ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.: Σημαντική βελτίωση οικονομικών μεγεθών

Ακολουθώντας μια πελατοκεντρική προσέγγιση σε όλο το φάσμα των λειτουργιών και των υπηρεσιών που προσφέρει, η ΟΡΙΖΩΝ 1964 πετυχαίνει μια σταθερά ανοδική πορεία.

Η εταιρία συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της διαδρομή, με ορθολογική και συνετή στρατηγική, καταγράφει συνεχώς βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη. 

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία το α’ εξάμηνο 2023 σημείωσε:

  1. Αύξηση των προ φόρων κερδών, σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, στα  1,06 εκατ. Ευρώ.
  2. Αύξηση παραγωγής κατά 8%
  3. Καθαρή Θέση στα 17,75 εκατ. ευρώ.
  4. Σύνολο Ενεργητικού στα 36,77 εκατ. ευρώ.
  5. Θετικό Combined loss ratio των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών.
  6. Υψηλούς Δείκτες Ρευστότητας & σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.
  7. Το χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο στο τομέα των επενδύσεων υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Solvency II, με διάρθρωση που αποτελείται από υπερεθνικά ομόλογα πιστοληπτικής αξιολόγησης ΑΑΑ και διασφαλισμένες καταθέσεις σε ποσοστό 63,6% σε τράπεζες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, ομολογίες πολυεθνικών επιχειρήσεων με έδρες στην Ευρώπη και την Αμερική σε ποσοστό 24,2% με πιστοληπτική αξιολόγηση από Α+ έως ΑΑ+, καθώς και μετοχές εσωτερικού-εξωτερικού σε ποσοστό 12,2%

    

Παράλληλα, η Εταιρεία διαθέτει από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας της αγοράς που διαμορφώθηκαν στο 235,73% (SCR)  και δείκτης του ελάχιστου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (MCR) σε 457,37%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*