Μ.Τζωρτζωρής: Μια νέα αντίληψη για την ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες βελτιώσεις

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στο περιοδικό INSURANCE WORLD

Μια ιδιωτική ασφάλιση που θα αποδίδει μετρήσιμα οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία, με περισσότερη ανταποδοτικότητα στους ευάλωτους πολίτες, σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία και σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι μεσίτες ασφαλίσεων θα έχουν καθοριστικό ρόλο, οραματίζεται ο κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής. Ως πρόεδρος του ΣΕΜΑ, και σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο θεσμικό και συνδικαλιστικό φορέα, ηγείται μιας προσπάθειας συντονισμένης, με σαφείς στόχους και προσανατολισμό, προκειμένου να επέλθουν αυτές οι ουσιαστικές αλλαγές που θα αποδώσουν υπεραξία στην αγορά και σε όσους συντελούν σε αυτήν επαγγελματικά. Υπέρμαχος μιας νέας, διευρυμένης αντίληψης για τη συνεισφορά της ιδιωτικής ασφάλισης, προσδιορίζει μέσα από ένα σχέδιο δράσεων του ΣΕΜΑ όσα θα πρέπει να επέλθουν προκειμένου να γίνει η αναγκαία μετάβαση σε μια νέα εποχή, όπου η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα θα συνεισφέρει στη συλλογική πρόοδο του κράτους και της κοινωνίας, συγκλίνοντας ταυτόχρονα με τα όσα ισχύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μιλά για θέσπιση κινήτρων και άρση υφιστάμενων εμποδίων, προσδιορίζει τη σημερινή κατάσταση και περιγράφει ένα διαφορετικό «μοντέλο» ανάπτυξης της αγοράς.

iw? Αγαπητέ κύριε Τζωρτζωρή, συναντιόμαστε στην αρχή ενός νέου χρόνου και, όπως κάθε νέα αρχή, σας ζητούμε να ξεκινήσουμε από τα δικά σας σχέδια για αυτήν τη χρονιά, ως εκπρόσωπος των Ελλήνων μεσιτών ασφαλίσεων. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας;

απ. Κύριε Ρόδη, στόχος μας είναι η εδραίωση μιας ενισχυμένης αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης, όπου οι μεσίτες θα διαδραματίζουν κεντρικό και δυναμικό ρόλο, παρόμοιο με αυτόν που κατέχουν σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε ορίσει συγκεκριμένες και στοχευμένες προτεραιότητες, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη τόσο του κλάδου μας όσο και των μελών μας, με σκοπό την ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης και την προβολή του επαγγέλματος του μεσίτη ασφαλίσεων. Το πλάνο που υλοποιούμε από τον ΣΕΜΑ εστιάζεται σε δύο κύριους πυλώνες:

Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει μέτρα που παροτρύνουν τους μεσίτες να επικαιροποιήσουν, να αναβαθμίσουν και να εξελίξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, ενισχύοντας έτσι την προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασφαλισμένους.

Ο δεύτερος πυλώνας επικεντρώνεται στην προώθηση και βελτίωση της εικόνας του ασφαλιστικού κλάδου μέσω υπεύθυνης και επαγγελματικής προσέγγισης, με στόχο τη διασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης στην ιδιωτική ασφάλιση για όλους τους πολίτες, ειδικά για εκείνους που είναι οικονομικά ευπαθείς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε στην προστασία και την ενδυνάμωση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

iw? Πείτε μας τι περιλαμβάνει κάθε πυλώνας…

απ. Ο πρώτος πυλώνας εκτείνεται σε 4 βασικές κατευθύνσεις που έχουν ως εξής:

Εκπαίδευση-Επιμόρφωση-Στελέχωση: Αναπτύσσουμε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα σε επίπεδο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μεσιτών και καλύπτουν τις νέες τάσεις και τεχνολογίες στην ασφάλιση, καθώς και τις νομοθετικές και ρυθμιστικές αλλαγές. Επιπλέον, οι συνέργειες με το Πανεπιστήμιο εστιάζουν και στην προώθηση νέων επιστημόνων στην αγορά της ασφαλιστικής βιομηχανίας και ειδικότερα στις επιχειρήσεις των μεσιτών.

Η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς έχει άμεση θετική επίπτωση στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, καθώς εκτιμάται ότι κάθε ευρώ που επενδύεται σε αυτήν μπορεί να δημιουργήσει περίπου 3,8 ευρώ στην ευρύτερη οικονομία, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

Εξωστρέφεια: Η επικοινωνιακή μας στρατηγική στα μέσα ενημέρωσης αναδεικνύει τον ρόλο και την αξία του μεσίτη ασφαλίσεων όχι μόνο ως εκπροσώπου των ασφαλισμένων, αλλά και ως ειδικού στην εκπόνηση ασφαλιστικών μελετών και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για τη διαχείριση κινδύνων.

Συνεργασίες και δικτυώσεις: Επιδιώκουμε την ενίσχυση και επέκταση των συνεργασιών μας με διάφορους οργανισμούς και φορείς στην αγορά, τοπικά και διεθνώς, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, τη διάδοση ορθών επαγγελματικών πρακτικών και τη συλλογική προσπάθεια προς κοινούς στόχους.

Ψηφιακή μετάβαση: Στηρίζουμε επιτελικά και πρακτικά την ψηφιακή μετάβαση των μεσιτών ασφαλειών, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης στη διαχείριση των ασφαλιστικών συμβολαίων και την υψηλή, ποιοτικά, εξυπηρέτηση του πελατολογίου μας. Αξιοποιούμε επίσης τα νέα εργαλεία που βασίζονται στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), τα οποία προοιωνίζονται τη ριζική αλλαγή και εξέλιξη της αγοράς μας.

Ο δεύτερος πυλώνας δράσεων ως ΣΕΜΑ περιλαμβάνει:

Βελτίωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου: Δραστηριοποιούμαστε ενεργά για την επίτευξη βελτιώσεων στη νομοθεσία και τον ρυθμιστικό κανονισμό που καθορίζει τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, με σκοπό να εξασφαλίσει την ισότιμη ανταγωνιστικότητα, να προστατεύσει τους καταναλωτές και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και δίκαιη λειτουργία της αγοράς.

Ενίσχυση των κινήτρων υπέρ της ασφάλισης: Επιδιώκουμε σταθερά την ενίσχυση υφιστάμενων και τη θέσπιση νέων κινήτρων. Θεωρούμε ότι η υστέρηση ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα μπορεί, εν πολλοίς, να αποδοθεί στην έλλειψη ενθαρρυντικών μέτρων και την ταυτόχρονη παρουσία αποτρεπτικών παραγόντων.

iw? Μπορείτε να μας κωδικοποιήσετε τις προτάσεις σας επί των κινήτρων και των αντικινήτρων;

απ. Να σας αναφέρω επιγραμματικά τις προτάσεις μας:

Προτάσεις για τη δημιουργία κινήτρων:
Φορολογική έκπτωση στον φόρο εισοδήματος για ασφαλίσεις ζωής και υγείας.
Φορολογική έκπτωση για τα αποταμιευτικά προγράμματα.
Επέκταση της φορολογικής έκπτωσης στον φόρο ακινήτων.
Εκπτώσεις στο τέλος επιτηδεύματος σε συνάρτηση με την ύπαρξη συμβολαίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης.
Αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τον υπολογισμό των δαπανών ασφαλίστρων στις επιχειρήσεις.

Προτάσεις για κατάργηση αντικινήτρων:
Μείωση του φόρου ασφαλίστρων, ο οποίος είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη.
Εξάλειψη του ΦΠΑ στις νοσοκομειακές δαπάνες.
Εντατικοποίηση του ελέγχου και καταπολέμηση των ανασφάλιστων οχημάτων.

iw? Στην πρόσφατη επέτειο του ΣΕΜΑ, απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία, είχατε αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «η εφαρμογή των γνώσεων της ιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί επαγωγική συνθήκη για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το μέλλον». Θέλετε να επεκτείνετε τη σκέψη σας;

απ. Αγαπητέ κύριε Ρόδη, η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί σταθερό ορόσημο για την ασφάλεια και την ευημερία της κοινωνίας, προσφέροντας προστασία ενάντια σε μια ευρεία γκάμα κινδύνων και συμβάλλοντας σημαντικά στην ελάφρυνση των οικονομικών βαρών που επιφέρουν απρόσμενα γεγονότα. Η ανάλυση και η κατανόηση της ποικιλότητας των κινδύνων, η παρακολούθηση των διαρκώς αλλαγόμενων απειλών και η διαρκής εξέλιξη των ασφαλιστικών προϊόντων αποτελούν κεντρικές πτυχές της ειδικευμένης γνώσης που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση πολυεπίπεδων θεμάτων.

Μια βαθιά και ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών και των πρακτικών εφαρμογών της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να ενδυναμώσει την πολιτική ηγεσία να σχεδιάσει πιο ανθεκτικά και αποδοτικά συστήματα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

Η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης εξυπηρετεί δύο σκοπούς: αφενός μειώνει τον κίνδυνο σημαντικών οικονομικών απωλειών λόγω απρόβλεπτων περιστατικών και αφετέρου ενισχύει την κοινωνική συνοχή, καθώς οι άνθρωποι αισθάνονται πιο στηριγμένοι σε καταστάσεις ανάγκης.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης πρωτοποριακών ασφαλιστικών μοντέλων, που θα ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες και προκλήσεις της χώρας. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση της δημόσιας κατανόησης για τη σπουδαιότητα της ασφάλισης και θα προωθήσει την ευρύτερη αποδοχή των ασφαλιστικών πολιτικών. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς έχει άμεση θετική επίπτωση στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, καθώς εκτιμάται ότι κάθε ευρώ που επενδύεται σε αυτήν μπορεί να δημιουργήσει περίπου 3,8 ευρώ στην ευρύτερη οικονομία, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

iw? Τελικά, έχει κοινωνικό πρόσημο η εργασία σας; Και εσείς, ως πρόεδρος του ΣΕΜΑ και επαγγελματίας, τι πιστεύετε;

απ. Είναι μέρος της αποστολής μας να διευρύνουμε την πρόσβαση στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε οικονομικά ευάλωτες θέσεις.

Αναγνωρίζουμε ότι η παροχή περισσότερων και καλύτερα προσβάσιμων ευκαιριών ασφάλισης αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θεωρώ σημαντικό να βλέπουμε έτσι τον τομέα μας και, τελικά, να καταφέρουμε να φέρουμε περισσότερους ανθρώπους σε καλύτερη θέση από σήμερα.

iw? Σε πολλές τοποθετήσεις σας, αναφέρεστε στα κίνητρα που πρέπει οριστικά να δοθούν στο σύνολο των συμπολιτών μας για να αναζητήσουν τις υπηρεσίες της ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και στην άρση των αντικινήτρων που τους αποτρέπουν. Είμαι σίγουρος ότι θα επιμείνετε να επιχειρηματολογείτε, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι οι «υποσχέσεις» θα γίνουν άμεσα πραγματικότητα. Εσείς είστε;

απ. Είναι πρωταρχικός μας στόχος να μετατρέψουμε τις δημόσιες υποσχέσεις σε ουσιαστικές δράσεις. Η αποτελεσματική και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών οργανισμών και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών είναι καίρια προκειμένου να προωθηθεί το κοινωνικό συμφέρον. Αυτό περιλαμβάνει την εδραίωση ενός πλαισίου που θα ενθαρρύνει τα κίνητρα αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την εντιμότητα για όλους τους πολίτες. Η επιδιωκόμενη μεταστροφή προς το καλό της κοινωνίας και του κράτους απαιτεί συνεχή προσπάθεια και ενεργό διάλογο. Μπορεί η εκπλήρωση των προσδοκιών να μην επιτευχθεί ακαριαία, ωστόσο, μέσω της αρμονικής και συνεπούς συνεργασίας ανάμεσα στους πολιτικούς ηγέτες και τον ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα, μπορεί να προχωρήσει βήμα-βήμα. Είναι ενθαρρυντικό πως η υφιστάμενη πολιτική ηγεσία αναγνωρίζει τη σημασία της δράσης και διαθέτει την κατάλληλη στρατηγική σκέψη για τη λήψη αποφάσεων.

iw? Από την αρχή του χρόνου, η περίπτωση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένα κτήρια αποτελεί ίσως το πιο πολυσυζητημένο θέμα στην κοινωνία μας. Είδαμε δε ότι αυτό και μόνο το μέτρο έφερε αποτελέσματα στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Προσωπικά, έχετε δεδομένα ότι το μέτρο αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον του κόσμου; Τι σας λένε τα μέλη σας;

απ. Η πρόσφατη πρωτοβουλία για έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ αναμφίβολα προκάλεσε το ενδιαφέρον των καταναλωτών, θέτοντας στο επίκεντρο τη συζήτηση σχετικά με την ασφάλιση κατοικιών. Η ανάλυση των αντιλήψεων που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής:

1. Ομάδα Α: Άτομα που αναζήτησαν να συγκρίνουν το κόστος με την αναμενόμενη ωφέλεια προκειμένου να αποφασίσουν αν θα ασφαλιστούν.
2. Ομάδα Β: Άτομα που διαπίστωσαν ότι το κόστος, ιδιαίτερα όταν δεν περιλαμβάνεται κάλυψη για σεισμό, είναι ιδιαιτέρως προσιτό και επέλεξαν να ασφαλιστούν.
3. Ομάδα Γ: Άτομα που ενημέρωσαν ή αναθεώρησαν τις ασφαλιστικές καλύψεις και τα ποσά ασφάλισης των κατοικιών τους.
4. Ομάδα Δ: Οι ήδη ασφαλισμένοι που κάνουν τις ενέργειες για την εξασφάλιση των εκπτώσεών τους.

iw? Προοπτικά, πώς βλέπετε την απόδοση του μέτρου;

απ. Είναι ελαφρώς πρόωρο να το κρίνουμε και βέβαιο ότι η αξιολόγηση της επίδρασης της τρέχουσας πολιτικής απαιτεί λεπτομερή εξέταση. Ωστόσο είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι το μέτρο λειτουργεί θετικά. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να γίνει σαφές στην κυβέρνηση η ανάγκη για περαιτέρω στοχευμένα μέτρα για την αύξηση των κινήτρων, με σκοπό την ευθυγράμμιση των επιπέδων ασφάλισης κατοικιών στην Ελλάδα με εκείνα της Ευρώπης. Αυτός ο στρατηγικός στόχος θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση της οικονομικής ασφάλειας για τους πολίτες, προάγοντας μια πιο ολιστική κατανόηση της ασφάλισης στη χώρα.

Η πολιτική της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ δεν είναι απλώς ένας οικονομικός παράγοντας, αλλά λειτουργεί επίσης ως κινητήρας για την προώθηση της ασφαλιστικής παιδείας στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης εξυπηρετεί δύο σκοπούς: αφενός μειώνει τον κίνδυνο σημαντικών οικονομικών απωλειών λόγω απρόβλεπτων περιστατικών και αφετέρου ενισχύει την κοινωνική συνοχή, καθώς οι άνθρωποι αισθάνονται πιο στηριγμένοι σε καταστάσεις ανάγκης. Συνολικά, αυτή η στρατηγική συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού και ασφαλούς κοινωνικού πλαισίου, μειώνοντας το κοινωνικό κόστος που προκαλείται από φυσικές καταστροφές και άλλα αναπάντεχα γεγονότα.

iw? Πρέπει το ποσοστό να αυξηθεί και μέχρι πού θα ήσασταν ικανοποιημένοι; Πόσο θα παίξει ρόλο σε αυτό η διαρκής καταγραφή μιας κλιματικής αλλαγής που φαίνεται ότι όχι μόνο είναι παρούσα, αλλά και μας επηρεάζει ποικιλοτρόπως;

απ. Η αρχική μας πρόταση για έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ ισοδύναμη με το 30% του φόρου βασίστηκε στην εκτίμηση ότι το ποσοστό αυτό ανταποκρίνεται στο κόστος ασφάλισης μιας κατοικίας. Μελετώντας τα δεδομένα, διαπιστώσαμε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτής της πολιτικής θα είναι πολύ μικρότερες σε σύγκριση με τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, είτε αυτά είναι άμεσα, είτε έμμεσα, ή ακόμα και προκαλούμενα. Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία, μετά την επιτυχημένη πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ, πρέπει να προχωρήσει πιο δυναμικά προς την πρόταση που αρχικά είχαμε καταθέσει. Όσο για την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής, σαφώς και εντείνει την ανάγκη για λήψη αποφάσεων.

iw? Πρόσφατα, είδατε και τον υφυπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Θεοχάρη, μια συζήτηση σε καλό κλίμα και με ουσιαστικά συμπεράσματα. Από αυτήν τη συνάντηση, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το επόμενο αίτημά σας που θα ικανοποιηθεί γρηγορότερα; Τα ανασφάλιστα οχήματα, για παράδειγμα;

απ. Αναμφίβολα, ένα από θέματα που για εμάς προέχει και έχουμε την πεποίθηση ότι θα λυθεί σύντομα είναι το θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι περίπου 500.000 οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους ανασφάλιστα και αυτό αποτελεί το 10% περίπου το συνολικού αριθμού οχημάτων. Τι σημαίνει όμως η κυκλοφορία των ανασφάλιστων οχημάτων;

Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά άδικο για τους εκατομμύρια πολίτες που είναι συνεπείς, σέβονται τον Νόμο, έχουν συνείδηση του κινδύνου, οπότε και είναι ασφαλισμένοι. Επίσης, η κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων είναι εστία προβλημάτων και αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά, διότι πώς ερμηνεύεται το γεγονός να προκαλεί κάποιος μια υλική ζημιά ή σωματική βλάβη και να μην την αποζημιώνει; Αυτό είναι ίσως η κυριότερη αιτία για τις εγκαταλείψεις στα τροχαία με σωματικές βλάβες.

Γνωρίζουμε ότι οι βάσεις δεδομένων των ασφαλιστικών εταιρειών με το Υπουργείο Μεταφορών έχουν διασταυρωθεί και ο εντοπισμός των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα είναι εύκολος, καθώς ο έλεγχος γίνεται ηλεκτρονικά. Οι συνέπειες για τους κατόχους ανασφάλιστων οχημάτων πρέπει να είναι άμεσες και αυστηρές, ώστε να αντανακλούν τη σοβαρότητα της παράλειψης ασφάλισης και να αποτρέπουν την ανευθυνότητα, ισορροπώντας το κόστος της ασφάλισης με το βάρος των πιθανών κυρώσεων.

iw? Η άδικη εφαρμογή ΦΠΑ στις ιδιωτικές νοσοκομειακές δαπάνες θεωρείτε ότι θα εισακουστεί;

απ. Η επιβολή ΦΠΑ σε ιδιωτικές νοσοκομειακές υπηρεσίες αποτελεί μέτρο που, παρ’ όλο που συνεισφέρει στα κρατικά έσοδα, δημιουργεί μια παράδοξη κατάσταση αδικίας. Καλούμαστε να ζητήσουμε από ασθενείς οι οποίοι διαλέγουν να μην επιβαρύνουν το δημόσιο σύστημα υγείας να καταβάλουν έναν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστιαίο φόρο. Αυτή η πρακτική προκαλεί ανισότητες, αυξάνοντας υπερβολικά το κόστος ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης και αποκλείοντας πολίτες από την πρόσβαση σε αυτήν, λόγω της υψηλής τιμής. Στον ΣΕΜΑ και στην ΕΑΔΕ, προωθούμε πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση αυτής της φορολογικής πολιτικής, με σκοπό την επιστροφή σε μια πιο δίκαιη και ισορροπημένη φορολογική προσέγγιση.

iw? Η επέκταση της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για τις επιχειρήσεις είναι ένα μέτρο που ξεπερνά την απλή προστασία των φυσικών υποδομών και των περιουσιακών στοιχείων;

απ. Η υιοθέτηση από την Πολιτεία της απόφασης για υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ αντανακλά την κατανόηση ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν έναν κρίσιμο οικονομικό πυλώνα ή κρίκο της ελληνικής οικονομίας της χώρας μας.

Να τονίσω ότι δεν προστατεύουμε μόνο τις κτηριακές υποδομές ή τα μηχανήματα, προστατεύουμε την ύπαρξη και διατήρηση της ίδιας της επιχείρησης και, κατά συνέπεια, προστατεύουμε τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων, την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τις συσχετιζόμενες επιχειρήσεις, καθώς η κατάρρευση μιας μεγάλης επιχείρησης μπορεί να δημιουργήσει ένα “domino effect”, συμπαρασύροντας πολλές μικρότερες.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή, παρά τη σημαντικότητά της, δεν είναι αρκετή. Είναι ζωτικής σημασίας η κυβέρνηση να ενσωματώσει πιο ενεργά τα ευρήματα των μελετών μας και να ενισχύσει τα κίνητρα για ασφάλιση, επιδιώκοντας με αυξημένη αποφασιστικότητα την ενδυνάμωση της ολικής προστασίας του επιχειρηματικού ιστού της χώρας.

iw? Να ρωτήσω και για το μέγα θέμα της ασφάλισης των επαγγελματικών ευθυνών: Είναι ώριμη η αγορά; Είναι ώριμες οι επαγγελματικές οργανώσεις γι’ αυτήν τη θεσμοθετημένη και υποχρεωτική ασφάλιση; Με την εμπειρία που έχετε, πού αποδίδετε το ότι δεν έχει γίνει ακόμα συνείδηση στη χώρα μας η έννοια της υποχρεωτικής ασφάλισης;

απ. Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, η ωρίμανση της αγοράς. Καθώς ώριμη αγορά σημαίνει αναπτυγμένη βιομηχανική και υπηρεσιακή βάση, υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα, οικονομική σταθερότητα, ανεπτυγμένες υποδομές, κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα.

Η κάλυψη των ευθυνών είναι η βάση πάνω στην οποία θα ωριμάσει μια αγορά. Δεν νοείται πολιτισμός όταν το λάθος, η παράλειψη ή η αστοχία δεν αποζημιώνεται. Είναι, στην ουσία, ο αναγκαίος μηχανισμός αυτοελέγχου και προόδου της οικονομικής αγοράς και εντέλει και της κοινωνίας μας.

Το ερώτημα είναι «μπορούμε ως καταλύτες προόδου να επισπεύσουμε προς το συμφέρον όλων μας αυτήν την ωρίμανση»; Πιστεύω ότι η απάντηση είναι προφανής και μια προνοητική Πολιτεία θα μπορούσε να συνδέσει τη σταδιακή μείωση του τέλους επιτηδεύματος ως κίνητρο για την ασφάλιση των επαγγελματιών και την προστασία των καταναλωτών από λάθη ή παραλείψεις.

iw? Τα κίνητρα πιστεύετε ότι είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να «αλλάξουμε μυαλά» ή και κάτι άλλο; Πότε η ελληνική κοινωνία και η οικονομία θα εκμεταλλευτεί το επιστημονικό εργαλείο που λέγεται ασφάλεια –διαχείριση κινδύνου–, για να πετύχουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας και τα παιδιά μας;

απ. Η ενίσχυση των κινήτρων για την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη προόδου σε κάθε κοινωνία. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η πλήρης εκμετάλλευση του επιστημονικού εργαλείου της ασφάλειας και της διαχείρισης κινδύνου μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για μια τέτοια αλλαγή.

Κίνητρα όπως η εκπαίδευση, οι φορολογικές απαλλαγές, η παροχή χρηματοδοτήσεων και η δημιουργία ενός πλαισίου που ανταμείβει την καινοτομία είναι κρίσιμης σημασίας για να μεταβάλουν τη στάση των ατόμων και των επιχειρήσεων προς πιο προληπτικές προσεγγίσεις. Η ανάπτυξη κουλτούρας που εκτιμά και αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας και της διαχείρισης κινδύνων μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές βελτιώσεις.

Είναι ζωτικής σημασίας η κυβέρνηση να ενσωματώσει πιο ενεργά τα ευρήματα των μελετών μας και να ενισχύσει τα κίνητρα για ασφάλιση, επιδιώκοντας με αυξημένη αποφασιστικότητα την ενδυνάμωση της ολικής προστασίας του επιχειρηματικού ιστού της χώρας.

Η ελληνική κοινωνία, όπως και κάθε σύγχρονη κοινωνία, πρέπει να επιδιώξει την ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνων σε κάθε επίπεδο, από την εθνική πολιτική έως την καθημερινή επιχειρηματική λειτουργία. Η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα θα είναι δυνατή μόνο μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης, της έμφασης στην έρευνα και ανάπτυξη και της δημιουργίας κινήτρων που θα προάγουν την ασφάλεια ως αναπόσπαστο μέρος της ζωής των ανθρώπων μας.

Από το περιοδικό INSURANCE WORLD (τεύχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ)

*Μιχάλης Τζωρτζωρής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ),  & Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ)

O Mιχάλης Τζωρτζωρής, πρόεδρος του ΣΕΜΑ, εφ όλης της ύλης στο IWtalks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*