Όλος ο Κανονισμός για το PEPP

«Πράσινο φως» δόθηκε στις 14 Ιουνίου από το ECOFIN για την υιοθέτηση του Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (ΠΕΣΠ).

Σύμφωνα με το κείμενο του Κανονισμού ορίζεται ότι:

1. Ένα PEPP μπορεί να παρέχεται και να διανέμεται στην Ένωση μόνον εφόσον έχει καταχωριστεί στο κεντρικό δημόσιο μητρώο που διατηρείται από την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 13.

2.Η καταχώριση ενός PEPP ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Παρέχει στον πάροχο PEPP το δικαίωμα να παρέχει PEPPκαι στον διανομέα PEPP να διανέμει PEPP που είναι καταχωρισμένο στο κεντρικό δημόσιο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Ως προς τη διανομή των PEPP ορίζεται ότι:

1. Οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 μπορούν να διανέμουν PEPP τα οποία έχουν παραγάγει. Δύνανται επίσης να διανέμουν PEPP τα οποία δεν έχουν παραγάγει, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τη σχετική τομεακή νομοθεσία σύμφωνα με την οποία μπορούν να διανέμουν προϊόντα τα οποία δεν έχουν παραγάγει.

2.Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ για την παροχή επενδυτικών συμβουλών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ μπορούν να διανέμουν PEPP τα οποία δεν έχουν παραγάγει.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά τον Κανονισμό

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-24-2019-INIT/el/pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*