Μέρισμα 0,13 ευρώ ανά μετοχή διανέμει η Ευρωπαϊκή Πίστη

Τη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Πίστης η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Μαϊου 2019.

Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2018, καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου για το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη, τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη Χρήση 2018 αποτυπώνονται ως εξής:

• Αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 3,8% στα € 202,4 εκ.
• Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 4,1% στα € 191,0 εκ.
• Υψηλή κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα € 15,4 εκ.
• Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 0,5% στα € 115,9 εκ.
• Αύξηση του Ενεργητικού κατά 2,9% στα € 429,4 εκ.
• Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών κατά 4,6% στα € 285,7 εκ.
• Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα € 332,3 εκ. ποσό υψηλότερο κατά € 8,4 εκ. σε σχέση με την 31/12/2017.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, η απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης του 2018 και η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 2019, η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η συνολική διαχείριση της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σχετικές αμοιβές των μελών του Δ.Σ., η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του, η Πολιτική Αποδοχών των μελών Δ.Σ., η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και η απόκτηση Ιδίων Μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της Εταιρίας, www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*