ΕΚΤ: Σταματά να αγοράζει ομόλογα από τον Ιούλιο- με εξαίρεση τα ελληνικά

του Νίκου Κωτσικόπουλου

Η ΕΚΤ έχει αυξήσει μέσα σε 11 μήνες με 7 διαδοχικές αυξήσεις τα επιτόκια αναφοράς της κατά 3,75%.

Ταυτόχρονα όμως η ΕΚΤ θα σταματήσει πλέον από τον Ιούλιο, την αγορά ομολόγων που αφορά επανεπενδύσεις σε ομόλογα από κεφάλαια που επενδύθηκαν σε ομόλογα που λήγουν. Αυτό αφορά το πρόγραμμα APP, δηλαδή το πρόγραμμα για τα ομόλογα των άλλων χωρών κι όχι της Ελλάδας.

Αντίθετα στο άλλο πρόγραμμα PEPP που συμμετέχει η Ελλάδα οι επαναγορές ομολόγων θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του 2024.

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 4,00%, 4,25% και 3,50% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 21 Ιουνίου 2023, μετά τη νέα αύξηση.

Ειδικότερα η ΕΚΤ αναφέρει:

Το χαρτοφυλάκιο APP μειώνεται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους. Η μείωση θα ανέρχεται σε 15 δισ. ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τερματίσει τις επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος APP από τον Ιούλιο του 2023.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα PEPP, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εφαρμόζει ευελιξία στις επανεπενδύσεις ποσών από την εξόφληση τίτλων του χαρτοφυλακίου PEPP κατά τη λήξη τους, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής που συνδέονται με την πανδημία.

Πράξεις αναχρηματοδότησης

Για τα δάνεια των τραπεζών η ΕΚΤ αναφέρει ότι καθώς οι τράπεζες θα αποπληρώνουν τα ποσά που δανείστηκαν στο πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογεί τακτικά το πώς οι στοχευμένες πράξεις χρηματοδότησης και οι συνεχιζόμενες αποπληρωμές τους συνεισφέρουν στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής του.

Τέλος σε άλλο εδάφιο που επίσης αφορά την Ελλάδα η ΕΚΤ αναφέρει ότι το  το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για τη σταθερότητα των τιμών.