KPMG: Τα SOS της ασφαλιστικής αγοράς

Της Έλενας Ερμείδου

Η KPMG με εκδήλωση που διοργάνωσε χθες (19.12.2017) και η οποία ήταν αφιερωμένη στην ασφαλιστική αγορά, προσπάθησε να αναδείξει τα έξι καυτά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος. Απαιτήσεις νέου κανονιστικού πλαισίου PRIIPs, IDD, GDPR, λογιστική εσόδων με το βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 15 (IFRS 15), νέο πρότυπο για ασφαλιστικές συμβάσεις ΔΠΧΑ 17 (IFRS 17), φορολογία ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

IFRS 15

Τα νέα πρότυπα εσόδων ΔΠΧΑ 15 που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζονται τα έσοδα τα οποία δεν είναι αμιγώς προϊόν ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Θα υπάρξουν επιπτώσεις σε συμβάσεις που περιλαμβάνουν ασφαλιστικά και μη ασφαλιστικά σύνθετα μέρη, συμβόλαια παροχής μη ασφαλιστικών υπηρεσιών, με επιτρεπτέες προκαταβαλλόμενες αμοιβές, αμοιβές με βάση την αποδοτικότητα, κόστη που συνδέονται με την απόκτηση και την εκπλήρωση των συμβάσεων.

IFRS 17

Το πρότυπο ΙFRS 17 αναφορικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αντικαθιστά τα υφιστάμενα πρότυπα ΔΠΧΑ 4 και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2021. Στόχος να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και να ενισχύσει την συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων. Πρόκειται για ένα περίπλοκο πρότυπο που υιοθετεί απαιτητικό χειρισμό των ασφαλιστήριων συμβολαίων ο οποίος εκτός από την οικονομική διεύθυνση θα επηρεάσει την αναλογιστική λειτουργία και το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων. Μεταξύ άλλων κύριοι παράμετροι του βασικού μοντέλου είναι ότι το κέρδος δεν αναγνωρίζεται στην έναρξη αλλά καθ’ όλη την διάρκεια του συμβολαίου, οι μελλοντικές ταμειακές ροές πρέπει να είναι ρητές και σταθμισμένες με βάση την πιθανότητα επίτευξης εισροών που θα προκύψουν με την εκπλήρωση της σύμβασης, το επιτόκιο προεξόφλησης βασίζεται σε τρέχοντας επιτόκια που αντικατοπτρίζουν την αξία του χρήματος κατά την διάρκεια του χρόνου.

Οι νέες νομοθετικές απαιτήσεις στην ασφαλιστική αγορά

Σε μία αναπτυσσόμενη ανταγωνιστική ασφαλιστική αγορά, όπου οι ασφαλιστικές μέσω των διαμεσολαβητών προσφέρουν πληθώρα αμιγώς ασφαλιστικών προϊόντων και ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις, υφίστανται η ανάγκη προσαρμογής πλαισίου. Στόχος η λειτουργία μία ενιαίας ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς όσο και η προστασία ασφαλισμένων και επενδυτών.

PRIIPs

Ο κανονισμός προβλέπει παροχή στον πελάτη εγγράφουν βασικών πληροφοριών που αφορά στα τροποποιημένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες, επενδυτές, επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση. Στόχος η διαφάνεια για τα επενδυτικά προϊόντα εξασφαλίζοντας την προστασία του ιδιώτη επενδυτή. Επίσης, παρέχει την δυνατότητα εύκολης σύγκρισης. Δεδομένου ότι ο κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή για πρώτη φορά το 2018 και συγκεκριμένα την 1η Ιανουαρίου οι εταιρείες έχουν να εφαρμόσουν και να θέσουν σε εφαρμογή άμεσα σχέδιο δράσης.

Οδηγία IDD

Η Οδηγία περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και δικτύων διανομής θεσπίζει κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων κατ’ εντολή του πελάτη. Αφορά όλα τα κανάλια διανομής και κύριος στόχος είναι ο κοινός τρόπος δράσης και λειτουργίας όλων των διαμεσολαβητών ως το πώς θα αξιολογούν, κρίνουν και ενημερώνουν τους πελάτες τους, ώστε να διανέμουν προϊόντα χωρίς διαφάνεια. Η οδηγία προβλέπει πολύ υψηλές κυρώσεις σε περίπτωση παραπλάνησης.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου αναμένεται επηρεαστούν σημαντικά από το GDPR λόγω τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων ενώ, ταυτόχρονα απειλούνται με σημαντικά πρόστιμα και κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Το νέο καθεστώς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλει πρόστιμο έως και 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους ή 20 εκατ. ευρώ ότι είναι υψηλότερο, επίσης προβλέπει υποχρεώσεις πρόστιμο έως 2% ή 10 εκατ. ευρώ του υπευθύνου επεξεργασίας για ελλιπή σχεδιασμό ασφάλεια συστημάτων αλλά και άλλες κυρώσεις από συμπληρωματικούς νόμους εναρμόνισης που θα ψηφιστούν από τα κράτη μέλη.

Φορολογία

Αποτελεί καυτό θέμα για τις οικονομικές υπηρεσίες των ασφαλιστικών εταιρειών. Οι νέες υποχρεώσεις, οι συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας, οι αντικρουόμενες διατάξεις, η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας αλλά και τα πρόστιμα που εμπλέκονται αποτελούν συνεχή πονοκέφαλο για τις ασφαλιστικές. Μέρος των εξελίξεων αλλά και διευκρινίσεων σε παλαιότερα ζητήματα που αφορούν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναφέρονται στα ζητήματα των ασφαλιστικών εισφορών και των νέων εισφορών σε ΤΕΑΠΑΕ τους φόρους ασφαλίστρων, τέλη χαρτοσήμου σε προκαταβολές μισθών καθώς και την νέα έκθεση ανά χώρα σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*