Ελεύθερα θα κυκλοφορούν τα δεδομένα στην Ευρώπη. Ο ρόλος τους και ο GDPR

της Ελενας Ερμείδου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες που θα επιτρέπουν την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων οπουδήποτε εντός της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες, σύμφωνα με την Επιτροπή θα άρουν τους φραγμούς που παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή των δεδομένων, αυξάνοντας το ΑΕΠ της Ευρώπης 4 % έως το 2020. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με την Επιτροπή ο Κανονισμός GDPR δεν έχει καμία επίπτωση στην εφαρμογή ωστόσο οι δύο Κανονισμοί θα λειτουργούν μαζί για να καταστήσουν δυνατή την ελεύθερη ροή δεδομένων κάθε είδους —προσωπικών και μη προσωπικών— δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων.

Η συμφωνά για την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα είναι το επόμενο βήμα μετά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων με στόχο την προώθηση τεχνολογικών καινοτομιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων  δηλώνει ο Aντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, κ. Άντρους Άνσιπ.

Η ελεύθερη ροή δεδομένων στην Ευρώπη θα συμβάλλουν στην δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων καθώς σήμερα αποτελούν δεδομένα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της σημερινής ψηφιακής οικονομίας εκτιμά η Η Eπίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ

Οι νέοι κανόνες για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα:

  • θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή των δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο: Οι νέοι κανόνες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, απαγορεύοντας τη θέσπιση γεωγραφικών περιορισμών των δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν εναπομένοντες ή προγραμματισμένους γεωγραφικούς περιορισμούς των δεδομένων που επιβάλλονται σε περιορισμένες ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων του δημόσιου τομέα. Ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα δεν έχει καμία επίπτωση στην εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR/ΓΚΠΔ). Ωστόσο, οι δύο κανονισμοί θα λειτουργούν μαζί για να καταστήσουν δυνατή την ελεύθερη ροή δεδομένων κάθε είδους —προσωπικών και μη προσωπικών— δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων. Για τα μικτά σύνολα δεδομένων, η διάταξη του ΓΚΠΔ που διασφαλίζει την ελεύθερη ροή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα του συνόλου δεδομένων που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενώ στο τμήμα που αφορά δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα θα εφαρμόζεται η αρχή της ελεύθερης ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα.
  • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων για κανονιστικό έλεγχο: Οι δημόσιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα για σκοπούς εξέτασης και εποπτικού ελέγχου ανεξάρτητα από το πού αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα ή πού υπόκεινται σε επεξεργασία εντός της ΕΕ. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν κυρώσεις στους χρήστες οι οποίοι δεν παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλο κράτος μέλος.
  • Ενθάρρυνση της δημιουργίας κωδίκων δεοντολογίας σχετικά με τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για τη διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους εντός σαφών προθεσμιών. Αυτό θα καταστήσει την αγορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους πιο ευέλικτη και τις υπηρεσίες δεδομένων στην ΕΕ πιο προσιτές οικονομικά.

Σημειώνεται τα συμφωνηθέντα μέτρα είναι σύμφωνα με τους ήδη ισχύοντες κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία και τη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*