Νομικά Θέματα

Χρειάζονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ΤΕΑ

Στο τρίτο πάνελ του 4oυ Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin23, κύριο θέμα ήταν οι «Επενδύσεις επαγγελματικών ταμείων σε ταραχώδες επενδυτικό περιβάλλον. Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Βέλτιστες Στρατηγικές Διαχείρισης»

Read More »

Συμβόλαιο ζωής με πρόσθετη παροχή «Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειας»

νομικά βιβλία, νόμος, νομοθεσία

Επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης λόγω σοβαρής ασθένειας - Επιμέλεια υπό του Δημητρίου Σπυράκου, Δικηγόρου Παρ. Αρείω Πάγω (Δ.Ν.)

Read More »

Υποβολή χωριστής δήλωσης φόρου εισοδήματος συζύγου

νόμος, ψηφία, γράμματα, νομοθεσία, δικαιοσύνη

Υποβολή χωριστής δήλωσης φόρου εισοδήματος του συζύγου από τη σύζυγό του (με την οποία συμβιώνει), για τα εισοδήματα του ίδιου - Πότε υπάρχει φορολογική διαφορά υπαγόμενη στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και πότε ακυρωτική διαφορά υπαγόμενη εν προκειμένω στην αρμοδιότητα του ΣτΕ

Read More »

Απόρριψη αγωγής ως προώρως ασκουμένης δεν συνιστά απόρριψη για τυπικούς λόγους

χρήματα, επιδικαση, αποζημίωση

Συνήθως τέτοια απόρριψη γίνεται όταν νεαρής ηλικίας πρόσωπο τραυματίζεται σοβαρώς από αδικοπραξία τρίτου και αξιώνεται αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπερβαίνον συνήθως τα 10 έτη

Read More »