Ασφάλιση Περιουσίας: Πως η συνεργασία ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική – GeoLm μειώνει ρίσκα και κινδύνους

Πληθαίνουν οι συνεργασίες ασφαλιστικών εταιρειών με οργανισμούς που προσφέρουν εξειδικευμένες ψηφιακές – τεχνολογικές λύσεις και δίνουν τη δυνατότητα για περαιτέρω αξιοποίηση data. Απώτερος στόχος;

Η πρόληψη και το σωστό underwriting – με ορθή ανάληψη κινδύνων, σωστή αξιολόγηση συμβολαίων – είναι στοιχεία που αποτελούν “σύμμαχο” στη καλύτερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων, μεταξύ άλλων.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και μια νέα συνεργασία που ανακοινώθηκε ανάμεσα σε ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική και GeoLm.

Ειδικότερα, η GeoLm, Εταιρία Συμβούλων με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων στο GeoLocation, προχώρησε σε συνεργασία με τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική.

Καθώς η διαχείριση του ρίσκου από την Ασφαλιστική Αγορά, και ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις περιουσίας, έχει αναμφισβήτητα και Γεωγραφική Διάσταση, αναπτύχθηκε εφαρμογή η οποία βασίζεται στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συγκεκριμένα, την κορυφαία πλατφόρμα ArcGIS.

Μέσω της πρωτοποριακής αυτής λύσης, στόχος είναι να συσχετίζεται ο υπό ανάληψη κινδύνος, με το ενδεχόμενο αντιμετώπισης καταστροφικών γεγονότων (όπως σεισμοί, πυρκαγιές κ.ά.) ώστε να προβαίνει σε ορθή τιμολόγηση και σωστή αξιολόγηση των συμβολαίων.

Με αυτό τον τρόπο, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική αντλεί πληροφορίες από τα δεδομένα που έχει από καταστροφικά συμβάντα που έχουν ήδη λάβει χώρα και είναι σε θέση να έχει μια αξιόπιστη εικόνα για το πώς και σε ποιο βαθμό αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό της και γενικά την έκθεσή της στους αναλαμβανόμενους κινδύνους.