Διαβάστε ανάλυση της Matrix Broker at Lloyd’s για το κλάδο αυτοκινήτου στη Κύπρο

Οι μεγάλες απαιτήσεις αστικής ευθύνης στο κλάδου αυτοκινήτου είναι εξαιρετικά σημαντικές για τον καθορισμό των τιμολογίων, καθώς επίσης για τον πλαίσιο αντασφάλισης τους.

Για το λόγο αυτό ειδική έκδοση της Matrix Broker at Lloyd’s μελετά και αναλύει τις προαναφερθείσες απαιτήσεις (MTPL) για την Κύπρο παρέχοντας προβλέψεις για το έτος 2017. Τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί για την ανάλυση αυτή εκπροσωπούν άνω του 70% της αγοράς του κλάδου αυτοκινήτου στην Κύπρο.

Ti συνιστά η Matrix βάσει των συμπερασμάτων που εξήχθησαν από την μελέτη:

-Η πιθανότητα να προκύψουν μεγάλες απαιτήσεις είναι μεγάλη. Με αυτό το δεδομένο οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν επαρκείς αντασφαλισιτκές καλύψεις.

– Διαφαίνεται προοπτική βελτίωσης των μεγάλων απαιτήσεων, συνεπώς οι εταιρείες, που είναι σε θέση να εκπονήσουν μελέτες, οι οποίες τεκμηριώνουν την κατάσταση μπορούν να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές των αντασφαλίστρων.

– Οι εταιρείες καλούνται να βελτιστοποιήσουν τις αντασφαλιστικές τους δομές λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους δείκτες  κερδοφορίας, κόστους, κεφαλαιακής επάρκειας, και Solvency II.

Ελ.Ερμείδου

Διαβάστε όλη την ανάλυση: MATRIX_RENEWS_CYPRUS_APRIL17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*