νομικά βιβλία, νόμος, νομοθεσία

Συμβόλαιο ζωής με πρόσθετη παροχή «Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειας»

Επιμέλεια υπό του Δημητρίου Σπυράκου, Δικηγόρου Παρ. Αρείω Πάγω (Δ.Ν.)

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής με πρόσθετη παροχή την «Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειας». Επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης λόγω σοβαρής ασθένειας.

Ερμηνεία της σύμβασης με βάση την αληθινή βούληση των μερών, όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΑΚ 200). Η επέλευση  μίας εκ των περιοριστικά αναφερόμενων σοβαρών ασθενειών στοιχειοθετούν οπωσδήποτε και άνευ ετέρου την περίπτωση απαλλαγής των ασφαλίστρων, χωρίς να απαιτείται επιπλέον η διαπίστωση της ανικανότητας προς εργασία. Αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω μη πληρωμής των ασφαλίστρων και απαλλαγή του ασφαλισμένου από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων για το μέλλον. Η μονομερής και αυθαίρετη, χωρίς επαρκή αιτιολογία διακοπή της απαλλαγής πληρωμής των ασφαλίστρων και εντεύθεν χρέωση του ασφαλισμένου με ασφάλιστρα κρίνεται αντισυμβατική.

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας του κλονισμού της εμπιστοσύνης του καταναλωτή και της παραβίασης της υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα του καταναλωτή και ιδίως η ακεραιότητα της πίστωσης και της ασφαλούς παροχής των ασφαλιστικών υπηρεσιών που είναι το προστατεύσιμο δικαίωμα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου – Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*