Θετικό πρόσημο στην παραγωγή ασφαλίστρων, στο +9,1% οι ασφαλίσεις ζημιών

Η ΕΑΕΕ διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 43 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 16 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις , οι 27 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 2 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2022 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Πιο αναλυτικά οι Ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν μείωση 8,6% και ασφάλιστρα ύψους €339.499.605,75, ενώ αντίθετα οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν αύξηση 9,1% με €427.190.811,44.

Η ανωτέρω αποτύπωσης της παραγωγής ασφαλίστρων, αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2022:

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάεται η εξέλιξη παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) μηνός Φεβρουαρίου του 2023 καθώς και η μεταβολή τους έναντι των αντιστοίχων του Φεβρουαρίου του 2022 :

 

Η παραγωγή που συγκεντρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες φτάνει τα 766,6 εκατ. και είναι οριακά αυξημένη κατά 0,5%, σε μία δύσκολη περίοδο…