Γ. Γκούσκος: Στόχος της Ευρωπαϊκής Πίστης η στήριξη της κοινωνίας

Η Ευρωπαϊκή Πίστη διαθέτει πενταετές πρόγραμμα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης του στρατηγικού σχεδιασμού για τα έτη 2017-2021, το οποίο έχει ως προτεραιότητα τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, πρόκειται να εντάξει στο πρόγραμμα ενέργειες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, όπως μας ενημερώνει, σε συνέντευξή του στο iw, o κ. Γιώργος Γκούσκος, υπεύθυνος για θέματα ΕΚΕ στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

Ο όμιλος είναι εναρμονισμένος με το ISO 26000, άρα και οι κύριες κατηγορίες στις οποίες επενδύει είναι έξι: η εταιρική διακυβέρνηση, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι εργασιακές σχέσεις και πρακτικές, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη και δίκαιη προσφορά υπηρεσιών καθώς και η κοινωνική προσφορά.

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

  • Θα μπορούσατε να κάνετε μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή της εταιρικής σας υπευθυνότητας και να μας πείτε πώς συνδέεται με το αντικείμενο των επιχειρήσεών σας;

Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών, και γενικότερα της ιδιωτικής ασφάλισης, ενισχύεται συνεχώς, και κατά συνέπεια η εταιρική υπευθυνότητα αποκτά ειδικό βάρος στην ασφαλιστική αγορά.

Βασική προτεραιότητα σε αυτήν την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εταιρειών πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Εάν η κοινωνία δεν είναι πλήρως ενημερωμένη ή δεν ενδιαφέρεται για την ανάγκη της βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να δοθεί μια δυνατή στήριξη για αποτελεσματική δράση.

Κινούμενος στο παραπάνω πλαίσιο, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, ταυτόχρονα με την οικονομική του ανάπτυξη, εστιάζει πάντα και στη βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και στη συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω δράσεων εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ).

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα για τη βιώσιμη-αειφόρο ανάπτυξη. Για τον συγκεκριμένο λόγο, από το 2016, η ΕΚΕ έχει ενταχθεί στον βασικό στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου.

  • Τι δράσεις έχετε πραγματοποιήσει στον τομέα της εσωτερικής υπευθυνότητας (εντός εταιρείας) και τι δράσεις στον τομέα της εξωτερικής υπευθυνότητας;

Οι δράσεις του ομίλου στον εσωτερικό τομέα αναφέρονται κυρίως σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε θέματα άρτιας εταιρικής διακυβέρνησης και δίκαιης προσφοράς των υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά στις εργασιακές σχέσεις και πρακτικές, σκοπός του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών που ενισχύουν την προσωπική ανάπτυξη και την εξέλιξη των εργαζομένων.

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, η εργασία δίνει νόημα (αιτία και σκοπό) στον εργαζόμενο και αναπτύσσει το αίσθημα της αυτοπραγμάτωσης, καθώς ο εργαζόμενος συμμετέχει σε έργο άξιο.

Ο εταιρικός κώδικας δεοντολογίας του ομίλου δημιουργεί το πλαίσιο συμπεριφοράς με βάση τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και της επαγγελματικής δεοντολογίας, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να λάβουν γνώση των αρχών ορθής πρακτικής και ηθικής που έχουν υιοθετηθεί.

Παράλληλα, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας, προωθώντας τη διαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητές του ομίλου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο όμιλος, από το 2016, δίνει κίνητρα και επιβραβεύει τους εργαζόμενους που ακολουθούν πρακτικές που ενισχύουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον, ο όμιλος ενισχύει δράσεις που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει τα τελευταία έτη στην κοινωνική προσφορά, σε μια κοινωνία που έχει πληγεί σε έντονο βαθμό από την ελληνική κρίση.

  • Σε ποιες κατηγορίες εταιρικής υπευθυνότητας επενδύετε;

Η στρατηγική του ομίλου έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις αρχές του ISO 26000. Συνεπώς, οι κύριες κατηγορίες που επενδύει είναι η εταιρική διακυβέρνηση, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι εργασιακές σχέσεις και πρακτικές, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη και η δίκαιη προσφορά υπηρεσιών καθώς και η κοινωνική προσφορά.

Παράλληλα, ο όμιλος έχει εναρμονιστεί πλήρως και ακολουθεί το Οικουμενικό Σύμφωνο καθώς και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

  • Ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που αλληλεπιδρούν με τις αποφάσεις σας όσον αφορά την εταιρική υπευθυνότητα;

Ο όμιλος, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, εντοπίζει διαρκώς ποιες ομάδες ή άτομα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του, ενώ στόχος του είναι να οικοδομεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με αυτές.

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τον όμιλο είναι οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι. Οι έμμεσα ενδιαφερόμενοι είναι η Πολιτεία και η ελληνική κοινωνία. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) αλληλοεπιδρούν σε ό,τι αφορά την εταιρική υπευθυνότητα.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ομίλου στοχεύει τόσο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων (shareholders) όσο και σε αυτήν των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος εφαρμόζει ένα σύνολο στρατηγικών ενεργειών και πολιτικών ώστε να ικανοποιεί σε μέγιστο βαθμό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενώ, ταυτόχρονα, αναπροσαρμόζει τις παραπάνω ενέργειες με βάση τις ανάγκες τους.

  • Ποιο είναι το νέο σας πλάνο;

 Ο όμιλος ακολουθεί πιστά το πενταετές πρόγραμμα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης του στρατηγικού του σχεδιασμού για τα έτη 2017-2021, το οποίο έχει ως προτεραιότητα τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τις ανάγκες και τις ουσιαστικές μεταβολές στο περιβάλλον στο οποίο ο όμιλος δραστηριοποιείται.

Τα τελευταία δύο έτη, βιώνουμε έντονα φυσικά φαινόμενα και καταστροφές, και για το 2020 πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής καθώς και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι παραπάνω ενέργειες πρόκειται να πραγματοποιηθούν με την τεράστια συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου, το οποίο βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή των δράσεων ΕΚΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*