Πόσα ξόδεψαν οι Έλληνες για ασφάλειες ζωής και υγείας

Σύμφωνα με τα στοιχεία παραγωγής ασφαλίστρων ζωής και υγείας  για των ασφαλιστικών εταιριών για το 2022 προκύπτει ότι συνολικά το ποσό που εισέπραξαν από  ασφάλιστρα έφτασε 2.770.159.033 ευρώ, όταν το αντίστοιχο συνολικό ποσό το 2021 ήταν 2.697.750.865 ευρώ.

Σύμφωνα με την κατανομή του ποσού αυτού σε κλάδους ασφάλισης στις ατομικές ασφαλίσεις τα 505.420.935 ευρώ αφορούσαν  τα κλασικά ασφαλιστικά συμβόλαια Ζωής, τα 735.940.888 ευρώ συμβόλαια Υγείας – Ατυχημάτων – Ασθενειών και τα 852.976.175 ευρώ τα ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής συνδεδεμένα  με επενδύσεις.

Από την κατανομή αυτή προκύπτει ότι τα ασφαλιστικά συμβόλαια πού είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις όσων ασφαλίζονται στις ασφαλιστικές εταιρίες ζωής.

Εκτός των ατομικών ασφαλιστικών συμβολαίων από τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια  τα έσοδα από ασφάλιστρα των ασφαλιστικών εταιριών το 2022 από ομαδικά συμβόλαια Εργαζομένων (Ζωής – Υγείας – Ατυχημάτων)  έφτασαν τα 278.220.997 ευρώ , από ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα τα 343.157.773 ευρώ και ομαδικά ασφαλιστήρια Δανειοληπτών 54.442.265 ευρώ.

Εδώ να σημειώσουμε από το σύνολο των ασφαλίστρων το 2022 τα  833,2 εκατ. € αντιστοιχούν στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων 741,6 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 91,6 εκατ. € στις ομαδικές ασφαλίσεις).

Σχετικά με τις αποζημιώσεις που πλήρωσαν οι ασφαλιστικές εταιρίες για τον κλάδο ζωής το 2022  τόσο για ατομικά όσο και για ομαδικά έφθασαν συνολικά  το 1.749.421.014 ευρώ.

Από τις αποζημιώσεις αυτές για ατομικές ασφαλίσεις το  33,1% αφορούσε τις ασφάλειες Υγείας – Συμπληρωματικές, το 38,8% τις κλασικές ασφαλίσεις ζωής  και το 27,5%  ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις.

Ενώ στις ομαδικές ασφαλίσεις το 40,3% αφορούσε συνταξιοδοτικά προγράμματα και 45,3% εργαζόμενων  (Ζωής – Υγείας – Ατυχημάτων).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*