Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων Υγείας και αξιολόγησης κινδύνων

Περιγραφή και Θεματολογία

Είναι πλέον μια δεκαετία, κατά την οποία η οικονομία της Χώρας μας βρέθηκε, κατ΄αρχάς, σε συνθήκες κρίσης και, πλέον αντιμετωπίζει τις παρενέργειες της ύφεσης. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν υποχώρησε αισθητά, οι δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης αυξήθηκαν και παραμένουν σε ανησυχητικά υψηλό επίπεδο, ενώ οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού έχουν αναπόφευκτα μειωθεί. Το «αποτύπωμα» όλων αυτών των δυσκολιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι, επομένως, δυσμενές και επηρεάζει τη ζωή όλων μας.

 • Πώς διαμορφώνεται σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ποιος είναι ο βαθμός αξιοπιστίας και ποιότητας των υπηρεσιών του;
 • Ποιες είναι οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις λειτουργίες του;
 • Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε θέματα που αφορούν στην υγεία μας, εν μέσω αυτών των συνθηκών;
 • Ποιος είναι ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης και των Ασφαλίσεων Υγείας στο νεοδιαμορφωνόμενο puzzle;
 • Ποιος είναι οι προοπτικές που διαφαίνονται;
 • Ποιες είναι οι διεθνείς πρακτικές; 
 • Πώς ορίζονται οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι υγείας και πώς τους διαχειριζόμαστε;
 • Ποιο μπορεί να είναι το άριστο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλίσεων υγείας; 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Υγείας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί στην έγκριτη Πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Health Insurance and Medical Underwriting και απαντά κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο στα προαναφερόμενα ερωτήματα, ενώ μας ενημερώνει χρηστικά και ουσιαστικά, επί θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, εν σχέσει με την Υγεία, την Ασφάλιση, τις Μελλοντικές Εξελίξεις και τις Προοπτικές Ανάπτυξής τους.

Ειδικότερα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναλύει ενδελεχώς και αναπτύσσει το περιβάλλον των Συστημάτων Υγείας της Χώρας μας και Διεθνώς, τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν την Αγορά Ασφαλίσεων Υγείας, το νομικό πλαίσιο που τη διέπει, τα κύρια Προγράμματα Ασφαλίσεων Υγείας, τα πρωτόκολλα διαδικασιών τους, τις πλήρεις αρχές αξιολόγησης των ασφαλιστικών κινδύνων υγείας (Expert Underwriting Systems), τις θεμελιώδεις βάσεις οργάνωσης αποτελεσματικών συστημάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, καθώς και την αναλογιστική τεχνική ανάλυσης των παραγόντων που συμβάλουν στην αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας υγείας.  Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνει συντεταγμένη επιχειρηματολογία ανάπτυξης των πωλήσεων Ασφαλίσεων Υγείας, προς όφελος εν τέλει του ασφαλιστικού μας κοινού και των μελών της κοινωνίας μας ευρύτερα.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

α. Περιβάλλον και Συστήματα Υγείας και Περίθαλψης

 • Η Ελληνική πραγματικότητα
 • Η ενδιαφέρουσα Διεθνής πραγματικότητα

β. Αναλυτική αναφορά στην Αγορά Υγείας

 •   Βασικά στοιχεία και μεγέθη αγοράς
 •   Συνολική δαπάνη
 •   Βασικές συνιστώσες των συστημάτων υγείας
 •   Συστήματα χρηματοδότησης υγείας
 •   Αύξηση κόστους θεραπείας και νέες τάσεις
 •   Δημόσια συστήματα Υγείας
 •   Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας
 •   Παραδείγματα διαφορετικών συστημάτων υγείας

γ. Ειδικότερη αναφορά στις Ασφαλίσεις Υγείας

   • Μεθοδολογία αξιολόγησης ατομικών  ασφαλιστικών κινδύνων
   • Η έννοια και η τιμολόγηση των επιβαρημένων (substandard) κινδύνων

δ. Ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας και τεχνικές Underwriting

 • Αρχές και Μεθοδολογία Ιατρικού Underwriting
 • Underwriting ειδικών πληθυσμών (τρίτη ηλικία κ.ά.)
 • Βασική θεωρία ανατομικών συστημάτων
 • Τεχνικές διαμόρφωσης κανόνων επιλογής και προασφαλιστικών ιατρικών test
 • Θεωρία και τεχνικές αξιολόγησης αποτελεσμάτων ιατρικών test
 • Βασική θεωρία και τεχνικές διαχείρισης ειδικών παθήσεων (παχυσαρκία, υπέρταση, καρδιοαγγειακές παθήσεις, ογκολογία κ.ά.)
 • Case Studies

ε. Νομοθεσία περί των Ασφαλίσεων Υγείας

 • Νομοθεσία προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

στ. Βασική αρχιτεκτονική σύγχρονων συστημάτων αποζημιώσεων Υγείας

 • Διεθνή συστήματα κωδικοποίησης και η αλληλεπίδρασή τους
 • Συμβάσεις µε παρόχους Υγείας

ζ. Διαχείριση προϋπολογισµού Υγείας

 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Διαχείριση αποζημιώσεων υγείας, βέλτιστες λειτουργίες και πρακτικές
 • Case Studies αποζημιώσεων Υγείας

η. Εξελίξεις και προοπτικές Underwriting Υγείας

θ. Χαρακτηριστικά και βασική αρχιτεκτονική των Expert Underwriting Systems and Digital Underwriting

 • Σχεδιασμός υλοποίησης
 • Analytics & KPIs Underwriting

ι. Αναλογιστική αντιμετώπιση των Ασφαλίσεων Υγείας

 • Κύριες μεθοδολογίες και χαρακτηριστικά τους
 • Μοντέλα Ασφαλιστικής Τεχνικής
 • Πρακτικές Εφαρμογές Αναλογιστικών Μελετών Υγείας

ια. Οφέλη εκ των Ασφαλίσεων Υγείας

 • Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη
 • Οφέλη υπέρ του ασφαλιστικού κοινού
 • Ευρύτερα εθνικά οφέλη

Μαθησιακό μοντέλο

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Υγείας, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Υγείας και αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης και ολοκληρωμένης διοίκησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία  ασφαλίσεων υγείας ή να εξειδικευθούν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.
 • Στελέχη Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων και στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις τους.
 • Στελέχη των Τομέων Operations (Εκδόσεων, Αποζημιώσεων…) Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, που επιθυμούν να αποκτήσουν ακόμη πιο ισχυρή και λειτουργική τεχνογνωσία επί των θεμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Αξιολόγησης Κινδύνων Υγείας.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Product Development, καθώς και Αναλογιστικών Τμημάτων, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ασφαλίσεις υγείας Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων υγείας και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.
 • Ενδιαφερομένους να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική εξελιξιμότητά τους σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος της ασφαλιστικής αγοράς.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των  Ασφαλίσεων Υγείας στο εκπαιδευτικό κοινό και η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, η συστηματική αξιολόγηση ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, η συγκρότηση ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας υγείας, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ασφαλίσεις υγείας, το φορολογικό περίγραμμα που τις κινητροδοτεί και τα οφέλη που εγγυώνται υπέρ του ασφαλιστικού κοινού και της κοινωνίας μας συνολικότερα. Το Πρόγραμμα προσφέρει  δυνατότητες εποπτικής αντίληψης των ασφαλίσεων υγείας και της συστηματικής δομής τους, καθώς και δυνατότητες εξειδικευμένης αντίληψής τους, τόσο στο πλαίσιο της αναλογιστικής προσέγγισής τους, όσο και στο πλαίσιο της χρηστικής μεθοδολογίας ανάπτυξης των πωλήσεών τους.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι:

Ο κος Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου INTERAMERICAN. Ο κος Βασαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, ενώ είναι ο δημιουργός του αυτοματοποιημένου παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης και αποδοχής ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, γνωστού ως Genius Underwriting. Εξειδικευμένος εισηγητής του ΕΙΑΣ και του ΑΙΚ, έχει εκπονήσει αξιοπρόσεκτες μελέτες και έχει συγγράψει πρωτότυπα εγχειρίδια αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων, ειδικού ενδιαφέροντος ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

Ο κος Παναγιώτης Σκαβάρας, Solution Delivery Director της MedNet International, κατέχει MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL και Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος DEREE. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.

Ο κος Νίκος Μαρκόπουλος, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου INTERAMERICAN, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος M.Sc. in Insurance Risk Management του ALBA Graduate Business School και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Ο κος Μαρκόπουλος έχει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου,  Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Health Insurance Risk Management.   

Το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν ως προσκεκλημένοι Guest Speakers:

Η Ιατρός κα Ολυμπία Σαμολαδά και ο Αναλογιστής κος Δημήτρης Μαλαξιανάκης, οι οποίοι θα χειριστούν εξειδικευμένες ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
 • Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*