ΤτΕ: Aνακοίνωση για την απορρόφηση της Interamerican Ζημιών και Ορίζων από την Interamerican ΖΩΗΣ

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται ανακοίνωση των ανώνυμων ασφαλιστικών επιχείρησεων με τις επωνυμίες «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΟΡΙΖΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων των «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΟΡΙΖΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»  προς «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», συνεπεία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της πρώτης και της δεύτερης από την τρίτη.

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2023. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dep.insurancesup@bankogreece.gr.

H εποπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(α)Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 124 -126, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000914001000 και Α.Φ.Μ. 094328889, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Καντώρο του Αγγέλου, δυνάμει της ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 448/1.6.2023 συνεδρίασή του (στο εξής “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΩΗΣ”)
(β)Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 124 -126, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000305801000 και Α.Φ.Μ. 094045552, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Marinus Johannes Scholten του Johannes Theresia Maria, δυνάμει της ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 725/1.6.2023 συνεδρίασή του (στο εξής ”ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΗΜΙΩΝ”),

και
(γ)Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΙΖΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 124 -126, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 00025860100 και Α.Φ.Μ. 094019480, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Βελιώτη του Παναγιώτη, δυνάμει της ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 1.6.2023 συνεδρίασή του (στο εξής ”ΟΡΙΖΩΝ”)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ότι  

Υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, κοινό αίτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, με συνημμένο το από 01.06.2023 ”Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» και της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΙΖΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» από την ανώνυμη «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», το οποίο σχέδιο συντάχθηκε με συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4364/2016, του άρθρου 35 παρ. 1 και 2 του ν. 4601/2019 και του ν.2166/1993 (με την ενοποίηση της λογιστικής αξίας των ισολογισμών, του ενεργητικού και των υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών) έκαστο όπως ισχύει και καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ για καθεμία από τις υπό συγχώνευση εταιρείες δυνάμει των υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2978512/12.06.2023, 2978509/12.06.2023 και 2978513/12-06-2023 ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Αντικείμενο του ως άνω κοινού αιτήματος είναι η παροχή έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ άρθρο 28 παρ. 10 του Ν. 4364/2016, για την συγχώνευση των ως άνω τριών εταιρειών, με απορρόφηση των εταιρειών ”ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΗΜΙΩΝ” και “ΟΡΙΖΩΝ” (απορροφώμενες εταιρείες), από την εταιρεία “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΩΗΣ” (απορροφώσα εταιρεία) και για την κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης μεταβίβαση (εξομοιούμενη με καθολική διαδοχή: άρθρ. 18 ν.4601/2019) των χαρτοφυλακίων ασφαλιστηρίων των απορροφώμενων εταιρειών ”ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΗΜΙΩΝ” και “ΟΡΙΖΩΝ” προς την απορροφώσα εταιρεία “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΩΗΣ”.

Το ανωτέρω κοινό αίτημα είναι κατάλληλα υπογεγραμμένο από τους εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους των τριών υπό συγχώνευση εταιρειών, “”ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΗΜΙΩΝ” , “ΟΡΙΖΩΝ” και “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΩΗΣ”. Η ανωτέρω δια συγχωνεύσεως μεταβίβαση των ασφαλιστηρίων των απορροφώμενων εταιριών ισχύει με την επιφύλαξη της εγκρίσεως αυτής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 7β’ του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως ενστάσεις εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2023  

Για την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΩΗΣ                                    Για την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΗΜΙΩΝ

Ιωάννης Καντώρος                                                          Marinus Johannes Scholten

                                                                                                 Για την ΟΡΙΖΩΝ

 

Γεώργιος Βελιώτης του Παναγιώτη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

(Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους υποβάλλοντες εναντίωση σε μεταβίβαση ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων ότι τηρούμε αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοποί Τήρησης Αρχείου

Ο σκοπός της τήρησης αρχείου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εξαίρεση των υποβαλλόντων την εναντίωση από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού συλλέγουμε μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποβαλλόντων εναντίωση, τα οποία αφορούν σε στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας) και στοιχεία ασφαλιστικής σύμβασης (αριθμός συμβολαίου και ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι). Τα στοιχεία αυτά προωθούνται και γνωστοποιούνται στην μεταβιβάζουσα ασφαλιστική επιχείρηση, εκτός των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων και υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αποδέκτες

Η Τράπεζα της Ελλάδος τηρεί το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που η ίδια συγκεντρώνει. Ουδέποτε διαθέτει ή διαβιβάζει σε τρίτους (εκτός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως αναφέρεται πιο πάνω) ή εμπορεύεται προσωπικά δεδομένα. Με την τήρηση του αρχείου των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται πιο πάνω ασχολούνται μόνον αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα στην Αθήνα (Ε. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50), τηλ. 210-3201111.

Εκπρόσωπος Υπευθύνου Επεξεργασίας

Αρμόδιος υπάλληλος για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dep.insurancesup@bankogreece.gr) και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dpo@bankofgreece.gr).

Χρόνος Αποθήκευσης Δεδομένων

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποβαλλόντων εναντίωση για χρονικό διάστημα μέχρι και την οριστική μεταβίβαση ή την απόρριψη ή την ακύρωση αυτής.

Δικαιώματα Αιτούντων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τήρηση του αρχείου των δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό της, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην ως άνω τήρηση αρχείου των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας (Αντ)Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά Ζημιών και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας (Αντ)Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής και Μικτής Δραστηριότητας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dep.insurancesup@bankogreece.gr).​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*