Από την Allianz στην Generali το ομαδικό συνταξιοδοτικό της φαρμακευτικής CSL Behring Eλλάς

Από την Allianz στην Generali μεταβιβάζεται χαρτοφυλάκιο ομαδικού συνταξιοδοτικού που αφορά την φαρμακευτική CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής ενστάσεων δίνεται ως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2020. Ειδικότερα όπως αναφέρει η ΤτΕ:

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται ανακοίνωση της ανώνυμης ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τη μεταβίβαση του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 00009264 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της «CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» προς την ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.

Το κείμενο της ανακοίνωσης της ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AAE έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι  η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 234101000 (αρ. Μ.Α.Ε. 12868/05/Β/86/48) και η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 941401000 (αρ. Μ.Α.Ε. 25081/05/Β/91/22), αποφάσισαν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμ. 00009264 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρίας CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη εταιρία στην δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, και προς το σκοπό αυτό υπογράφηκε το από 30.04.2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης, το οποίο κατατέθηκε στις 03.06.2020 στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει γραπτά ενστάσεις εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*