έναντι €11.622 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου του 2014. Η μείωση οφείλεται στη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα της αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση: Κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2015, το ποσό ανήλθε σε €2.263 εκατ. έναντι €2.542 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Κεφάλαιο: Σε συνέχεια της επιστροφής των αδιάθετων ομολόγων του ΕΤΧΣ στις 27 Φεβρουαρίου 2015, το ΤΧΣ προχώρησε σε μείωση του καταβεβλημένου κεφάλαιου κατά το ποσό των €10,9 δισ. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015 το κεφάλαιο του ΤΧΣ ανερχόταν στα €38,8 δισ.

ΙΙ. Σημαντικά γεγονότα του ΤΧΣ

Υπογραφή της τρίτης τροποποιητικής σύμβασης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
Το Φεβρουάριο του 2015 το ΤΧΣ προχώρησε στην υπογραφή της τρίτης τροποποιητικής σύμβασης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του ΤΧΣ και της ΤτΕ, με την οποία παρατάθηκε η συμφωνία έως την 30ή Ιουνίου του 2015.

Επιστροφή των ομολόγων του ΕΤΧΣ και μείωση του Κεφαλαίου του ΤΧΣ

Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης στις 26 Φεβρουαρίου 2015 και σύμφωνα με τη Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, όπως τροποποιήθηκε και σε συμφωνία με τη δήλωση του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου 2015, το ΤΧΣ προχώρησε στην επιστροφή των αδιάθετων ομολόγων ΕΤΧΣ, ονομαστικής αξίας €10,9 δισ., στον ΕΤΧΣ στις 27 Φεβρουαρίου 2015. Επιπλέον, το ΤΧΣ προχώρησε στη μείωση του καταβεβλημένου κεφαλαίου του κατά το ποσό των €10,9 δισ. 

Μεταφορά ποσού €555,9 εκατ. στο Ελληνικό Δημόσιο

Σύμφωνα με την παρ. 7, αριθ. 16Γ του νόμου 3864/2010, οι τράπεζες που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση, πλήρωσαν εφάπαξ στο ΤΧΣ προμήθεια της τάξης των €555,6 εκατ., το οποίο αναγνωρίστηκε στις Οικονομικές Καταστάσεις του 2012 ως εφάπαξ έσοδο από προμήθειες. Στις 19 Μαρτίου του  2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 4320/2015, το ΤΧΣ μετέφερε το ποσό αυτό και τους σχετικούς δεδουλευμένους τόκους συνολικού ύψους €555,9 εκατ. από το λογαριασμό του ΤΧΣ στην ΤτΕ στην Ελληνική Δημοκρατία.

 Υπογραφή της νέας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

Με την έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο των σχεδίων της νέας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και του νέου Μνημονίου Συνεννόησης με το νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015), το ΤΧΣ προέβη στις 19/08/2015 στην υπογραφή της νέας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΜΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δικαιούχου κράτους μέλους, της ΤτΕ ως κεντρικής τράπεζας και του ΤΧΣ ως ταμείου ανακεφαλαιοποίησης. Η δανειακή σύμβαση προβλέπει τη χρηματική διευκόλυνση συνολικού ποσού €25 δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση ή την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τα σημαντικά γεγονότα του ΤΧΣ παρέχεται στην εννιαμηνιαία οικονομική κατάσταση.

ΙΙΙ. Σημαντικά γεγονότα των Συστημικών Τραπεζών για την εννιάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015

Alpha Bank

Τον Ιανουάριο του 2015, η Alpha ανακοίνωσε την πώληση της Alpha Ασφαλιστικής, θυγατρική της στην Κύπρο, και την πώληση της Cardlink Α.Ε., στην οποία η Alpha και η Eurobank συμμετείχαν κατά 50% η κάθε μία. Το Φεβρουάριο του 2015, το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στο Δ.Σ. της Alpha να προχωρήσει τις διαδικασίες για τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της Diners Club Ελλάδος με την Τράπεζα, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015. Τον Μάρτιο του 2015, η Alpha Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Alpha Τράπεζας Κύπρου και της Εμπορικής Τράπεζας Κύπρου, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Τον Ιούλιο του 2015, η Alpha και η Eurobank ανακοίνωσαν την προκαταρκτική συμφωνία για την εξαγορά του υποκαταστήματος της Alpha στη Βουλγαρία από την Eurobank Βουλγαρίας, θυγατρική της Eurobank.

Eurobank

Τον Ιανουάριο του 2015, η Eurobank ανακοίνωσε την πώληση του συνόλου των μετοχών της Cardlink Α.Ε., το οποίο κατείχε η Alpha και η Eurobank κατά 50% η κάθε μία.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Τον Ιανουάριο του 2015, το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στο ΔΣ της ΕΤΕ να προχωρήσει στην ανάστροφη συγχώνευση της Πανγαία ΑΕΕΑΠ με την MIG ΑΕΕΑΠ. Τον Αύγουστο του 2015, η ΕΤΕ ανακοίνωσε ότι τα ΔΣ των θυγατρικών Πανγαία ΑΕΕΑΠ και MIG ΑΕΕΑΠ ενέκριναν το σχέδιο συγχώνευσης.

Τράπεζα Πειραιώς

Το Φεβρουάριο του 2015, η Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ο όμιλος εταιριών Capital κατέχει έμμεσα με ημερομηνία 03/02/2015, μέσων funds που διαχειρίζεται, ποσοστό 9,85% από τα συνολικά δικαιώματα ψήφου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ. Τον Απρίλιο του 2015, η  Πειραιώς απέκτησε το υγιές μέρος της Πανελλήνιας Τράπεζα Α.Ε., κατόπιν δημόσιας πρότασης της ΤτΕ. Το ΤΕΚΕ κάλυψε το αρχικό funding gap ποσού €273 εκατ.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τα σημαντικά γεγονότα των παραπάνω τραπεζών παρέχεται στην εννιαμηνιαία οικονομική κατάσταση.

Οι πλήρεις οικονομικές καταστάσεις, στο αρχείο: HFSF_Interim_January_September_2015_el

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*